• صفحه اصلی
  • زیست¬چینه نگاری و ریز رخساره¬های سازند آسماری در یال جنوبی تاقدیس میش (شمال¬شرق گچساران)

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 13990908250969 بازدید : 2076 صفحه: 69 - 91

20.1001.1.22518738.1399.10.19.3.0

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط