ا

 • ابهرک پور.احسان تجزیه و تحلیل گونه های سنگی الکتریکی مخزن بنگستان در میدان نفتی مارون [ دوره6, شماره 12 - پاییز - زمستان سال 1395]
 • اپرا.علی مقایسه روشهاي ΔlogR و مبتنی بر کانی شناسی در تخمين مقدار کربن آلی سازند پابده در میادین اهواز و رگ سفید [ دوره9, شماره 18 - پاییز - زمستان سال 1398]
 • احمدی.صابر زیست¬چینه نگاری و ریز رخساره¬های سازند آسماری در یال جنوبی تاقدیس میش (شمال¬شرق گچساران) [ دوره10, شماره 19 - بهار - تابستان سال 1399]
 • احمدی.مرتضی تعیین محدوده¬ی¬ تنش¬ برجا در اطراف چاه¬های آسیب¬دیده¬ی¬ میدان نفتی مارون [ دوره3, شماره 6 - پاییز سال 1392]
 • اخزری.سمیر ريز رخساره ها و مدل رسوبی سازند آسماری (اليگوسن) در شمال غرب روستای دريس (غرب استان فارس) و مقايسه ضخامت، سن و محيط رسوبی با سه برش ديگر در حوضه زاگرس [ دوره5, شماره 9 - بهار - تابستان سال 1394]
 • اخلاقی.محمدرضا افزايش حجم و شوري آبهاي توليدي چاههاي نفت و گاز، مطالعه موردي: مخزن گازي مزدوران [ دوره8, شماره 15 - بهار - تابستان سال 1397]
 • اخلاقی.ناصر کاربرد هوش مصنوعی در تطبیق اطلاعات تاریخچه یکی از مخازن نفتی شکافدار [ دوره1, شماره 1 - پاییز - زمستان سال 1390]
 • ارزانی.ناصر ارتباط ریز رخساره ها، محیط رسوبی و دیاژنز با کیفیت مخزنی سازند جهرم در چاه شماره 11، میدان نفتی گلخاری، حوضه ی زاگرس [ دوره6, شماره 11 - بهار - تابستان سال 1395]
 • ارزانی.ناصر بررسي زيست چينه¬نگاري و ريز رخساره¬هاي سازندهاي شهبازان و آسماري (گذر از ائوسن به اليگوسن) در نهشته¬هاي کربناته شمال فروافتادگي دزفول، حوضه رسوبي زاگرس [ دوره7, شماره 13 - بهار - تابستان سال 1396]
 • ارمون.افشین بررسي زيست چينه¬نگاري و ريز رخساره¬هاي سازندهاي شهبازان و آسماري (گذر از ائوسن به اليگوسن) در نهشته¬هاي کربناته شمال فروافتادگي دزفول، حوضه رسوبي زاگرس [ دوره7, شماره 13 - بهار - تابستان سال 1396]
 • اسدی مهماندوستی.الهام ارزيابي ژئوشيميايي نفت¬هاي خام مخازن سروک و فهليان با استفاده از داده هاي بيومارکري در يکي از ميادين نفتي دشت آبادان [ دوره5, شماره 10 - پاییز - زمستان سال 1394]
 • اسدی مهماندوستی.الهام تفسیر محیط رسوبی و عوامل موثر بر کیفیت مخزنی بخش بالایی سازند سروک در یکی از میادین نفتی ناحیه دشت آبادان [ دوره8, شماره 16 - پاییز - زمستان سال 1397]
 • اسدی.الهام تفسیر محیط رسوبی و عوامل موثر بر کیفیت مخزنی بخش بالایی سازند سروک در یکی از میادین نفتی ناحیه دشت آبادان [ دوره8, شماره 16 - پاییز - زمستان سال 1397]
 • اسماعیلی.عباس مدلسازی هرزروی گل حفاری و تعیین نقاط بحرانی و مناسب جهت حفاری چاه¬های جدید در مخزن سروک میدان آزادگان [ دوره9, شماره 18 - پاییز - زمستان سال 1398]
 • اشجعی.عباس مطالعه نقش مدلسازی هرزروی گل حفاری و نمودار تصویرگر FMI در تعیین شکستگی¬های مخزن آسماری در یکی از میادین نفتی جنوب غرب ایران [ دوره7, شماره 14 - پاییز - زمستان سال 1396]
 • اشراقی.حسن مقايسه رخساره‌هاي الكتريكي با گونه‌هاي سنگي تعيين شده به روش واحدهاي همسان جرياني سازند كنگان در يکي از ميادين گازي خليج فارس [ دوره4, شماره 8 - پاییز سال 1393]
 • اشراقی.حسن مقايسه رخساره‌هاي الكتريكي با گونه‌هاي سنگي تعيين شده به روش واحدهاي همسان جرياني سازند كنگان در يکي از ميادين گازي خليج فارس [ دوره4, شماره 8 - پاییز سال 1393]
 • اصفهانی.محمد رضا مطالعه تاثير فشار بر روي ضريب سيمان شدگي سنگ هاي كربناته در واحدهاي جريان هيدروليكي [ دوره4, شماره 8 - پاییز سال 1393]
 • اصلانی.سهیلا مطالعه ژئوشیمیائی وپترو فیزیکی بر روی کانی های رسی بخش Eسازند قم،میدان گازی سراجه قم [ دوره1, شماره 2 - پاییز - زمستان سال 1390]
 • اصیلیان مهابادی.حسین ارزیابی مخزنی سازند کنگان با استفاده از مطالعات پترو فیزیکی وپترو گرافی در یکی از میادین خلیج فارس [ دوره2, شماره 3 - بهار - تابستان سال 1391]
 • اقبال کیانی.زهرا تجزیه و تحلیل رخساره¬های الکتریکی سازند سروک (کرتاسه میانی) با روش MRGC و مطابقت با ریزرخساره‌های رسوبی در یکی از میادین نفتی جنوب غرب [ دوره6, شماره 11 - بهار - تابستان سال 1395]
 • اله کرم پوردیل.محمد زیست چینه نگاری، بررسی ریزرخساره¬ها و چینه نگاری سکانسی سازند آسماری (به کمک نرم افزار سیکلولاگ) در میدان نفتی قلعه نار، حوضه زاگرس [ دوره6, شماره 12 - پاییز - زمستان سال 1395]
 • امیدپور.آرمین بررسی تغییرات مداری آب و هوایی و نرخ رسوبگذاری در سازند ایلام در میدان نفتی کوپال، فروافتادگی دزفول [ دوره12, شماره 23 - بهار - تابستان سال 1401]
 • امیر حسینی.مهناز ارزيابي ژئوشيميايي نفت¬هاي خام مخازن سروک و فهليان با استفاده از داده هاي بيومارکري در يکي از ميادين نفتي دشت آبادان [ دوره5, شماره 10 - پاییز - زمستان سال 1394]
 • امیرحسینی.مهناز ارزيابي ژئوشيميايي نفت هاي خام مخازن سروک و فهليان با استفاده از داده هاي بيومارکري در يکي از ميادين نفتي دشت آبادان [ دوره5, شماره 10 - پاییز - زمستان سال 1394]
 • امیری بختیار.حسن چینه نگاری چرخه ای وتطابق مخزنی رسوبات الیگو-میوسن (سازند آسماری)در میدان نفتی مارون ،حوضه ی زاگرس [ دوره2, شماره 4 - پاییز - زمستان سال 1391]
 • امینی.عبدالحسین فرایند های دیاژنزی کنترل کننده کیفیت مخزنی توالی کربناته سازند آسماری در میدان چشمه خوش ،جنوب غرب ایران [ دوره2, شماره 3 - بهار - تابستان سال 1391]
 • انصاری.حمیدرضا تلفیق شبکه‌های عصبی مصنوعی و الگوریتم ردیابی خودکار احتمال گسل نازک شده، جهت شناسایی، تفسیر و استخراج گسل‌ها [ دوره8, شماره 15 - بهار - تابستان سال 1397]
 • انصاری.عبدالحمید بررسي آزمايشگاهي تغيير ترشوندگي سنگ مخزن براي جلوگيري از تشكيل رسوب آسفالتين با استفاده از نانو ذرات اكسيد فلز [ دوره10, شماره 19 - بهار - تابستان سال 1399]

آ

 • آدابی.محمد حسین بايوستراتيگرافي مرز کرتاسه-پالئوژن در برش چهارده (زون ايذه، خوزستان) [ دوره3, شماره 7 - بهار سال 1393]
 • آرمانی.پرویز ارزیابی زایش نفت، بازسازي تاریخچه تدفین و بلوغ حرارتی با استفاده از داده هاي پیرولیز راك ایول و مدل آرنیوس در یکی از چاههای میدان نفتی پارسی [ دوره8, شماره 16 - پاییز - زمستان سال 1397]
 • آرمانی.پرویز مقایسه کارکرد شبکه های عصبی مرسوم برای برآورد تخلخل در یکی از میدانهای نفتی جنوب خاوری ایران [ دوره10, شماره 20 - پاییز - زمستان سال 1399]
 • آریانسب.محمد رضا آنالیز رخساره‌ای، محیط رسوبی و چینه‌نگاری سکانسی سازند قم در ناحیه نراق [ دوره10, شماره 19 - بهار - تابستان سال 1399]
 • آرین.مهران بررسی سیکلواستراتیگرافی مخزن آسماری در میادین نفتی کرنج، پرنج و پارسی [ دوره10, شماره 20 - پاییز - زمستان سال 1399]
 • آزاد بخت.نسیم مطالعه ژئوشیمیائی وتاثیر کانی ماتریکس بر پتانسیل سنگ های منشاء احتمالی میدان نفتی دارخوین واقع در دشت آبادان [ دوره2, شماره 3 - بهار - تابستان سال 1391]
 • آسمانی.مرتضی طبقه بندی ژنتیکی نفت‌های میادین شرق خلیج فارس با استفاده از طیف سنجی مادون قرمز نمونه‌های آسفالتین [ دوره6, شماره 12 - پاییز - زمستان سال 1395]
 • آفتابی آرانی.اسماء آنالیز رخساره‌ای، محیط رسوبی و چینه‌نگاری سکانسی سازند قم در ناحیه نراق [ دوره10, شماره 19 - بهار - تابستان سال 1399]
 • آورجانی.شهرام چینه نگاری چرخه ای وتطابق مخزنی رسوبات الیگو-میوسن (سازند آسماری)در میدان نفتی مارون ،حوضه ی زاگرس [ دوره2, شماره 4 - پاییز - زمستان سال 1391]
 • آهنگری.کاوه تعیین محدوده¬ی¬ تنش¬ برجا در اطراف چاه¬های آسیب¬دیده¬ی¬ میدان نفتی مارون [ دوره3, شماره 6 - پاییز سال 1392]

ب

 • بازوندی.ابوذر ارزیابی زایش نفت، بازسازي تاریخچه تدفین و بلوغ حرارتی با استفاده از داده هاي پیرولیز راك ایول و مدل آرنیوس در یکی از چاههای میدان نفتی پارسی [ دوره8, شماره 16 - پاییز - زمستان سال 1397]
 • باقری.رحیم افزايش حجم و شوري آبهاي توليدي چاههاي نفت و گاز، مطالعه موردي: مخزن گازي مزدوران [ دوره8, شماره 15 - بهار - تابستان سال 1397]
 • بحرودی.عباس ارائه راهکاری جدید در مدل سازی رخساره های سنگی با استفاده از روش زنجیره مارکوف در یکی از میادین نفتی ایران ارکوف در یکی از [ دوره3, شماره 5 - بهار سال 1392]
 • بحرودی.عباس ارائه راهکاری جدید در مدل سازی رخساره های سنگی با استفاده از روش زنجیره مارکوف در یکی از میادین نفتی ایران ارکوف در یکی از [ دوره3, شماره 5 - بهار سال 1392]
 • براری خارکشی.میثم زیست¬چینه نگاری و ریز رخساره¬های سازند آسماری در تاقدیس لار (شمال¬خاوری گچساران): تطابق زیست¬چینه¬ای [ دوره7, شماره 14 - پاییز - زمستان سال 1396]
 • بشری.علیرضا مدل¬سازي پتروفيزيکي بخش زيرين سازند رتاوي با بکارگيري شبکه عصبي در تلفيق داده¬هاي لرزه¬اي و نمودارهاي چاه¬پيمايي [ دوره12, شماره 23 - بهار - تابستان سال 1401]
 • بشری.علیرضا مطالعه پتروگرافي و پتروفيزيکي سازندهاي کربناته پرمو- ترياس (دالان و کنگان) در محدوده کمان قطر واقع در خليج فارس [ دوره3, شماره 7 - بهار سال 1393]
 • بشری.علیرضا ميدان نفتی الخليج قطر با ویژگی تله دیاژنتیکی و احتمال گسترش ان بسمت ابهای ایران در خلیج فارس [ دوره6, شماره 11 - بهار - تابستان سال 1395]
 • بشری.علیرضا انقلاب نفتي شيل و تأثير آن بر کاهش قيمت نفت وگاز گزارش تحلیلی [ دوره7, شماره 13 - بهار - تابستان سال 1396]
 • بشری.علیرضا تغييرات رخساره ای، ضخامتی و سرشت نمایی سازند عرب (سورمه) در بخش شرقی خلیج فارس [ دوره7, شماره 14 - پاییز - زمستان سال 1396]
 • بشری.علیرضا علل پیدایش نفت سنگین در خلیج فارس [ دوره8, شماره 16 - پاییز - زمستان سال 1397]
 • بشری.علیرضا مطالعه ای بر سرشت نمایی مخازن ماسه ای بورگان واقع در شمال غرب خلیج فارس بسوی کویت [ دوره9, شماره 18 - پاییز - زمستان سال 1398]
 • بشری.علیرضا تلفیق اطلاعات لرزه نگاری و پتروفیزیکی : تلاشی بر ابداع مدل زمین شناسی مخزن ایلام در یکی از میادین ناحیه سیری واقع در خلیج فارس [ دوره11, شماره 21 - بهار - تابستان سال 1400]
 • بشری.علیرضا جریان هیدرو دینامیکی در مخزن میشریف با نگرشی بر سرشت نمایی سازند سروک در بخش شرقی خلیج فارس [ دوره10, شماره 19 - بهار - تابستان سال 1399]
 • بشری.علیرضا ارزيابي داده¬هاي پتروفيزيکي و پتروگرافي در گسترش ويژگي¬هاي مخزني سازند سروک در شمال غرب خليج فارس [ دوره12, شماره 24 - پاییز - زمستان سال 1401]
 • بشیری.غلامرضا بهبود روش LET وبه کار گیری آن در مدل سازی منحنی های تراوائی نسبی سنگ یکی از مخازن هیدرو کربوری کشور [ دوره3, شماره 5 - بهار سال 1392]
 • بلالا.بلابلا تست [ دوره3, شماره 6 - پاییز سال 1392]
 • بنی اسد.علیرضا مطالعه بیو مارکری نفت مخزن اسماری ،میادین واقع در حاشیه شمال شر دزفول فرو افتاده [ دوره1, شماره 1 - پاییز - زمستان سال 1390]
 • بهرامی.علی زيست¬چينه¬نگاري، ريزرخساره ها و انديس CAI نهشته-هاي دونين پسين در برش کال سردر شمال شرق طبس بر اساس فوناي کنودونتي [ دوره11, شماره 22 - پاییز - زمستان سال 1400]
 • بهرامی.علی بررسی مشخصات پتروگرافی و ژئوشیمیایی نهشته¬های کربناته سازند جمال در برش چاه¬ریسه، شمال شرق اصفهان [ دوره11, شماره 21 - بهار - تابستان سال 1400]
 • بهرامی.علی ريزرخساره¬ها و چينه نگاري سکانسي سازند قم در برش‌هاي کوه چرخه (نطنز)، غرب زفره و ورتون (شمال شرق اصفهان) [ دوره12, شماره 23 - بهار - تابستان سال 1401]
 • بهرامی.علی زيست چينه نگاري، زيست رخساره¬هاي کنودونتي و انديس تغيير رنگ (CAI) کنودونت ها در نهشته هاي دونين بالايي-کربنيفر در برش انارک، ايران مرکزي [ دوره9, شماره 18 - پاییز - زمستان سال 1398]
 • بهرامی.علی ريزرخساره¬ها، محيط رسوبي، چينه نگاري سکانسي و کيفيت مخزنی برش انارک (دونين پسين-کربونيفر پيشين)، زون ايران مرکزي [ دوره10, شماره 19 - بهار - تابستان سال 1399]
 • بهرامی.علی زیست چینه نگاری نهشته¬های سازند کتکویه در برش گزوئیه، شمال غرب کرمان (جنوب شرق زرند) براساس فونای کنودونتی [ دوره12, شماره 24 - پاییز - زمستان سال 1401]
 • بهرامی.علی زیست چینه نگاری سازند داریان در تاقدیس لار (جنوب غرب گچساران) و رسوبات کرتاسه زیرین برش کلاه قاضی (جنوب شرق اصفهان) [ دوره9, شماره 17 - بهار - تابستان سال 1398]
 • بهروز.تورج ارائه یک روش جامع برای تعیین ضریب اهمیت عوامل زمین شناسی،محیط زیست واقتصادی برای بکار گیری فناوری چاه نفتی هوشمند [ دوره2, شماره 3 - بهار - تابستان سال 1391]
 • بیدار بخت.مهدی مطالعه آزمایشگاهی روش نوین حفاری با لیزر ک انقلابی در صنعت حفاری واکتشاف [ دوره1, شماره 2 - پاییز - زمستان سال 1390]
 • بیرانوند.بیژن بررسی ویزگی های مخزنی سازند سروک در میدان دالپری ، با مطالعات رسوب شناسی وارزیابی پترو فیزیکی [ دوره1, شماره 1 - پاییز - زمستان سال 1390]
 • بیک.فروغ بکار گیری مدل ترکیبی وداده کاوی مکانی جهت تشخیص تراوش های هیدرو کربنی با استفاده از داده های ابر طیفی Hyperionواسپکترومتری میدانی on [ دوره3, شماره 5 - بهار سال 1392]
 • بیگلری.جواد تحلیل¬ارتباط سایزموتکتونیک در زون بخاردن-قوچان با بی¬نظمی¬های هندسی زلزله¬ها [ دوره9, شماره 17 - بهار - تابستان سال 1398]

پ

 • پدرام آرا. امیر ريزرخساره¬ها و چينه نگاري سکانسي سازند قم در برش‌هاي کوه چرخه (نطنز)، غرب زفره و ورتون (شمال شرق اصفهان) [ دوره12, شماره 23 - بهار - تابستان سال 1401]
 • پلودتکینا.الینا منشا گازهای هیدروکربوری گل¬فشان¬های خشکی سواحل مکران ایران [ دوره6, شماره 12 - پاییز - زمستان سال 1395]
 • پورصالحی. فرزاد زیست چینه نگاری نهشته¬های سازند کتکویه در برش گزوئیه، شمال غرب کرمان (جنوب شرق زرند) براساس فونای کنودونتی [ دوره12, شماره 24 - پاییز - زمستان سال 1401]
 • پورکرمانی.محسن بازسازی محیط رسوبی و تغییرات سطح آب دریا در سازند آسماری در تاقدیس¬های آسماری و گورپی و میدان نفتی مسجدسلیمان (جنوب غرب ایران) [ دوره12, شماره 24 - پاییز - زمستان سال 1401]
 • پیروی.مریم مدل سازی سه بعدی زمين شناسی دو زون در بخش شرقی ميدان نفتی اهواز [ دوره5, شماره 9 - بهار - تابستان سال 1394]

ت

 • تخم چی.بهزاد ساخت نگار لیتو لوژی با رویکرد خوشه بندی-تخمین در چاه های یک میدان نفتی جنوب ایران [ دوره3, شماره 5 - بهار سال 1392]
 • تخم چی.بهزاد ارائه راهکاری جدید در مدل سازی رخساره های سنگی با استفاده از روش زنجیره مارکوف در یکی از میادین نفتی ایران ارکوف در یکی از [ دوره3, شماره 5 - بهار سال 1392]
 • تخم چی.بهزاد محاسبه عددی تانسور تراوایی در مخازن شکافدار [ دوره3, شماره 6 - پاییز سال 1392]
 • تخم چی.بهزاد بکار گیری روش های تشخیص الگو جهت شناسائی سیالات مخزنی با استفاده از داده های پترو فیزیکی [ دوره1, شماره 2 - پاییز - زمستان سال 1390]
 • تخم چی.بهزاد تشخیص سطوح سیالات مخزنی با استفاده از تبدیل موجک پیوسته نگار مقاومت ویژه [ دوره2, شماره 4 - پاییز - زمستان سال 1391]
 • تخم چی.بهزاد ارائه راهکاری جدید در مدل سازی رخساره های سنگی با استفاده از روش زنجیره مارکوف در یکی از میادین نفتی ایران ارکوف در یکی از [ دوره3, شماره 5 - بهار سال 1392]
 • تخم چی.بهزاد مدل سازی تخلخل توسط رویکرد تئوری بیزین ترکیب اطلاعات ومقایسه آن با شبکه عصبی چند لایه ورگرسیون خطی چند گانه در میدان نفتی آزاد گان [ دوره2, شماره 3 - بهار - تابستان سال 1391]
 • تخم چی.بهزاد بهبود مدلسازی تخلخل ،توسط رویکرد تئوری بیزین ترکیب اطلاعات ،در میدان نفتی آزادگان [ دوره1, شماره 1 - پاییز - زمستان سال 1390]
 • ترهنده.الهام مطالعه ژئوشیمیائی وتاثیر کانی ماتریکس بر پتانسیل سنگ های منشاء احتمالی میدان نفتی دارخوین واقع در دشت آبادان [ دوره2, شماره 3 - بهار - تابستان سال 1391]
 • توکلی.وحید مقايسه رخساره‌هاي الكتريكي با گونه‌هاي سنگي تعيين شده به روش واحدهاي همسان جرياني سازند كنگان در يکي از ميادين گازي خليج فارس [ دوره4, شماره 8 - پاییز سال 1393]
 • توکلی.وحید مقايسه رخساره‌هاي الكتريكي با گونه‌هاي سنگي تعيين شده به روش واحدهاي همسان جرياني سازند كنگان در يکي از ميادين گازي خليج فارس [ دوره4, شماره 8 - پاییز سال 1393]

ث

 • ثابتی.نادر بررسي شيل‌هاي سازند گرو در منطقه لرستان به عنوان منابع نامتعارف هيدروکربني [ دوره3, شماره 7 - بهار سال 1393]

ج

 • جاوید.مصطفی تشخیص سطوح سیالات مخزنی با استفاده از تبدیل موجک پیوسته نگار مقاومت ویژه [ دوره2, شماره 4 - پاییز - زمستان سال 1391]
 • جزایری.محمد حسن مطالعه بلوغ و مسیر مهاجرت با استفاده از مدل¬سازی دوبعدی در تعدادی از میادین نفتی فروافتادگی دزفول [ دوره9, شماره 17 - بهار - تابستان سال 1398]
 • جعفریان.عبدالرضا تحلیل¬ارتباط سایزموتکتونیک در زون بخاردن-قوچان با بی¬نظمی¬های هندسی زلزله¬ها [ دوره9, شماره 17 - بهار - تابستان سال 1398]
 • جلیلی رئوف.سیما محاسبه عددی تانسور تراوایی در مخازن شکافدار [ دوره3, شماره 6 - پاییز سال 1392]
 • جلیلیان.علی حسین تجزیه و تحلیل رخساره¬های الکتریکی سازند سروک (کرتاسه میانی) با روش MRGC و مطابقت با ریزرخساره‌های رسوبی در یکی از میادین نفتی جنوب غرب [ دوره6, شماره 11 - بهار - تابستان سال 1395]
 • جنت مکان.ندا مطالعه ژئوشیمیائی وتاثیر تغییرات محیط رسوبی بر پتانسیل هیدرو کربنی سازند پابده در میدان نفتی منصوری [ دوره2, شماره 4 - پاییز - زمستان سال 1391]
 • جنت مکان.ندا مطالعه ژئوشیمیائی وتاثیر تغییرات محیط رسوبی بر پتانسیل هیدرو کربنی سازند پابده در میدان نفتی منصوری [ دوره2, شماره 4 - پاییز - زمستان سال 1391]
 • جواهریان.عبدالرحیم بهبود شناسایی کانال‌ مدفون، با استفاده از شبکه‌های عصبی مصنوعی و نشانگرهای لرزه‌ای [ دوره7, شماره 14 - پاییز - زمستان سال 1396]
 • جوزانی کهن.گلناز مدلسازی سه بعدی گونه های سنگی با استفاده از ادغام داده های مغزه، نگارهای چاه و لرزه ای در یکی ازمخازن کربناته جنوب غربی ایران [ دوره11, شماره 21 - بهار - تابستان سال 1400]
 • جوکار.مریم چينه نگاري سنگي و محيط رسوبي سازند جهرم در دو تاقديس جهرم و تودِج [ دوره4, شماره 8 - پاییز سال 1393]
 • جویباری.سیده اکرم بررسی نقش ریزرخساره ها، شرایط ته نشینی و دیاژنز بر کیفیت بخش مخزنی، سازند ایلام(سانتونین - کامپانین) در یکی از میادین جنوب باختری ایران، فروبوم دزفول [ دوره11, شماره 21 - بهار - تابستان سال 1400]
 • جویباری.سیده اکرم بررسی کیفیت مخزنی سازند سروک با استفاده از آنالیز خوشه ای گرافیکی و مقایسه آن با داده های پتروگرافی در یکی از میدان های نفتی فروبوم دزفول [ دوره12, شماره 23 - بهار - تابستان سال 1401]
 • جویباری.سیده اکرم سنگ چینه نگاری، رخساره ها و شرایط ته نشینی سازند آسماری(روپلین- بوردیگالین) در جنوب خاوری زاگرس چین خورده، فروافتادگی بندرلنگه(برش کوه نمکی خمیر) [ دوره12, شماره 24 - پاییز - زمستان سال 1401]
 • جهانی.داود بازسازی محیط رسوبی و تغییرات سطح آب دریا در سازند آسماری در تاقدیس¬های آسماری و گورپی و میدان نفتی مسجدسلیمان (جنوب غرب ایران) [ دوره12, شماره 24 - پاییز - زمستان سال 1401]

چ

 • چرچی.عباس تحلیل کرنش و مقدار كوتاه شدگي در تاقديس كوه آسماري، استان خوزستان [ دوره11, شماره 22 - پاییز - زمستان سال 1400]
 • چنارانی.عاطفه تطابق زیستی، چینه نگاری زیستی و تعیین قاعده زمانی آپتین در سازند تیرگان ، غرب حوضه رسوبی کپه داغ، شمال شرق ایران [ دوره11, شماره 21 - بهار - تابستان سال 1400]
 • چهرازی.علی بررسي شيل‌هاي سازند گرو در منطقه لرستان به عنوان منابع نامتعارف هيدروکربني [ دوره3, شماره 7 - بهار سال 1393]
 • چهرازی.علی مطالعه ژئوشیمیایی و طبقه بندی ژنتیکی نفت های مخزن فهلیان با استفاده از طیف سنجی مادون قرمز در میادین جنوب غرب ایران [ دوره10, شماره 19 - بهار - تابستان سال 1399]
 • چهرازی.علی مقایسه کارکرد شبکه های عصبی مرسوم برای برآورد تخلخل در یکی از میدانهای نفتی جنوب خاوری ایران [ دوره10, شماره 20 - پاییز - زمستان سال 1399]

ح

 • حاجی حسنلو.حسن ارزیابی مخزنی سازند کنگان با استفاده از مطالعات پترو فیزیکی وپترو گرافی در یکی از میادین خلیج فارس [ دوره2, شماره 3 - بهار - تابستان سال 1391]
 • حاجیان.علیرضا محاسبه مدول¬های الاستیک و پارامتر¬های مقاومتی سنگ و بررسی رابطه آنها با میزان تخلخل در سازند دالان در یکی از چاه¬های میدان گازی پارس جنوبی [ دوره7, شماره 14 - پاییز - زمستان سال 1396]
 • حبیب نیا.بهرام مطالعه موردی تعیین تراوایی مخازن کربناته با استفاده از لاگ NMR در یکی از میادین جنوب غربی ایران [ دوره7, شماره 13 - بهار - تابستان سال 1396]
 • حبیبی.عزیز اله ارزيابي ژئوشيميايي نفت¬هاي خام مخازن سروک و فهليان با استفاده از داده هاي بيومارکري در يکي از ميادين نفتي دشت آبادان [ دوره5, شماره 10 - پاییز - زمستان سال 1394]
 • حبیبی.عزیز اله ارزيابي ژئوشيميايي نفت هاي خام مخازن سروک و فهليان با استفاده از داده هاي بيومارکري در يکي از ميادين نفتي دشت آبادان [ دوره5, شماره 10 - پاییز - زمستان سال 1394]
 • حدادی.محمد بررسی حوادث زیستی قاعده های زمانی کنیاسین و سانتونین سازند سورگاه،چاه ماله کوه و سرکان، جنوب باختری خرم آباد [ دوره9, شماره 17 - بهار - تابستان سال 1398]
 • حسنی.علی • سنجش حساسیت سازند کربناته فهیلان توسط تزریق سیال های قلیائی وارزیابی میزان آسیب سازند [ دوره3, شماره 5 - بهار سال 1392]
 • حسنی.علی • سنجش حساسیت سازند کربناته فهیلان توسط تزریق سیال های قلیائی وارزیابی میزان آسیب سازند [ دوره3, شماره 5 - بهار سال 1392]
 • حسنی.علی • سنجش حساسیت سازند کربناته فهیلان توسط تزریق سیال های قلیائی وارزیابی میزان آسیب سازند [ دوره3, شماره 5 - بهار سال 1392]
 • حسینی.احسان بررسی خصوصیات ژئوشیمیایی و ارزیابی پتانسیل هیدروکربن زایی سازند گورپی درتعدادی از میادین واقع در شمال غرب خلیج فارس [ دوره7, شماره 13 - بهار - تابستان سال 1396]
 • حسینی.سید حسین بررسی ژئوشیمیایی و تعیین خانواده¬های نفتی مخزن آزادگان در میدان نفتی آزادگان [ دوره3, شماره 6 - پاییز سال 1392]
 • حسینی.سید حسین مطالعه ژئوشیمیائی وتاثیر کانی ماتریکس بر پتانسیل سنگ های منشاء احتمالی میدان نفتی دارخوین واقع در دشت آبادان [ دوره2, شماره 3 - بهار - تابستان سال 1391]
 • حمزه.محمد بکار گیری مدل ترکیبی وداده کاوی مکانی جهت تشخیص تراوش های هیدرو کربنی با استفاده از داده های ابر طیفی Hyperionواسپکترومتری میدانی on [ دوره3, شماره 5 - بهار سال 1392]
 • حمیدی.امیر بررسي رفتار و پارامتر‌هاي تحکيمي خاک رس کائولينيت آلوده به مشتقات نفتي [ دوره4, شماره 8 - پاییز سال 1393]
 • حیدری فرد.محمد حسین مطالعه ژئوشیمیائی وتاثیر تغییرات محیط رسوبی بر پتانسیل هیدرو کربنی سازند پابده در میدان نفتی منصوری [ دوره2, شماره 4 - پاییز - زمستان سال 1391]
 • حیدری فرد.محمد حسین مطالعه ژئوشیمیائی وتاثیر تغییرات محیط رسوبی بر پتانسیل هیدرو کربنی سازند پابده در میدان نفتی منصوری [ دوره2, شماره 4 - پاییز - زمستان سال 1391]
 • حیدری.عزت بررسی مشخصات پتروگرافی و ژئوشیمیایی نهشته¬های کربناته سازند جمال در برش چاه¬ریسه، شمال شرق اصفهان [ دوره11, شماره 21 - بهار - تابستان سال 1400]
 • حیدری.مصطفی مدل سازی معکوس با استفاده از روابط کاستر وتوکسوز جهت تخمین در صد حفره ها ونوع ان ها در سنگ های کربناته [ دوره2, شماره 3 - بهار - تابستان سال 1391]

خ

 • خانعلی.تهمینه زیست چینه نگاری وریز رخساره ها سازند آسماری در حوضه زاگرس : تطابق زمانی ومحیطی [ دوره2, شماره 4 - پاییز - زمستان سال 1391]
 • خانه باد.محمد کنودونت‌های تریاس پیشین سازند سرخ‌شیل در برش چینه‌شناسی رباط شور (باختر طبس، خاور ایران مرکزی) و بررسی ضریب تغییر رنگ آنها در ارتباط با توان تولید هیدروکربور [ دوره11, شماره 21 - بهار - تابستان سال 1400]
 • خانیان.مرتضی عملکرد شاخص تخلخل ثانویه در بهبود تخمین نفوذ پذیری از نمودار های پترو فیزیکی به کمک روش های هوش مصنوعی وتکنیک فازی در مخزن سورمه میدان نفتی بلال [ دوره2, شماره 3 - بهار - تابستان سال 1391]
 • خبیری.فرشید افزايش حجم و شوري آبهاي توليدي چاههاي نفت و گاز، مطالعه موردي: مخزن گازي مزدوران [ دوره8, شماره 15 - بهار - تابستان سال 1397]
 • خدائی.نواب سنگ چینه وزیست چینه واحد های دالان بالائی وکنگان زیرین در ناحیه خلیج فارس با نگرشی ویژه بر مرز پرموتریاس [ دوره2, شماره 4 - پاییز - زمستان سال 1391]
 • خراط.ریاض کاربرد هوش مصنوعی در تطبیق اطلاعات تاریخچه یکی از مخازن نفتی شکافدار [ دوره1, شماره 1 - پاییز - زمستان سال 1390]
 • خرم آبادی.سمیه پیش بینی و بررسی اختصاصات مخزن با استفاده از مدل زمین آمار، مطالعه موردی: مخزن بنگستانی میدان زیلایی، جنوب¬غرب ایران [ دوره12, شماره 24 - پاییز - زمستان سال 1401]
 • خسروی.محمدرضا بررسي رفتار و پارامتر‌هاي تحکيمي خاک رس کائولينيت آلوده به مشتقات نفتي [ دوره4, شماره 8 - پاییز سال 1393]
 • خضر لو.رویا بررسی ژئوشیمیایی میعانات گازی میدان پارس جنوبی در حوضه خلیج فارس ،ایران [ دوره1, شماره 1 - پاییز - زمستان سال 1390]
 • خطیب.نرگس تحلیل کرنش و مقدار كوتاه شدگي در تاقديس كوه آسماري، استان خوزستان [ دوره11, شماره 22 - پاییز - زمستان سال 1400]
 • خلیلی.اردوان بررسی سیکلواستراتیگرافی مخزن آسماری در میادین نفتی کرنج، پرنج و پارسی [ دوره10, شماره 20 - پاییز - زمستان سال 1399]
 • خواجوئی.محمد حسین چينه نگاري سنگي و محيط رسوبي سازند جهرم در دو تاقديس جهرم و تودِج [ دوره4, شماره 8 - پاییز سال 1393]
 • خوشبخت.فرهاد کاربرد روش هاي خوشه سازي (MRGC, AHC, DC, SOM) درتعيين تراوايي سنگ مخزن کربناته، سازند ايلام در جنوب غرب ايران [ دوره5, شماره 10 - پاییز - زمستان سال 1394]
 • خوشنود.مسعود زیست¬چینه¬نگاری و محیط رسوبی سازند آسماری در برش روستای دوان، شمال کازرون [ دوره6, شماره 12 - پاییز - زمستان سال 1395]
 • خوشنویس زاده.رضا محاسبه مدول¬های الاستیک و پارامتر¬های مقاومتی سنگ و بررسی رابطه آنها با میزان تخلخل در سازند دالان در یکی از چاه¬های میدان گازی پارس جنوبی [ دوره7, شماره 14 - پاییز - زمستان سال 1396]
 • خیرالهی.مهدی مدلسازی سه بعدی گونه های سنگی با استفاده از ادغام داده های مغزه، نگارهای چاه و لرزه ای در یکی ازمخازن کربناته جنوب غربی ایران [ دوره11, شماره 21 - بهار - تابستان سال 1400]

د

 • دانشیان.جهانبخش آنالیز رخساره‌ای، محیط رسوبی و چینه‌نگاری سکانسی سازند قم در ناحیه نراق [ دوره10, شماره 19 - بهار - تابستان سال 1399]
 • درویش بلورانی.علی بکار گیری مدل ترکیبی وداده کاوی مکانی جهت تشخیص تراوش های هیدرو کربنی با استفاده از داده های ابر طیفی Hyperionواسپکترومتری میدانی on [ دوره3, شماره 5 - بهار سال 1392]
 • دشت بزرگی.جاسم تعیین محدوده¬ی¬ تنش¬ برجا در اطراف چاه¬های آسیب¬دیده¬ی¬ میدان نفتی مارون [ دوره3, شماره 6 - پاییز سال 1392]
 • دوستی ایرانی.راضیه مدل سازی سه بعدی زمين شناسی دو زون در بخش شرقی ميدان نفتی اهواز [ دوره5, شماره 9 - بهار - تابستان سال 1394]
 • دوستی ایرانی.مهدی مدل سازی سه بعدی زمين شناسی دو زون در بخش شرقی ميدان نفتی اهواز [ دوره5, شماره 9 - بهار - تابستان سال 1394]
 • ده کار.عباس مطالعه ژئوشیمیائی وپترو فیزیکی بر روی کانی های رسی بخش Eسازند قم،میدان گازی سراجه قم [ دوره1, شماره 2 - پاییز - زمستان سال 1390]
 • دهقانی.زهرا بررسی محیط رسوبی واحدهای شیلی سازند پابده-گورپی و تاثیر کانیهای رسی در پایداری دیواره چاه، میدان نفتی آغاجاری [ دوره12, شماره 23 - بهار - تابستان سال 1401]

ذ

 • ذبحی کمند.بهراد بررسی مشخصات پتروگرافی و ژئوشیمیایی نهشته¬های کربناته سازند جمال در برش چاه¬ریسه، شمال شرق اصفهان [ دوره11, شماره 21 - بهار - تابستان سال 1400]

ر

 • رامشینی. مینا زيست¬چينه¬نگاري، ريزرخساره ها و انديس CAI نهشته-هاي دونين پسين در برش کال سردر شمال شرق طبس بر اساس فوناي کنودونتي [ دوره11, شماره 22 - پاییز - زمستان سال 1400]
 • ربانی.احمدرضا طبقه بندی ژنتیکی نفت‌های میادین شرق خلیج فارس با استفاده از طیف سنجی مادون قرمز نمونه‌های آسفالتین [ دوره6, شماره 12 - پاییز - زمستان سال 1395]
 • رجبی.مجتبی مقایسه نتایج سیستم های هوشمند وروابط تجربی در تخمین تراوائی :مطالعه موردی در یکی از مخازن کربناته جنوب ایران [ دوره1, شماره 1 - پاییز - زمستان سال 1390]
 • رجلی نوده.محمدرضا ارزیابی پترو فیزیکی وتعیین گونه های مخزنی عضو غار در میدان نفتی ابوذر خلیج فارس [ دوره2, شماره 3 - بهار - تابستان سال 1391]
 • رحمانی.علی ريز رخساره ها و پالئواکولوژي سازند آسماري در يال جنوب شرقي تاقديس خامي (شرق گچساران) و مقايسه با دو برش ديگر از سازند آسماري در حوضه زاگرس [ دوره3, شماره 7 - بهار سال 1393]
 • رحمانی.علی ريز رخساره ها و پالئواکولوژي سازند آسماري در يال جنوب شرقي تاقديس خامي (شرق گچساران) و مقايسه با دو برش ديگر از سازند آسماري در حوضه زاگرس [ دوره3, شماره 7 - بهار سال 1393]
 • رحمانی.علی ريز رخساره ها و پالئواکولوژي سازند آسماري در يال جنوب شرقي تاقديس خامي (شرق گچساران) و مقايسه با دو برش ديگر از سازند آسماري در حوضه زاگرس [ دوره3, شماره 7 - بهار سال 1393]
 • رحمانی.علی چينه نگاري زيستي، محيط رسوبي و چينه نگاري سکانسي سازند آسماري درچاه شماره 4 ميدان نفتي لب سفيد (شمال فرو افتادگي دزفول، جنوب غرب لرستان) و تنگ لنده (کوه سفيد، شمال غرب دهدشت) [ دوره5, شماره 10 - پاییز - زمستان سال 1394]
 • رحمانی.علی زيست چينه نگاري، ريز رخساره ها و محيط رسوبي سازند آسماري در ناحيه سمغان، شمال کازرون و تطابق با برش¬هاي ديگر در حوضه زاگرس [ دوره5, شماره 10 - پاییز - زمستان سال 1394]
 • رحمانی.نسیم تفسیر محیط رسوبی و عوامل موثر بر کیفیت مخزنی بخش بالایی سازند سروک در یکی از میادین نفتی ناحیه دشت آبادان [ دوره8, شماره 16 - پاییز - زمستان سال 1397]
 • رحمانی.نسیم تفسیر محیط رسوبی و عوامل موثر بر کیفیت مخزنی بخش بالایی سازند سروک در یکی از میادین نفتی ناحیه دشت آبادان [ دوره8, شماره 16 - پاییز - زمستان سال 1397]
 • رحیم پور بناب.حسین سرشت نمایی سنگ منشاء سازندهای سورمه، فهلیان، و گدوان در میدان عظیم نفتی گچساران [ دوره11, شماره 22 - پاییز - زمستان سال 1400]
 • رحیم زاده.مهرناز زيست چينه نگاري، ريز رخساره ها و محيط رسوبي سازند آسماري در ناحيه سمغان، شمال کازرون و تطابق با برش¬هاي ديگر در حوضه زاگرس [ دوره5, شماره 10 - پاییز - زمستان سال 1394]
 • رحیم‌آبادی.منا زیست چینه‌نگاری و ریزرخساره‌های سازند آسماری در یال شمالی تاقدیس خامی (شمال گچساران) [ دوره8, شماره 16 - پاییز - زمستان سال 1397]
 • رحیمی.سمیرا زيست‌چينه‌نگاري سازند گورپي‌ بر مبناي روزن‌داران پلانکتون با تاکید بر مرز کرتاسه - پالئوژن در برش جهانگيرآباد، کبیرکوه لرستان، جنوب‌غرب ایران [ دوره7, شماره 14 - پاییز - زمستان سال 1396]
 • رسایی.محمدرضا مطالعه نقش مدلسازی هرزروی گل حفاری و نمودار تصویرگر FMI در تعیین شکستگی¬های مخزن آسماری در یکی از میادین نفتی جنوب غرب ایران [ دوره7, شماره 14 - پاییز - زمستان سال 1396]
 • رسائی.محمد رضا محاسبه عددی تانسور تراوایی در مخازن شکافدار [ دوره3, شماره 6 - پاییز سال 1392]
 • رضایی یگانه دوست. حسین بهبود تراوایی محاسبه شده از روش کالیبراسیون FZI استونلی در مخزن کنگان یکی از میادین گازی ایران [ دوره11, شماره 22 - پاییز - زمستان سال 1400]
 • رضائی.محمد رضا مقایسه ی پارامتر های پیرولیز راک –اول وبایو مارکر ها: مطالعه موردی سنگ منشا هورن والی سیلتستون، مرکز استرالیا [ دوره2, شماره 4 - پاییز - زمستان سال 1391]
 • رضائیان دلوئی.ژیلا زون‌بندي مخزن با استفاده از روش تفکيک تخلخل مفيد و غيرمفيد در يكي از ميادين نفتي جنوب غرب ايران؛ با نگرش ويژه به نمودارهای مقاومت [ دوره3, شماره 6 - پاییز سال 1392]
 • رضائي.پيمان بررسی نقش ریزرخساره ها، شرایط ته نشینی و دیاژنز بر کیفیت بخش مخزنی، سازند ایلام(سانتونین - کامپانین) در یکی از میادین جنوب باختری ایران، فروبوم دزفول [ دوره11, شماره 21 - بهار - تابستان سال 1400]
 • رضائي.پيمان بررسی کیفیت مخزنی سازند سروک با استفاده از آنالیز خوشه ای گرافیکی و مقایسه آن با داده های پتروگرافی در یکی از میدان های نفتی فروبوم دزفول [ دوره12, شماره 23 - بهار - تابستان سال 1401]
 • رضائي.پيمان سنگ چینه نگاری، رخساره ها و شرایط ته نشینی سازند آسماری(روپلین- بوردیگالین) در جنوب خاوری زاگرس چین خورده، فروافتادگی بندرلنگه(برش کوه نمکی خمیر) [ دوره12, شماره 24 - پاییز - زمستان سال 1401]
 • رعیت دوست.سعیده مطالعه جامع لایه های شیلی سازند بورگان بانگرش به مسئله پایداری دیواره چاه [ دوره3, شماره 6 - پاییز سال 1392]
 • رعیت دوست.سعیده بررسی اثر نانو لوله های کربنی چند دیواره بر بهبود پاکسازی فضای حلقوی چاه های هیدرو کربنی [ دوره1, شماره 2 - پاییز - زمستان سال 1390]
 • رنجبر.همتا ريز رخساره ها و پالئواکولوژي سازند آسماري در يال جنوب شرقي تاقديس خامي (شرق گچساران) و مقايسه با دو برش ديگر از سازند آسماري در حوضه زاگرس [ دوره3, شماره 7 - بهار سال 1393]
 • رنجبر.همتا ريز رخساره ها و پالئواکولوژي سازند آسماري در يال جنوب شرقي تاقديس خامي (شرق گچساران) و مقايسه با دو برش ديگر از سازند آسماري در حوضه زاگرس [ دوره3, شماره 7 - بهار سال 1393]
 • رنجبر.همتا ريز رخساره ها و پالئواکولوژي سازند آسماري در يال جنوب شرقي تاقديس خامي (شرق گچساران) و مقايسه با دو برش ديگر از سازند آسماري در حوضه زاگرس [ دوره3, شماره 7 - بهار سال 1393]

ز

 • زارع نژاد.بهمن تفسیر محیط رسوبی و عوامل موثر بر کیفیت مخزنی بخش بالایی سازند سروک در یکی از میادین نفتی ناحیه دشت آبادان [ دوره8, شماره 16 - پاییز - زمستان سال 1397]
 • زارع نژاد.بهمن مطالعه ژئوشیمیایی و طبقه بندی ژنتیکی نفت های مخزن فهلیان با استفاده از طیف سنجی مادون قرمز در میادین جنوب غرب ایران [ دوره10, شماره 19 - بهار - تابستان سال 1399]
 • زارع نژاد.بهمن تفسیر محیط رسوبی و عوامل موثر بر کیفیت مخزنی بخش بالایی سازند سروک در یکی از میادین نفتی ناحیه دشت آبادان [ دوره8, شماره 16 - پاییز - زمستان سال 1397]
 • زحمتکش.ایمان تخمین تراوایی با بکارگیری لاگ های پتروفیزیکی و روش های هوش مصنوعی: مطالعه موردی در مخزن آسماری میدان نفتی اهواز [ دوره10, شماره 20 - پاییز - زمستان سال 1399]
 • زردشتی. اشکان ارزیابی اولیه منشاء نفت مخازن آسماری و بنگستان میدان کوپال با استفاده از داده های ایزوتوپی و ژئوشیمیایی [ دوره12, شماره 23 - بهار - تابستان سال 1401]
 • زمانی پزوه.زیبا بررسي ساختار منافذ و خصوصيات فرکتال سنگ هاي کربناته ريز دانه‌ي گرو و سرگلو با استفاده از آناليز جذب در فشار پايين نيتروژن [ دوره8, شماره 15 - بهار - تابستان سال 1397]
 • زمانی پژوه.زیبا سنگ چینه وزیست چینه واحد های دالان بالائی وکنگان زیرین در ناحیه خلیج فارس با نگرشی ویژه بر مرز پرموتریاس [ دوره2, شماره 4 - پاییز - زمستان سال 1391]
 • زمانی.بهزاد مدل‎سازي عددي چين‎خوردگي ميدان نفتي لالي(جنوب باختر ايران) با استفاده از روش المان محدود [ دوره4, شماره 8 - پاییز سال 1393]
 • زمانی.بهزاد مدل سازی ساختاری و برآورد تنش‎های تکتونیکی میدان نفتی لالی در فروافتادگی دزفول [ دوره6, شماره 12 - پاییز - زمستان سال 1395]
 • زینل زاده.ارسلان زون‌بندي مخزن با استفاده از روش تفکيک تخلخل مفيد و غيرمفيد در يكي از ميادين نفتي جنوب غرب ايران؛ با نگرش ويژه به نمودارهای مقاومت [ دوره3, شماره 6 - پاییز سال 1392]
 • زینل زاده.ارسلان تصحيح داده هاي انعکاس ويترينيت اندازه‌گيري شده با استفاده از روش "تحول فلورسانس زايي چندماسرالي" و استفاده از آن ها در مدل سازي يک بعدي چاه بينک-4 [ دوره5, شماره 9 - بهار - تابستان سال 1394]

س

 • سالاروند.اسماعیل مقايسه تفسير لاگ‌های تصويرگر با مطالعه مغزه‌ها در آشکارسازی شکستگی‌های مخازن نفتی (مطالعه موردی مخزن آسماری ميدان آغاجاری) [ دوره5, شماره 9 - بهار - تابستان سال 1394]
 • سامانی.بابک تحلیل کرنش و مقدار كوتاه شدگي در تاقديس كوه آسماري، استان خوزستان [ دوره11, شماره 22 - پاییز - زمستان سال 1400]
 • ستاری.الهه چينه نگاري زيستي و پالئواکولوژي سازند آسماري در تنگ شيوي در يال شمال غربي تاقديس نودان واقع در شمال شهر کازرون (فارس داخلي) و مقايسه سني با سه برش ديگر در نواحي فارس ساحلي و زون ايذه [ دوره4, شماره 8 - پاییز سال 1393]
 • ستاری.الهه زيست¬چينه¬نگاري، ريزرخساره ها و انديس CAI نهشته-هاي دونين پسين در برش کال سردر شمال شرق طبس بر اساس فوناي کنودونتي [ دوره11, شماره 22 - پاییز - زمستان سال 1400]
 • ستاری.الهه ريزرخساره¬ها، محيط رسوبي، چينه نگاري سکانسي و کيفيت مخزنی برش انارک (دونين پسين-کربونيفر پيشين)، زون ايران مرکزي [ دوره10, شماره 19 - بهار - تابستان سال 1399]
 • ستاری.الهه زيست چينه نگاري، زيست رخساره¬هاي کنودونتي و انديس تغيير رنگ (CAI) کنودونت ها در نهشته هاي دونين بالايي-کربنيفر در برش انارک، ايران مرکزي [ دوره9, شماره 18 - پاییز - زمستان سال 1398]
 • ستوهیان.فرزاد زیست چینه‌نگاری و ریزرخساره‌های سازند آسماری در یال شمالی تاقدیس خامی (شمال گچساران) [ دوره8, شماره 16 - پاییز - زمستان سال 1397]
 • سحابی.فریدون مقایسه نتایج حاصل از نمودار تصویری با داده های مقاطع نازک در یکی از میادین شرق حوضه کپه داغ FMS [ دوره3, شماره 5 - بهار سال 1392]
 • سعادت.کاظم مطالعه تاثير فشار بر روي ضريب سيمان شدگي سنگ هاي كربناته در واحدهاي جريان هيدروليكي [ دوره4, شماره 8 - پاییز سال 1393]
 • سلحشور.عباس طراحی مدل گروهی تخمین تراوایی مخزن هیدروکربوری با استفاده از نگاره¬هاي پتروفيزيكي بر اساس تفكيك ليتولوژيكي [ دوره10, شماره 20 - پاییز - زمستان سال 1399]
 • سلیمانی احمدی.سمانه زیست چینه‌نگاری و ریزرخساره‌های سازند‌ داریان در برش شرق گچساران (تاقدیس آنه) [ دوره8, شماره 16 - پاییز - زمستان سال 1397]
 • سلیمانی.بهمن تجزیه و تحلیل گونه های سنگی الکتریکی مخزن بنگستان در میدان نفتی مارون [ دوره6, شماره 12 - پاییز - زمستان سال 1395]
 • سلیمانی.بهمن تخمین تراوایی با بکارگیری لاگ های پتروفیزیکی و روش های هوش مصنوعی: مطالعه موردی در مخزن آسماری میدان نفتی اهواز [ دوره10, شماره 20 - پاییز - زمستان سال 1399]
 • سلیمانی.بهمن بررسی محیط رسوبی واحدهای شیلی سازند پابده-گورپی و تاثیر کانیهای رسی در پایداری دیواره چاه، میدان نفتی آغاجاری [ دوره12, شماره 23 - بهار - تابستان سال 1401]
 • سلیمانی.بهمن مدلسازی هرزروی گل حفاری و تعیین نقاط بحرانی و مناسب جهت حفاری چاه¬های جدید در مخزن سروک میدان آزادگان [ دوره9, شماره 18 - پاییز - زمستان سال 1398]
 • سلیمانی.بهمن پیش بینی و بررسی اختصاصات مخزن با استفاده از مدل زمین آمار، مطالعه موردی: مخزن بنگستانی میدان زیلایی، جنوب¬غرب ایران [ دوره12, شماره 24 - پاییز - زمستان سال 1401]
 • سلیمانی.محمد مطالعه جامع لایه های شیلی سازند بورگان بانگرش به مسئله پایداری دیواره چاه [ دوره3, شماره 6 - پاییز سال 1392]
 • سلیمانی.محمد بررسی اثر نانو لوله های کربنی چند دیواره بر بهبود پاکسازی فضای حلقوی چاه های هیدرو کربنی [ دوره1, شماره 2 - پاییز - زمستان سال 1390]
 • سلیمی دلشاد.یاسر مطالعه اثرات تغييرات فشار متوالي بر خواص پتروفيزيکي سنگ مخازن کربناته [ دوره8, شماره 15 - بهار - تابستان سال 1397]
 • سنماری.سعیده ارزیابی زایش نفت، بازسازي تاریخچه تدفین و بلوغ حرارتی با استفاده از داده هاي پیرولیز راك ایول و مدل آرنیوس در یکی از چاههای میدان نفتی پارسی [ دوره8, شماره 16 - پاییز - زمستان سال 1397]
 • سیناپور.مریم ارتباط ریز رخساره ها، محیط رسوبی و دیاژنز با کیفیت مخزنی سازند جهرم در چاه شماره 11، میدان نفتی گلخاری، حوضه ی زاگرس [ دوره6, شماره 11 - بهار - تابستان سال 1395]

ش

 • شاکری.عطا منشا گازهای هیدروکربوری گل¬فشان¬های خشکی سواحل مکران ایران [ دوره6, شماره 12 - پاییز - زمستان سال 1395]
 • شاهمرادی.محمدعلی مطالعه ژئوشیمیایی و طبقه بندی ژنتیکی نفت های مخزن فهلیان با استفاده از طیف سنجی مادون قرمز در میادین جنوب غرب ایران [ دوره10, شماره 19 - بهار - تابستان سال 1399]
 • شاهین.علیرضا طراحی مدل گروهی تخمین تراوایی مخزن هیدروکربوری با استفاده از نگاره¬هاي پتروفيزيكي بر اساس تفكيك ليتولوژيكي [ دوره10, شماره 20 - پاییز - زمستان سال 1399]
 • شب افروز.روح الله زیست¬چینه نگاری و ریز رخساره¬های سازند آسماری در تاقدیس لار (شمال¬خاوری گچساران): تطابق زیست¬چینه¬ای [ دوره7, شماره 14 - پاییز - زمستان سال 1396]
 • شبانی.محمدابراهیم بررسي ساختار منافذ و خصوصيات فرکتال سنگ هاي کربناته ريز دانه‌ي گرو و سرگلو با استفاده از آناليز جذب در فشار پايين نيتروژن [ دوره8, شماره 15 - بهار - تابستان سال 1397]
 • شریفی گلویک.حمید پیش بینی نفوذ پذیری کلینکنبرگ با استفاده از نفوذ پذیری مطلق گاز در سنگ های کربناته مخازن هیدرو کربوری جنوب غرب ایران [ دوره2, شماره 4 - پاییز - زمستان سال 1391]
 • شعبانی.بابک تخمین نمودارهای تراوایی نسبی آب –نفت با استفاده از داده های فشار مویینگی در یکی از مخازن کربناته ایران [ دوره1, شماره 2 - پاییز - زمستان سال 1390]
 • شعبانی.فرامرز تصحيح داده هاي انعکاس ويترينيت اندازه‌گيري شده با استفاده از روش "تحول فلورسانس زايي چندماسرالي" و استفاده از آن ها در مدل سازي يک بعدي چاه بينک-4 [ دوره5, شماره 9 - بهار - تابستان سال 1394]
 • شفیع.مهدی مقایسه روشهاي ΔlogR و مبتنی بر کانی شناسی در تخمين مقدار کربن آلی سازند پابده در میادین اهواز و رگ سفید [ دوره9, شماره 18 - پاییز - زمستان سال 1398]
 • شفیعی اردستانی.میثم ریز زیست چینه نگاری، عمق سنجی دیرینه و شناسایی گونه های جدید از روزنبران شناور سازند آبدراز در برش قلعه زو، باختر حوضه رسوبی کپه داغ [ دوره9, شماره 18 - پاییز - زمستان سال 1398]
 • شفیعی اردستانی.میثم تطابق زیستی، چینه نگاری زیستی و تعیین قاعده زمانی آپتین در سازند تیرگان ، غرب حوضه رسوبی کپه داغ، شمال شرق ایران [ دوره11, شماره 21 - بهار - تابستان سال 1400]
 • شفیعی اردستانی.میثم بررسی حوادث زیستی قاعده های زمانی کنیاسین و سانتونین سازند سورگاه،چاه ماله کوه و سرکان، جنوب باختری خرم آباد [ دوره9, شماره 17 - بهار - تابستان سال 1398]
 • شفیعی.قدرت الله تحليل شکستگي‌هاي سازند آسماري تاقديس دارا، به عنوان مدل آنالوگ مخازن هيدروکربني زير سطحي آسماري [ دوره7, شماره 13 - بهار - تابستان سال 1396]
 • شمشیری.زهرا مقایسه نتایج حاصل از نمودار تصویری با داده های مقاطع نازک در یکی از میادین شرق حوضه کپه داغ FMS [ دوره3, شماره 5 - بهار سال 1392]
 • شیخ زاده.حسین پیش بینی و بررسی اختصاصات مخزن با استفاده از مدل زمین آمار، مطالعه موردی: مخزن بنگستانی میدان زیلایی، جنوب¬غرب ایران [ دوره12, شماره 24 - پاییز - زمستان سال 1401]
 • شیرزاده.مهدیه زیست چینه نگاری سازند داریان در تاقدیس لار (جنوب غرب گچساران) و رسوبات کرتاسه زیرین برش کلاه قاضی (جنوب شرق اصفهان) [ دوره9, شماره 17 - بهار - تابستان سال 1398]
 • شیری.مهدی مقایسه ی پارامتر های پیرولیز راک –اول وبایو مارکر ها: مطالعه موردی سنگ منشا هورن والی سیلتستون، مرکز استرالیا [ دوره2, شماره 4 - پاییز - زمستان سال 1391]

ص

 • صابری.فرحناز مدل سازی گسترش افقی لایه بهره ده بر اساس تغييرات پارامترهای پتروفيزیکی مخزن با استفاده از روش تخمين کریجينگ شاخص در یکی از ميادین نفتی جنوب غرب ایران [ دوره9, شماره 17 - بهار - تابستان سال 1398]
 • صابری.محمدحسین مطالعه بلوغ و مسیر مهاجرت با استفاده از مدل¬سازی دوبعدی در تعدادی از میادین نفتی فروافتادگی دزفول [ دوره9, شماره 17 - بهار - تابستان سال 1398]
 • صابری.محمدحسین تفسیر محیط رسوبی و عوامل موثر بر کیفیت مخزنی بخش بالایی سازند سروک در یکی از میادین نفتی ناحیه دشت آبادان [ دوره8, شماره 16 - پاییز - زمستان سال 1397]
 • صابری.محمدحسین تفسیر محیط رسوبی و عوامل موثر بر کیفیت مخزنی بخش بالایی سازند سروک در یکی از میادین نفتی ناحیه دشت آبادان [ دوره8, شماره 16 - پاییز - زمستان سال 1397]
 • صابری.محمدحسین مطالعه ژئوشیمیایی و طبقه بندی ژنتیکی نفت های مخزن فهلیان با استفاده از طیف سنجی مادون قرمز در میادین جنوب غرب ایران [ دوره10, شماره 19 - بهار - تابستان سال 1399]
 • صابری.محمدحسین تلفیق روش¬های مختلف (لورنز، لوسیا، امافول) در تعیین گونه های سنگی و واحدهای جریانی در سازند رازک با سن میوسن پایینی در میدان گازی سرخون، حوضه رسوبی زاگرس، جنوب شرقی ایران [ دوره8, شماره 15 - بهار - تابستان سال 1397]
 • صادقی.رضا چينه نگاري سنگي و محيط رسوبي سازند جهرم در دو تاقديس جهرم و تودِج [ دوره4, شماره 8 - پاییز سال 1393]
 • صادقی.عباس بايوستراتيگرافي مرز کرتاسه-پالئوژن در برش چهارده (زون ايذه، خوزستان) [ دوره3, شماره 7 - بهار سال 1393]
 • صادقی.عباس زیست چینه نگاری و دیرینه بوم شناسی خانواده Gavelinellidae در سازندهای سنگانه و آیتامیر در حوضه رسوبی کپه داغ [ دوره11, شماره 22 - پاییز - زمستان سال 1400]
 • صادقی.عباس زيست‌چينه‌نگاري سازند گورپي‌ بر مبناي روزن‌داران پلانکتون با تاکید بر مرز کرتاسه - پالئوژن در برش جهانگيرآباد، کبیرکوه لرستان، جنوب‌غرب ایران [ دوره7, شماره 14 - پاییز - زمستان سال 1396]
 • صالحی.محمد علی بررسی مشخصات پتروگرافی و ژئوشیمیایی نهشته¬های کربناته سازند جمال در برش چاه¬ریسه، شمال شرق اصفهان [ دوره11, شماره 21 - بهار - تابستان سال 1400]
 • صائمی.حیدر مقايسه رخساره‌هاي الكتريكي با گونه‌هاي سنگي تعيين شده به روش واحدهاي همسان جرياني سازند كنگان در يکي از ميادين گازي خليج فارس [ دوره4, شماره 8 - پاییز سال 1393]
 • صائمی.حیدر مقايسه رخساره‌هاي الكتريكي با گونه‌هاي سنگي تعيين شده به روش واحدهاي همسان جرياني سازند كنگان در يکي از ميادين گازي خليج فارس [ دوره4, شماره 8 - پاییز سال 1393]
 • صائمی.حیدر مقايسه رخساره‌هاي الكتريكي با گونه‌هاي سنگي تعيين شده به روش واحدهاي همسان جرياني سازند كنگان در يکي از ميادين گازي خليج فارس [ دوره4, شماره 8 - پاییز سال 1393]
 • صدیق عربانی.مجتبی بهبود شناسایی کانال‌ مدفون، با استفاده از شبکه‌های عصبی مصنوعی و نشانگرهای لرزه‌ای [ دوره7, شماره 14 - پاییز - زمستان سال 1396]
 • صدیق.ساره ساخت نگار لیتو لوژی با رویکرد خوشه بندی-تخمین در چاه های یک میدان نفتی جنوب ایران [ دوره3, شماره 5 - بهار سال 1392]
 • صدیقی.حبیب اله مطالعه تاثير فشار بر روي ضريب سيمان شدگي سنگ هاي كربناته در واحدهاي جريان هيدروليكي [ دوره4, شماره 8 - پاییز سال 1393]
 • صدیقی.حبیب اله مطالعه تاثير فشار بر روي ضريب سيمان شدگي سنگ هاي كربناته در واحدهاي جريان هيدروليكي [ دوره4, شماره 8 - پاییز سال 1393]
 • صراف دخت.هاشم ارزیابی ژئو شیمیائی سازند های سنگ منشاء در میدان نفتی کیلور کریم ،جنوب غرب ایران [ دوره1, شماره 2 - پاییز - زمستان سال 1390]
 • صفائی فاروجی.مجید سرشت نمایی سنگ منشاء سازندهای سورمه، فهلیان، و گدوان در میدان عظیم نفتی گچساران [ دوره11, شماره 22 - پاییز - زمستان سال 1400]
 • صفری.امراله بازسازی شرایط محیط رسوبی سازند تاربور براساس تجزیه و تحلیل میکروفاسیس ها در ناحیه مورک (جنوب سمیرم) [ دوره9, شماره 18 - پاییز - زمستان سال 1398]
 • صفری.امراله ریزرخساره ها، محیط رسوبی و چینه نگاری سکانسی سازند قم در ناحیه مرق (جنوب غرب کاشان) [ دوره10, شماره 20 - پاییز - زمستان سال 1399]
 • صیرفیان.علی ريز رخساره ها و مدل رسوبی سازند آسماری (اليگوسن) در شمال غرب روستای دريس (غرب استان فارس) و مقايسه ضخامت، سن و محيط رسوبی با سه برش ديگر در حوضه زاگرس [ دوره5, شماره 9 - بهار - تابستان سال 1394]
 • صیرفیان.علی چينه نگاري زيستي، محيط رسوبي و چينه نگاري سکانسي سازند آسماري درچاه شماره 4 ميدان نفتي لب سفيد (شمال فرو افتادگي دزفول، جنوب غرب لرستان) و تنگ لنده (کوه سفيد، شمال غرب دهدشت) [ دوره5, شماره 10 - پاییز - زمستان سال 1394]
 • صیرفیان.علی زیست¬چینه نگاری و ریز رخساره¬های سازند آسماری در تاقدیس لار (شمال¬خاوری گچساران): تطابق زیست¬چینه¬ای [ دوره7, شماره 14 - پاییز - زمستان سال 1396]
 • صیرفیان.علی زيست چينه نگاري، ريز رخساره ها و محيط رسوبي سازند آسماري در ناحيه سمغان، شمال کازرون و تطابق با برش¬هاي ديگر در حوضه زاگرس [ دوره5, شماره 10 - پاییز - زمستان سال 1394]
 • صیرفیان.علی زیست چینه‌نگاری و ریزرخساره‌های سازند آسماری در یال شمالی تاقدیس خامی (شمال گچساران) [ دوره8, شماره 16 - پاییز - زمستان سال 1397]
 • صیرفیان.علی زیست¬چینه نگاری و ریز رخساره¬های سازند آسماری در یال جنوبی تاقدیس میش (شمال¬شرق گچساران) [ دوره10, شماره 19 - بهار - تابستان سال 1399]

ط

 • طالبی.حسین مدل سازی ساختاری و برآورد تنش‎های تکتونیکی میدان نفتی لالی در فروافتادگی دزفول [ دوره6, شماره 12 - پاییز - زمستان سال 1395]
 • طاهری زاده. سمیه سنگ چینه نگاری و زیست چینه نگاری سازند پابده براساس روزن داران پلانکتون در برش جهانگیرآباد (جنوب ایلام- حوضه رسوبی زاگرس) [ دوره11, شماره 22 - پاییز - زمستان سال 1400]
 • طاهری زاده. سمیه سنگ چینه¬نگاری و زیست چینه¬نگاری سازند پابده براساس فرامینیفرهای پلانکتون در برش سد ایلام (جنوب ایلام- حوضه رسوبی زاگرس) [ دوره12, شماره 24 - پاییز - زمستان سال 1401]
 • طاهری نژاد.مرتضی طبقه بندی ژنتیکی نفت‌های میادین شرق خلیج فارس با استفاده از طیف سنجی مادون قرمز نمونه‌های آسفالتین [ دوره6, شماره 12 - پاییز - زمستان سال 1395]
 • طاهری.علی ريزرخساره¬ها، محيط رسوبي، چينه نگاري سکانسي و کيفيت مخزنی برش انارک (دونين پسين-کربونيفر پيشين)، زون ايران مرکزي [ دوره10, شماره 19 - بهار - تابستان سال 1399]
 • طاهری.علی زيست چينه نگاري، زيست رخساره¬هاي کنودونتي و انديس تغيير رنگ (CAI) کنودونت ها در نهشته هاي دونين بالايي-کربنيفر در برش انارک، ايران مرکزي [ دوره9, شماره 18 - پاییز - زمستان سال 1398]
 • طاهری.علی زیست چینه‌نگاری و ریزرخساره‌های سازند‌ داریان در برش شرق گچساران (تاقدیس آنه) [ دوره8, شماره 16 - پاییز - زمستان سال 1397]
 • طاهری.کیومرث مدلسازی هرزروی گل حفاری در سازند آسماری با استفاده از روش زمين آمار در محيط نرم افزار RMS در يکی از ميادين نفتی جنوب غربی ايران [ دوره6, شماره 11 - بهار - تابستان سال 1395]
 • طاهری.کیومرث مدل سازی گسترش افقی لایه بهره ده بر اساس تغييرات پارامترهای پتروفيزیکی مخزن با استفاده از روش تخمين کریجينگ شاخص در یکی از ميادین نفتی جنوب غرب ایران [ دوره9, شماره 17 - بهار - تابستان سال 1398]
 • طاهری.کیومرث مطالعه نقش مدلسازی هرزروی گل حفاری و نمودار تصویرگر FMI در تعیین شکستگی¬های مخزن آسماری در یکی از میادین نفتی جنوب غرب ایران [ دوره7, شماره 14 - پاییز - زمستان سال 1396]
 • طاهری.مجمد رضا ريزرخساره ها و محيط رسوبي سازند آسماري در زون ايذه (منطقه ايذه)، حوضه رسوبي زاگرس [ دوره5, شماره 10 - پاییز - زمستان سال 1394]
 • طباطبایی.سید حسن مقایسه روشهاي ΔlogR و مبتنی بر کانی شناسی در تخمين مقدار کربن آلی سازند پابده در میادین اهواز و رگ سفید [ دوره9, شماره 18 - پاییز - زمستان سال 1398]
 • طبایی.مرتضی ارزیابی اولیه منشاء نفت مخازن آسماری و بنگستان میدان کوپال با استفاده از داده های ایزوتوپی و ژئوشیمیایی [ دوره12, شماره 23 - بهار - تابستان سال 1401]
 • طبایی.مرتضی مقایسه روشهاي ΔlogR و مبتنی بر کانی شناسی در تخمين مقدار کربن آلی سازند پابده در میادین اهواز و رگ سفید [ دوره9, شماره 18 - پاییز - زمستان سال 1398]
 • طبیبی.سید نظام الدین ارزیابی مخزنی سازند کنگان با استفاده از مطالعات پترو فیزیکی وپترو گرافی در یکی از میادین خلیج فارس [ دوره2, شماره 3 - بهار - تابستان سال 1391]
 • طهماسبی.پژمان ارائه يک روش جايگزين در فيزيک سنگ رقومي استاندارد با استفاده از بازسازي 3بعدي تصاوير 2بعدي [ دوره5, شماره 9 - بهار - تابستان سال 1394]
 • طهماسبی.علیرضا بايوستراتيگرافي مرز کرتاسه-پالئوژن در برش چهارده (زون ايذه، خوزستان) [ دوره3, شماره 7 - بهار سال 1393]
 • طیبی.هدایت اله مطالعه موردی تعیین تراوایی مخازن کربناته با استفاده از لاگ NMR در یکی از میادین جنوب غربی ایران [ دوره7, شماره 13 - بهار - تابستان سال 1396]

ع

 • عاشوری.علیرضا زيست‌چينه‌نگاري سازند گورپي‌ بر مبناي روزن‌داران پلانکتون با تاکید بر مرز کرتاسه - پالئوژن در برش جهانگيرآباد، کبیرکوه لرستان، جنوب‌غرب ایران [ دوره7, شماره 14 - پاییز - زمستان سال 1396]
 • عاشوری.علیرضا آنالیز رخساره‌ای، محیط رسوبی و چینه‌نگاری سکانسی سازند قم در ناحیه نراق [ دوره10, شماره 19 - بهار - تابستان سال 1399]
 • عامری.حامد زیست چینه نگاری نهشته¬های سازند کتکویه در برش گزوئیه، شمال غرب کرمان (جنوب شرق زرند) براساس فونای کنودونتی [ دوره12, شماره 24 - پاییز - زمستان سال 1401]
 • عامری.صادق بررسي آزمايشگاهي تغيير ترشوندگي سنگ مخزن براي جلوگيري از تشكيل رسوب آسفالتين با استفاده از نانو ذرات اكسيد فلز [ دوره10, شماره 19 - بهار - تابستان سال 1399]
 • عباساقی. فروغ بررسی تغییرات مداری آب و هوایی و نرخ رسوبگذاری در سازند ایلام در میدان نفتی کوپال، فروافتادگی دزفول [ دوره12, شماره 23 - بهار - تابستان سال 1401]
 • عباسی.نصراله تاثیر ویژگی های ریزرخساره ای و دیاژنزی در کنترل کیفیت مخزنی سازند آسماری در میدان گازی گورزین، حوضه زاگرس، جنوب ایران [ دوره9, شماره 17 - بهار - تابستان سال 1398]
 • عرب پور.صلاح الدین چينه نگاري زيستي، محيط رسوبي و چينه نگاري سکانسي سازند آسماري درچاه شماره 4 ميدان نفتي لب سفيد (شمال فرو افتادگي دزفول، جنوب غرب لرستان) و تنگ لنده (کوه سفيد، شمال غرب دهدشت) [ دوره5, شماره 10 - پاییز - زمستان سال 1394]
 • عزیز ابادی فراهانی.الهام مقایسه نتایج سیستم های هوشمند وروابط تجربی در تخمین تراوائی :مطالعه موردی در یکی از مخازن کربناته جنوب ایران [ دوره1, شماره 1 - پاییز - زمستان سال 1390]
 • علوی پناه.سید کاظم بکار گیری مدل ترکیبی وداده کاوی مکانی جهت تشخیص تراوش های هیدرو کربنی با استفاده از داده های ابر طیفی Hyperionواسپکترومتری میدانی on [ دوره3, شماره 5 - بهار سال 1392]
 • علوی.سید احمد شواهد زمین¬ساخت ترافشاری در حوضه¬های رسوبی شمال باختر ایران مرکزی بر اساس داده¬های لرزه¬نگاری بازتابی و شاخص¬های ژئومورفیک [ دوره8, شماره 16 - پاییز - زمستان سال 1397]
 • علی پور شهسواری.مهرنوش ساخت نگار لیتو لوژی با رویکرد خوشه بندی-تخمین در چاه های یک میدان نفتی جنوب ایران [ دوره3, شماره 5 - بهار سال 1392]
 • علی محمدی.مهدی مطالعه آزمایشگاهی روش نوین حفاری با لیزر ک انقلابی در صنعت حفاری واکتشاف [ دوره1, شماره 2 - پاییز - زمستان سال 1390]
 • علیزاده.بهرام مطالعه ژئوشیمیائی وتاثیر تغییرات محیط رسوبی بر پتانسیل هیدرو کربنی سازند پابده در میدان نفتی منصوری [ دوره2, شماره 4 - پاییز - زمستان سال 1391]
 • علیزاده.بهرام مطالعه ژئوشیمیائی وتاثیر تغییرات محیط رسوبی بر پتانسیل هیدرو کربنی سازند پابده در میدان نفتی منصوری [ دوره2, شماره 4 - پاییز - زمستان سال 1391]
 • علیزاده.بهرام مطالعه ژئوشیمیائی وتاثیر کانی ماتریکس بر پتانسیل سنگ های منشاء احتمالی میدان نفتی دارخوین واقع در دشت آبادان [ دوره2, شماره 3 - بهار - تابستان سال 1391]
 • عنایتی.علی اضغر بررسی ویزگی های مخزنی سازند سروک در میدان دالپری ، با مطالعات رسوب شناسی وارزیابی پترو فیزیکی [ دوره1, شماره 1 - پاییز - زمستان سال 1390]

غ

 • غبیشاوی.علی زیست چینه نگاری، بررسی ریزرخساره¬ها و چینه نگاری سکانسی سازند آسماری (به کمک نرم افزار سیکلولاگ) در میدان نفتی قلعه نار، حوضه زاگرس [ دوره6, شماره 12 - پاییز - زمستان سال 1395]
 • غبیشاوی.علی اضغر ريزرخساره ها و محيط رسوبي سازند آسماري در زون ايذه (منطقه ايذه)، حوضه رسوبي زاگرس [ دوره5, شماره 10 - پاییز - زمستان سال 1394]
 • غضنفری.علیرضا تلفیق شبکه‌های عصبی مصنوعی و الگوریتم ردیابی خودکار احتمال گسل نازک شده، جهت شناسایی، تفسیر و استخراج گسل‌ها [ دوره8, شماره 15 - بهار - تابستان سال 1397]
 • غضنفری.علیرضا بهبود شناسایی کانال‌ مدفون، با استفاده از شبکه‌های عصبی مصنوعی و نشانگرهای لرزه‌ای [ دوره7, شماره 14 - پاییز - زمستان سال 1396]
 • غلام پور موگهی.سپیده بررسي زيست چينه¬نگاري و ريز رخساره¬هاي سازندهاي شهبازان و آسماري (گذر از ائوسن به اليگوسن) در نهشته¬هاي کربناته شمال فروافتادگي دزفول، حوضه رسوبي زاگرس [ دوره7, شماره 13 - بهار - تابستان سال 1396]

ف

 • فارسی مدان.میثم تعیین محدوده¬ی¬ تنش¬ برجا در اطراف چاه¬های آسیب¬دیده¬ی¬ میدان نفتی مارون [ دوره3, شماره 6 - پاییز سال 1392]
 • فارسی مدان.میثم تحليل سيستماتيك شكستگي‌هاي مخزن آسماري در ميدان نفتي مارون (بر اساس تفسير نتايج نمودارهای تصويرگر [ دوره5, شماره 9 - بهار - تابستان سال 1394]
 • فارسی مدان.میثم تحليل سيستماتيك شكستگي‌هاي مخزن آسماري در ميدان نفتي مارون (بر اساس تفسير نتايج نمودارهای تصويرگر) [ دوره5, شماره 9 - بهار - تابستان سال 1394]
 • فتاحی.هادی تخمين اشباع آب سازندي با استفاده از رگرسيون قطعه‌اي غيرخطي، آناليز خوشه‌اي و روش شبيه سازي مونت کارلو در يکي از مخازن هيدروکربوري جنوب غربي ايران [ دوره6, شماره 11 - بهار - تابستان سال 1395]
 • فتحیان پور.نادر مقایسه روشهاي ΔlogR و مبتنی بر کانی شناسی در تخمين مقدار کربن آلی سازند پابده در میادین اهواز و رگ سفید [ دوره9, شماره 18 - پاییز - زمستان سال 1398]
 • فرازی فر.فاطمه ریز زیست چینه نگاری، عمق سنجی دیرینه و شناسایی گونه های جدید از روزنبران شناور سازند آبدراز در برش قلعه زو، باختر حوضه رسوبی کپه داغ [ دوره9, شماره 18 - پاییز - زمستان سال 1398]
 • فرضی پور صائین.علی مقايسه تفسير لاگ‌های تصويرگر با مطالعه مغزه‌ها در آشکارسازی شکستگی‌های مخازن نفتی (مطالعه موردی مخزن آسماری ميدان آغاجاری) [ دوره5, شماره 9 - بهار - تابستان سال 1394]
 • فرضی پور صائین.علی تحليل شکستگي‌هاي سازند آسماري تاقديس دارا، به عنوان مدل آنالوگ مخازن هيدروکربني زير سطحي آسماري [ دوره7, شماره 13 - بهار - تابستان سال 1396]
 • فرهادیان بابادی.مهین منشا گازهای هیدروکربوری گل¬فشان¬های خشکی سواحل مکران ایران [ دوره6, شماره 12 - پاییز - زمستان سال 1395]
 • فریدونی.بهاره شبیه سازی پارامترهای مخزنی تخلخل و تراوایی با استفاده از روش شبیه سازی گوسی متوالی توأم در یکی از میادین نفتی جنوب غرب ایران [ دوره7, شماره 13 - بهار - تابستان سال 1396]

ق

 • قادری.عباس کنودونت‌های تریاس پیشین سازند سرخ‌شیل در برش چینه‌شناسی رباط شور (باختر طبس، خاور ایران مرکزی) و بررسی ضریب تغییر رنگ آنها در ارتباط با توان تولید هیدروکربور [ دوره11, شماره 21 - بهار - تابستان سال 1400]
 • قادری.عباس زيست‌چينه‌نگاري سازند گورپي‌ بر مبناي روزن‌داران پلانکتون با تاکید بر مرز کرتاسه - پالئوژن در برش جهانگيرآباد، کبیرکوه لرستان، جنوب‌غرب ایران [ دوره7, شماره 14 - پاییز - زمستان سال 1396]
 • قادری.عباس آنالیز رخساره‌ای، محیط رسوبی و چینه‌نگاری سکانسی سازند قم در ناحیه نراق [ دوره10, شماره 19 - بهار - تابستان سال 1399]
 • قادری.عبیر کنودونت‌های تریاس پیشین سازند سرخ‌شیل در برش چینه‌شناسی رباط شور (باختر طبس، خاور ایران مرکزی) و بررسی ضریب تغییر رنگ آنها در ارتباط با توان تولید هیدروکربور [ دوره11, شماره 21 - بهار - تابستان سال 1400]
 • قرایی.محمد بررسی حوادث زیستی قاعده های زمانی کنیاسین و سانتونین سازند سورگاه،چاه ماله کوه و سرکان، جنوب باختری خرم آباد [ دوره9, شماره 17 - بهار - تابستان سال 1398]
 • قربانخانی.محسن مطالعه آزمایشگاهی روش نوین حفاری با لیزر ک انقلابی در صنعت حفاری واکتشاف [ دوره1, شماره 2 - پاییز - زمستان سال 1390]
 • قربانی.بیوک سرشت نمایی سنگ منشاء سازندهای سورمه، فهلیان، و گدوان در میدان عظیم نفتی گچساران [ دوره11, شماره 22 - پاییز - زمستان سال 1400]
 • قربانی.بیوک تصحيح داده هاي انعکاس ويترينيت اندازه‌گيري شده با استفاده از روش "تحول فلورسانس زايي چندماسرالي" و استفاده از آن ها در مدل سازي يک بعدي چاه بينک-4 [ دوره5, شماره 9 - بهار - تابستان سال 1394]
 • قلاوند.هرمز بررسي ساختار منافذ و خصوصيات فرکتال سنگ هاي کربناته ريز دانه‌ي گرو و سرگلو با استفاده از آناليز جذب در فشار پايين نيتروژن [ دوره8, شماره 15 - بهار - تابستان سال 1397]
 • قلاوند.هرمز مطالعه ژئوشیمیائی وتاثیر تغییرات محیط رسوبی بر پتانسیل هیدرو کربنی سازند پابده در میدان نفتی منصوری [ دوره2, شماره 4 - پاییز - زمستان سال 1391]
 • قلاوند.هرمز مطالعه ژئوشیمیائی وتاثیر تغییرات محیط رسوبی بر پتانسیل هیدرو کربنی سازند پابده در میدان نفتی منصوری [ دوره2, شماره 4 - پاییز - زمستان سال 1391]
 • قنبرلو.حسین بازسازی شرایط محیط رسوبی سازند تاربور براساس تجزیه و تحلیل میکروفاسیس ها در ناحیه مورک (جنوب سمیرم) [ دوره9, شماره 18 - پاییز - زمستان سال 1398]
 • قنبرلو.حسین ریزرخساره ها، محیط رسوبی و چینه نگاری سکانسی سازند قم در ناحیه مرق (جنوب غرب کاشان) [ دوره10, شماره 20 - پاییز - زمستان سال 1399]

ک

 • کاظم زاده.عزت اله تخمین نمودارهای تراوایی نسبی آب –نفت با استفاده از داده های فشار مویینگی در یکی از مخازن کربناته ایران [ دوره1, شماره 2 - پاییز - زمستان سال 1390]
 • کاظم زاده.عزت اله مقایسه نتایج سیستم های هوشمند وروابط تجربی در تخمین تراوائی :مطالعه موردی در یکی از مخازن کربناته جنوب ایران [ دوره1, شماره 1 - پاییز - زمستان سال 1390]
 • کاظم زاده.عزت اله مطالعه اثرات تغييرات فشار متوالي بر خواص پتروفيزيکي سنگ مخازن کربناته [ دوره8, شماره 15 - بهار - تابستان سال 1397]
 • کاظم زاده.عزت اله مطالعه تاثير فشار بر روي ضريب سيمان شدگي سنگ هاي كربناته در واحدهاي جريان هيدروليكي [ دوره4, شماره 8 - پاییز سال 1393]
 • کاظم شیرودی.سجاد عملکرد شاخص تخلخل ثانویه در بهبود تخمین نفوذ پذیری از نمودار های پترو فیزیکی به کمک روش های هوش مصنوعی وتکنیک فازی در مخزن سورمه میدان نفتی بلال [ دوره2, شماره 3 - بهار - تابستان سال 1391]
 • کاظمی اسفه.محمد رضا مطالعه آزمایشگاهی روش نوین حفاری با لیزر ک انقلابی در صنعت حفاری واکتشاف [ دوره1, شماره 2 - پاییز - زمستان سال 1390]
 • کایسر.ساندرا ایزابلا ريزرخساره¬ها، محيط رسوبي، چينه نگاري سکانسي و کيفيت مخزنی برش انارک (دونين پسين-کربونيفر پيشين)، زون ايران مرکزي [ دوره10, شماره 19 - بهار - تابستان سال 1399]
 • کايسر.ساندرا ايزابلا زيست چينه نگاري، زيست رخساره¬هاي کنودونتي و انديس تغيير رنگ (CAI) کنودونت ها در نهشته هاي دونين بالايي-کربنيفر در برش انارک، ايران مرکزي [ دوره9, شماره 18 - پاییز - زمستان سال 1398]
 • کدخدائی.رحیم تجزیه و تحلیل رخساره¬های الکتریکی سازند سروک (کرتاسه میانی) با روش MRGC و مطابقت با ریزرخساره‌های رسوبی در یکی از میادین نفتی جنوب غرب [ دوره6, شماره 11 - بهار - تابستان سال 1395]
 • کدخدائی.رحیم مدل سازی ساختاری و برآورد تنش‎های تکتونیکی میدان نفتی لالی در فروافتادگی دزفول [ دوره6, شماره 12 - پاییز - زمستان سال 1395]
 • کرمانشاهی.هادی بررسی ژئوشیمیایی میعانات گازی میدان پارس جنوبی در حوضه خلیج فارس ،ایران [ دوره1, شماره 1 - پاییز - زمستان سال 1390]
 • کرمپورحسنوند.میلاد تلفیق روش¬های مختلف (لورنز، لوسیا، امافول) در تعیین گونه های سنگی و واحدهای جریانی در سازند رازک با سن میوسن پایینی در میدان گازی سرخون، حوضه رسوبی زاگرس، جنوب شرقی ایران [ دوره8, شماره 15 - بهار - تابستان سال 1397]
 • کرمی.آرزو بررسی خصوصیات ژئوشیمیایی و ارزیابی پتانسیل هیدروکربن زایی سازند گورپی درتعدادی از میادین واقع در شمال غرب خلیج فارس [ دوره7, شماره 13 - بهار - تابستان سال 1396]
 • کریم پولی.صادق ارائه يک روش جايگزين در فيزيک سنگ رقومي استاندارد با استفاده از بازسازي 3بعدي تصاوير 2بعدي [ دوره5, شماره 9 - بهار - تابستان سال 1394]
 • کریمی خالدی.مینا تخمین سرعت امواج صوتی با استفاده از روش¬های هوشمند و روش خوشه-بندی گراف پایه با توان تفکیک چندگانه: مطالعه موردی دریکی از میادین جنوب ایران [ دوره3, شماره 6 - پاییز سال 1392]
 • کریمی.محمد رحیم مدل سازی سه بعدی زمين شناسی دو زون در بخش شرقی ميدان نفتی اهواز [ دوره5, شماره 9 - بهار - تابستان سال 1394]
 • کسائی نجفی.محمد تصحيح داده هاي انعکاس ويترينيت اندازه‌گيري شده با استفاده از روش "تحول فلورسانس زايي چندماسرالي" و استفاده از آن ها در مدل سازي يک بعدي چاه بينک-4 [ دوره5, شماره 9 - بهار - تابستان سال 1394]
 • کشاورز فرج خواه.ناصر مدل سازی معکوس با استفاده از روابط کاستر وتوکسوز جهت تخمین در صد حفره ها ونوع ان ها در سنگ های کربناته [ دوره2, شماره 3 - بهار - تابستان سال 1391]
 • کمالی.زهرا تحليل سيستماتيك شكستگي‌هاي مخزن آسماري در ميدان نفتي مارون (بر اساس تفسير نتايج نمودارهای تصويرگر) [ دوره5, شماره 9 - بهار - تابستان سال 1394]
 • کمالی.محمد رضا بررسی خصوصیات ژئوشیمیایی و ارزیابی پتانسیل هیدروکربن زایی سازند گورپی درتعدادی از میادین واقع در شمال غرب خلیج فارس [ دوره7, شماره 13 - بهار - تابستان سال 1396]
 • کمری.مصیب طراحی مدل گروهی تخمین تراوایی مخزن هیدروکربوری با استفاده از نگاره¬هاي پتروفيزيكي بر اساس تفكيك ليتولوژيكي [ دوره10, شماره 20 - پاییز - زمستان سال 1399]
 • کنگی.عباس تحلیل¬ارتباط سایزموتکتونیک در زون بخاردن-قوچان با بی¬نظمی¬های هندسی زلزله¬ها [ دوره9, شماره 17 - بهار - تابستان سال 1398]
 • کولار- جورکاوسک.تیا کنودونت‌های تریاس پیشین سازند سرخ‌شیل در برش چینه‌شناسی رباط شور (باختر طبس، خاور ایران مرکزی) و بررسی ضریب تغییر رنگ آنها در ارتباط با توان تولید هیدروکربور [ دوره11, شماره 21 - بهار - تابستان سال 1400]
 • کونیشگوف.پیتر ريزرخساره¬ها، محيط رسوبي، چينه نگاري سکانسي و کيفيت مخزنی برش انارک (دونين پسين-کربونيفر پيشين)، زون ايران مرکزي [ دوره10, شماره 19 - بهار - تابستان سال 1399]
 • کونيگشوف.پیتر زيست چينه نگاري، زيست رخساره¬هاي کنودونتي و انديس تغيير رنگ (CAI) کنودونت ها در نهشته هاي دونين بالايي-کربنيفر در برش انارک، ايران مرکزي [ دوره9, شماره 18 - پاییز - زمستان سال 1398]
 • کهنسال قدیم وند.نادر بازسازی محیط رسوبی و تغییرات سطح آب دریا در سازند آسماری در تاقدیس¬های آسماری و گورپی و میدان نفتی مسجدسلیمان (جنوب غرب ایران) [ دوره12, شماره 24 - پاییز - زمستان سال 1401]
 • کیانی زاده.نسرین مدل سازی ساختاری و برآورد تنش‎های تکتونیکی میدان نفتی لالی در فروافتادگی دزفول [ دوره6, شماره 12 - پاییز - زمستان سال 1395]
 • کیانی.آراد تفسیر محیط رسوبی و عوامل موثر بر کیفیت مخزنی بخش بالایی سازند سروک در یکی از میادین نفتی ناحیه دشت آبادان [ دوره8, شماره 16 - پاییز - زمستان سال 1397]

گ

 • گائینی.احمد طراحی مدل گروهی تخمین تراوایی مخزن هیدروکربوری با استفاده از نگاره¬هاي پتروفيزيكي بر اساس تفكيك ليتولوژيكي [ دوره10, شماره 20 - پاییز - زمستان سال 1399]
 • گلی.طاهر تجزیه و تحلیل رخساره¬های الکتریکی سازند سروک (کرتاسه میانی) با روش MRGC و مطابقت با ریزرخساره‌های رسوبی در یکی از میادین نفتی جنوب غرب [ دوره6, شماره 11 - بهار - تابستان سال 1395]

ل

 • لرکی.احسان محاسبه مدول¬های الاستیک و پارامتر¬های مقاومتی سنگ و بررسی رابطه آنها با میزان تخلخل در سازند دالان در یکی از چاه¬های میدان گازی پارس جنوبی [ دوره7, شماره 14 - پاییز - زمستان سال 1396]
 • لرکی.احسان مدلسازی هرزروی گل حفاری و تعیین نقاط بحرانی و مناسب جهت حفاری چاه¬های جدید در مخزن سروک میدان آزادگان [ دوره9, شماره 18 - پاییز - زمستان سال 1398]
 • لطفی یار.امینه بررسي شيل‌هاي سازند گرو در منطقه لرستان به عنوان منابع نامتعارف هيدروکربني [ دوره3, شماره 7 - بهار سال 1393]

م

 • مازینی.آدریانو منشا گازهای هیدروکربوری گل¬فشان¬های خشکی سواحل مکران ایران [ دوره6, شماره 12 - پاییز - زمستان سال 1395]
 • مجدی.عباس مطالعه اثرات تغييرات فشار متوالي بر خواص پتروفيزيکي سنگ مخازن کربناته [ دوره8, شماره 15 - بهار - تابستان سال 1397]
 • محبوبی.اسداله چینه نگاری چرخه ای وتطابق مخزنی رسوبات الیگو-میوسن (سازند آسماری)در میدان نفتی مارون ،حوضه ی زاگرس [ دوره2, شماره 4 - پاییز - زمستان سال 1391]
 • محبیان.رضا مدلسازی سه بعدی گونه های سنگی با استفاده از ادغام داده های مغزه، نگارهای چاه و لرزه ای در یکی ازمخازن کربناته جنوب غربی ایران [ دوره11, شماره 21 - بهار - تابستان سال 1400]
 • محسنی پور.ابوذر تجزیه و تحلیل گونه های سنگی الکتریکی مخزن بنگستان در میدان نفتی مارون [ دوره6, شماره 12 - پاییز - زمستان سال 1395]
 • محسنی پور.ابوذر تخمین تراوایی با بکارگیری لاگ های پتروفیزیکی و روش های هوش مصنوعی: مطالعه موردی در مخزن آسماری میدان نفتی اهواز [ دوره10, شماره 20 - پاییز - زمستان سال 1399]
 • محمد تراب.فرهاد مدلسازی هرزروی گل حفاری در سازند آسماری با استفاده از روش زمين آمار در محيط نرم افزار RMS در يکی از ميادين نفتی جنوب غربی ايران [ دوره6, شماره 11 - بهار - تابستان سال 1395]
 • محمدتراب.فرهاد مدل سازی گسترش افقی لایه بهره ده بر اساس تغييرات پارامترهای پتروفيزیکی مخزن با استفاده از روش تخمين کریجينگ شاخص در یکی از ميادین نفتی جنوب غرب ایران [ دوره9, شماره 17 - بهار - تابستان سال 1398]
 • محمدرضائی.حسین تلفیق شبکه‌های عصبی مصنوعی و الگوریتم ردیابی خودکار احتمال گسل نازک شده، جهت شناسایی، تفسیر و استخراج گسل‌ها [ دوره8, شماره 15 - بهار - تابستان سال 1397]
 • محمدی اصل.سعید تحليل شکستگي‌هاي سازند آسماري تاقديس دارا، به عنوان مدل آنالوگ مخازن هيدروکربني زير سطحي آسماري [ دوره7, شماره 13 - بهار - تابستان سال 1396]
 • محمدي.ابراهيم مورفوگروپ‌هاي فرامينيفري سازند قم در شرق سيرجان و جنوب غربي کاشان: کاربرد آنها در تفاسير ديرينه محيطي و پالئواکولوژيکي [ دوره10, شماره 20 - پاییز - زمستان سال 1399]
 • محمدي.ابراهيم ریزرخساره ها، محیط رسوبی و چینه نگاری سکانسی سازند قم در ناحیه مرق (جنوب غرب کاشان) [ دوره10, شماره 20 - پاییز - زمستان سال 1399]
 • محمودی قرایی.محمد حسین سنگ چینه نگاری و زیست چینه نگاری سازند پابده براساس روزن داران پلانکتون در برش جهانگیرآباد (جنوب ایلام- حوضه رسوبی زاگرس) [ دوره11, شماره 22 - پاییز - زمستان سال 1400]
 • محمودی قرایی.محمدحسین سنگ چینه¬نگاری و زیست چینه¬نگاری سازند پابده براساس فرامینیفرهای پلانکتون در برش سد ایلام (جنوب ایلام- حوضه رسوبی زاگرس) [ دوره12, شماره 24 - پاییز - زمستان سال 1401]
 • مختاری.محمد شبیه سازی پارامترهای مخزنی تخلخل و تراوایی با استفاده از روش شبیه سازی گوسی متوالی توأم در یکی از میادین نفتی جنوب غرب ایران [ دوره7, شماره 13 - بهار - تابستان سال 1396]
 • مختاری.محمد شواهد زمین¬ساخت ترافشاری در حوضه¬های رسوبی شمال باختر ایران مرکزی بر اساس داده¬های لرزه¬نگاری بازتابی و شاخص¬های ژئومورفیک [ دوره8, شماره 16 - پاییز - زمستان سال 1397]
 • مداحی.ایرج مدل سازی معکوس با استفاده از روابط کاستر وتوکسوز جهت تخمین در صد حفره ها ونوع ان ها در سنگ های کربناته [ دوره2, شماره 3 - بهار - تابستان سال 1391]
 • مرادزاده.علی مطالعه اثرات تغييرات فشار متوالي بر خواص پتروفيزيکي سنگ مخازن کربناته [ دوره8, شماره 15 - بهار - تابستان سال 1397]
 • مرادزاده.علی مدلسازی سه بعدی گونه های سنگی با استفاده از ادغام داده های مغزه، نگارهای چاه و لرزه ای در یکی ازمخازن کربناته جنوب غربی ایران [ دوره11, شماره 21 - بهار - تابستان سال 1400]
 • مرتاضیان.نغمه ارزیابی پتانسیل هیدرو کربن زائی سازند گدوان در میادین بینک ،گچساران ومارون با استفاده از روش های ژئو شیمیائی ومدل سازی حرارتی [ دوره1, شماره 1 - پاییز - زمستان سال 1390]
 • مرتضوی.سید علی • سنجش حساسیت سازند کربناته فهیلان توسط تزریق سیال های قلیائی وارزیابی میزان آسیب سازند [ دوره3, شماره 5 - بهار سال 1392]
 • مرتضوی.سید علی • سنجش حساسیت سازند کربناته فهیلان توسط تزریق سیال های قلیائی وارزیابی میزان آسیب سازند [ دوره3, شماره 5 - بهار سال 1392]
 • مرتضوی.سید علیرضا • سنجش حساسیت سازند کربناته فهیلان توسط تزریق سیال های قلیائی وارزیابی میزان آسیب سازند [ دوره3, شماره 5 - بهار سال 1392]
 • مشیری.بهزاد مدل سازی تخلخل توسط رویکرد تئوری بیزین ترکیب اطلاعات ومقایسه آن با شبکه عصبی چند لایه ورگرسیون خطی چند گانه در میدان نفتی آزاد گان [ دوره2, شماره 3 - بهار - تابستان سال 1391]
 • مشیری.بهزاد بهبود مدلسازی تخلخل ،توسط رویکرد تئوری بیزین ترکیب اطلاعات ،در میدان نفتی آزادگان [ دوره1, شماره 1 - پاییز - زمستان سال 1390]
 • مطهری.سید مهدیا ارائه یک روش جامع برای تعیین ضریب اهمیت عوامل زمین شناسی،محیط زیست واقتصادی برای بکار گیری فناوری چاه نفتی هوشمند [ دوره2, شماره 3 - بهار - تابستان سال 1391]
 • مظاهری طرئی.عطیه مدل سازی تخلخل توسط رویکرد تئوری بیزین ترکیب اطلاعات ومقایسه آن با شبکه عصبی چند لایه ورگرسیون خطی چند گانه در میدان نفتی آزاد گان [ دوره2, شماره 3 - بهار - تابستان سال 1391]
 • مظاهری طرئی.عطیه بهبود مدلسازی تخلخل ،توسط رویکرد تئوری بیزین ترکیب اطلاعات ،در میدان نفتی آزادگان [ دوره1, شماره 1 - پاییز - زمستان سال 1390]
 • معتمد الشریعتی.مریم زیست چینه نگاری و دیرینه بوم شناسی خانواده Gavelinellidae در سازندهای سنگانه و آیتامیر در حوضه رسوبی کپه داغ [ دوره11, شماره 22 - پاییز - زمستان سال 1400]
 • معلمی.سید علی ارزيابي ژئوشيميايي نفت¬هاي خام مخازن سروک و فهليان با استفاده از داده هاي بيومارکري در يکي از ميادين نفتي دشت آبادان [ دوره5, شماره 10 - پاییز - زمستان سال 1394]
 • معلمی.سید علی کاربرد روش هاي خوشه سازي (MRGC, AHC, DC, SOM) درتعيين تراوايي سنگ مخزن کربناته، سازند ايلام در جنوب غرب ايران [ دوره5, شماره 10 - پاییز - زمستان سال 1394]
 • معلمی.سید علی ارزيابي ژئوشيميايي نفت هاي خام مخازن سروک و فهليان با استفاده از داده هاي بيومارکري در يکي از ميادين نفتي دشت آبادان [ دوره5, شماره 10 - پاییز - زمستان سال 1394]
 • معلمی.سید علی مطالعه بلوغ و مسیر مهاجرت با استفاده از مدل¬سازی دوبعدی در تعدادی از میادین نفتی فروافتادگی دزفول [ دوره9, شماره 17 - بهار - تابستان سال 1398]
 • معلمی.سید علی بررسي ساختار منافذ و خصوصيات فرکتال سنگ هاي کربناته ريز دانه‌ي گرو و سرگلو با استفاده از آناليز جذب در فشار پايين نيتروژن [ دوره8, شماره 15 - بهار - تابستان سال 1397]
 • معلمی.سید علی تلفیق روش¬های مختلف (لورنز، لوسیا، امافول) در تعیین گونه های سنگی و واحدهای جریانی در سازند رازک با سن میوسن پایینی در میدان گازی سرخون، حوضه رسوبی زاگرس، جنوب شرقی ایران [ دوره8, شماره 15 - بهار - تابستان سال 1397]
 • معماریان.حسین مقایسه نتایج حاصل از نمودار تصویری با داده های مقاطع نازک در یکی از میادین شرق حوضه کپه داغ FMS [ دوره3, شماره 5 - بهار سال 1392]
 • معماریان.حسین محاسبه عددی تانسور تراوایی در مخازن شکافدار [ دوره3, شماره 6 - پاییز سال 1392]
 • معماریان.حسین ساخت نگار لیتو لوژی با رویکرد خوشه بندی-تخمین در چاه های یک میدان نفتی جنوب ایران [ دوره3, شماره 5 - بهار سال 1392]
 • معماریان.حسین بکار گیری روش های تشخیص الگو جهت شناسائی سیالات مخزنی با استفاده از داده های پترو فیزیکی [ دوره1, شماره 2 - پاییز - زمستان سال 1390]
 • معماریان.حسین تشخیص سطوح سیالات مخزنی با استفاده از تبدیل موجک پیوسته نگار مقاومت ویژه [ دوره2, شماره 4 - پاییز - زمستان سال 1391]
 • معماریان.حسین مقایسه نتایج سیستم های هوشمند وروابط تجربی در تخمین تراوائی :مطالعه موردی در یکی از مخازن کربناته جنوب ایران [ دوره1, شماره 1 - پاییز - زمستان سال 1390]
 • معماریان.حسین مدل سازی تخلخل توسط رویکرد تئوری بیزین ترکیب اطلاعات ومقایسه آن با شبکه عصبی چند لایه ورگرسیون خطی چند گانه در میدان نفتی آزاد گان [ دوره2, شماره 3 - بهار - تابستان سال 1391]
 • معماریان.حسین استفاده از تئوری انتروپی اطلاعات وروش تصمیم گیری بیزین ،در شناسایی پارامتر های مناسب برای ارزیابی وتفکیک رخساره های نفتی (میدان نفتی منصوری ،جنوب ایران ) [ دوره1, شماره 2 - پاییز - زمستان سال 1390]
 • معماریان.حسین بهبود مدلسازی تخلخل ،توسط رویکرد تئوری بیزین ترکیب اطلاعات ،در میدان نفتی آزادگان [ دوره1, شماره 1 - پاییز - زمستان سال 1390]
 • معماریانی.محمود مطالعه بیو مارکری نفت مخزن اسماری ،میادین واقع در حاشیه شمال شر دزفول فرو افتاده [ دوره1, شماره 1 - پاییز - زمستان سال 1390]
 • معماریانی.محمود بررسی ژئوشیمیایی میعانات گازی میدان پارس جنوبی در حوضه خلیج فارس ،ایران [ دوره1, شماره 1 - پاییز - زمستان سال 1390]
 • معماریانی.محمود ارزیابی اولیه منشاء نفت مخازن آسماری و بنگستان میدان کوپال با استفاده از داده های ایزوتوپی و ژئوشیمیایی [ دوره12, شماره 23 - بهار - تابستان سال 1401]
 • معماریانی.محمود بررسی خصوصیات ژئوشیمیایی و ارزیابی پتانسیل هیدروکربن زایی سازند گورپی درتعدادی از میادین واقع در شمال غرب خلیج فارس [ دوره7, شماره 13 - بهار - تابستان سال 1396]
 • ملا جان.امیر بکار گیری روش های تشخیص الگو جهت شناسائی سیالات مخزنی با استفاده از داده های پترو فیزیکی [ دوره1, شماره 2 - پاییز - زمستان سال 1390]
 • ملا جان.امیر تشخیص سطوح سیالات مخزنی با استفاده از تبدیل موجک پیوسته نگار مقاومت ویژه [ دوره2, شماره 4 - پاییز - زمستان سال 1391]
 • ملا جان.امیر مقایسه نتایج سیستم های هوشمند وروابط تجربی در تخمین تراوائی :مطالعه موردی در یکی از مخازن کربناته جنوب ایران [ دوره1, شماره 1 - پاییز - زمستان سال 1390]
 • ملکی.اشکان مطالعه بلوغ و مسیر مهاجرت با استفاده از مدل¬سازی دوبعدی در تعدادی از میادین نفتی فروافتادگی دزفول [ دوره9, شماره 17 - بهار - تابستان سال 1398]
 • ملکی.بیژن ارزیابی زایش نفت، بازسازي تاریخچه تدفین و بلوغ حرارتی با استفاده از داده هاي پیرولیز راك ایول و مدل آرنیوس در یکی از چاههای میدان نفتی پارسی [ دوره8, شماره 16 - پاییز - زمستان سال 1397]
 • ملکی.زهرا ريزرخساره¬ها و چينه نگاري سکانسي سازند قم در برش‌هاي کوه چرخه (نطنز)، غرب زفره و ورتون (شمال شرق اصفهان) [ دوره12, شماره 23 - بهار - تابستان سال 1401]
 • ممبنی.کریم تاثیر ویژگی های ریزرخساره ای و دیاژنزی در کنترل کیفیت مخزنی سازند آسماری در میدان گازی گورزین، حوضه زاگرس، جنوب ایران [ دوره9, شماره 17 - بهار - تابستان سال 1398]
 • منیبی.سعیده سنگ چینه وزیست چینه واحد های دالان بالائی وکنگان زیرین در ناحیه خلیج فارس با نگرشی ویژه بر مرز پرموتریاس [ دوره2, شماره 4 - پاییز - زمستان سال 1391]
 • موحد.بهرام ارزیابی مخزنی سازند کنگان با استفاده از مطالعات پترو فیزیکی وپترو گرافی در یکی از میادین خلیج فارس [ دوره2, شماره 3 - بهار - تابستان سال 1391]
 • موحدی.رضا مقایسه کارکرد شبکه های عصبی مرسوم برای برآورد تخلخل در یکی از میدانهای نفتی جنوب خاوری ایران [ دوره10, شماره 20 - پاییز - زمستان سال 1399]
 • موسوی حرمی.سید رضا مقایسه ی پارامتر های پیرولیز راک –اول وبایو مارکر ها: مطالعه موردی سنگ منشا هورن والی سیلتستون، مرکز استرالیا [ دوره2, شماره 4 - پاییز - زمستان سال 1391]
 • مهدور.محمدرضا تحليل سيستماتيك شكستگي‌هاي مخزن آسماري در ميدان نفتي مارون (بر اساس تفسير نتايج نمودارهای تصويرگر [ دوره5, شماره 9 - بهار - تابستان سال 1394]
 • مهدور.محمدرضا تحليل سيستماتيك شكستگي‌هاي مخزن آسماري در ميدان نفتي مارون (بر اساس تفسير نتايج نمودارهای تصويرگر) [ دوره5, شماره 9 - بهار - تابستان سال 1394]
 • مهدوی.صدیقه کاربرد هوش مصنوعی در تطبیق اطلاعات تاریخچه یکی از مخازن نفتی شکافدار [ دوره1, شماره 1 - پاییز - زمستان سال 1390]
 • مهدی پور.مجید بررسی نقش ریزرخساره ها، شرایط ته نشینی و دیاژنز بر کیفیت بخش مخزنی، سازند ایلام(سانتونین - کامپانین) در یکی از میادین جنوب باختری ایران، فروبوم دزفول [ دوره11, شماره 21 - بهار - تابستان سال 1400]
 • مهدی پور.مجید بررسی کیفیت مخزنی سازند سروک با استفاده از آنالیز خوشه ای گرافیکی و مقایسه آن با داده های پتروگرافی در یکی از میدان های نفتی فروبوم دزفول [ دوره12, شماره 23 - بهار - تابستان سال 1401]
 • مهرابی.بهزاد منشا گازهای هیدروکربوری گل¬فشان¬های خشکی سواحل مکران ایران [ دوره6, شماره 12 - پاییز - زمستان سال 1395]
 • مهشادنیا.لیلا شواهد زمین¬ساخت ترافشاری در حوضه¬های رسوبی شمال باختر ایران مرکزی بر اساس داده¬های لرزه¬نگاری بازتابی و شاخص¬های ژئومورفیک [ دوره8, شماره 16 - پاییز - زمستان سال 1397]
 • مهیاد.مهدیه بازسازی شرایط محیط رسوبی دیرینه و شناسایی سکانس های رسوبی موجود در سازند قم براساس میکروفاسیس¬ها در ناحیه کهک (جنوب غرب قم) [ دوره8, شماره 15 - بهار - تابستان سال 1397]
 • میرانی.محمد تحليل پايداري ديواره چاه در زمان حفاري با استفاده از مدل ژئومکانيکي و نرم افزار FLAC3D در مخزن آسماري ميدان نفتي اهواز [ دوره3, شماره 7 - بهار سال 1393]
 • میرشاهانی.مریم تصحيح داده هاي انعکاس ويترينيت اندازه‌گيري شده با استفاده از روش "تحول فلورسانس زايي چندماسرالي" و استفاده از آن ها در مدل سازي يک بعدي چاه بينک-4 [ دوره5, شماره 9 - بهار - تابستان سال 1394]
 • میری.مهدی افزايش حجم و شوري آبهاي توليدي چاههاي نفت و گاز، مطالعه موردي: مخزن گازي مزدوران [ دوره8, شماره 15 - بهار - تابستان سال 1397]

ن

 • نادری.اصغر مدل سازی معکوس با استفاده از روابط کاستر وتوکسوز جهت تخمین در صد حفره ها ونوع ان ها در سنگ های کربناته [ دوره2, شماره 3 - بهار - تابستان سال 1391]
 • نجفی.عبدالله سنگ چینه نگاری، رخساره ها و شرایط ته نشینی سازند آسماری(روپلین- بوردیگالین) در جنوب خاوری زاگرس چین خورده، فروافتادگی بندرلنگه(برش کوه نمکی خمیر) [ دوره12, شماره 24 - پاییز - زمستان سال 1401]
 • ندری پری.مهدی ارائه یک روش جامع برای تعیین ضریب اهمیت عوامل زمین شناسی،محیط زیست واقتصادی برای بکار گیری فناوری چاه نفتی هوشمند [ دوره2, شماره 3 - بهار - تابستان سال 1391]
 • نصیری.حسین بکار گیری مدل ترکیبی وداده کاوی مکانی جهت تشخیص تراوش های هیدرو کربنی با استفاده از داده های ابر طیفی Hyperionواسپکترومتری میدانی on [ دوره3, شماره 5 - بهار سال 1392]
 • نصیری.مهرناز ارزیابی پترو فیزیکی وتعیین گونه های مخزنی عضو غار در میدان نفتی ابوذر خلیج فارس [ دوره2, شماره 3 - بهار - تابستان سال 1391]
 • نقدی.سکینه کاربرد روش هاي خوشه سازي (MRGC, AHC, DC, SOM) درتعيين تراوايي سنگ مخزن کربناته، سازند ايلام در جنوب غرب ايران [ دوره5, شماره 10 - پاییز - زمستان سال 1394]
 • نوروزی.غلامحسین ارائه راهکاری جدید در مدل سازی رخساره های سنگی با استفاده از روش زنجیره مارکوف در یکی از میادین نفتی ایران ارکوف در یکی از [ دوره3, شماره 5 - بهار سال 1392]
 • نوروزی.غلامحسین مقایسه نتایج حاصل از نمودار تصویری با داده های مقاطع نازک در یکی از میادین شرق حوضه کپه داغ FMS [ دوره3, شماره 5 - بهار سال 1392]
 • نوروزی.غلامحسین ارائه راهکاری جدید در مدل سازی رخساره های سنگی با استفاده از روش زنجیره مارکوف در یکی از میادین نفتی ایران ارکوف در یکی از [ دوره3, شماره 5 - بهار سال 1392]
 • نوری.مرتضی تخمین سرعت امواج صوتی با استفاده از روش¬های هوشمند و روش خوشه-بندی گراف پایه با توان تفکیک چندگانه: مطالعه موردی دریکی از میادین جنوب ایران [ دوره3, شماره 6 - پاییز سال 1392]
 • نیسی.عادل زیست چینه نگاری، بررسی ریزرخساره¬ها و چینه نگاری سکانسی سازند آسماری (به کمک نرم افزار سیکلولاگ) در میدان نفتی قلعه نار، حوضه زاگرس [ دوره6, شماره 12 - پاییز - زمستان سال 1395]
 • نیکخواه.قدرت الله تجزیه و تحلیل گونه های سنگی الکتریکی مخزن بنگستان در میدان نفتی مارون [ دوره6, شماره 12 - پاییز - زمستان سال 1395]
 • نیکو گفتار.هانیه ارائه راهکاری جدید در مدل سازی رخساره های سنگی با استفاده از روش زنجیره مارکوف در یکی از میادین نفتی ایران ارکوف در یکی از [ دوره3, شماره 5 - بهار سال 1392]
 • نیکو گفتار.هانیه ارائه راهکاری جدید در مدل سازی رخساره های سنگی با استفاده از روش زنجیره مارکوف در یکی از میادین نفتی ایران ارکوف در یکی از [ دوره3, شماره 5 - بهار سال 1392]
 • نیکو گفتار.هانیه ارائه راهکاری جدید در مدل سازی رخساره های سنگی با استفاده از روش زنجیره مارکوف در یکی از میادین نفتی ایران ارکوف در یکی از [ دوره3, شماره 5 - بهار سال 1392]

و

 • وحیدی نیا.محمد سنگ چینه نگاری و زیست چینه نگاری سازند پابده براساس روزن داران پلانکتون در برش جهانگیرآباد (جنوب ایلام- حوضه رسوبی زاگرس) [ دوره11, شماره 22 - پاییز - زمستان سال 1400]
 • وحیدی نیا.محمد سنگ چینه¬نگاری و زیست چینه¬نگاری سازند پابده براساس فرامینیفرهای پلانکتون در برش سد ایلام (جنوب ایلام- حوضه رسوبی زاگرس) [ دوره12, شماره 24 - پاییز - زمستان سال 1401]
 • وحیدی نیا.محمد ریز زیست چینه نگاری، عمق سنجی دیرینه و شناسایی گونه های جدید از روزنبران شناور سازند آبدراز در برش قلعه زو، باختر حوضه رسوبی کپه داغ [ دوره9, شماره 18 - پاییز - زمستان سال 1398]
 • وحیدی نیا.محمد تطابق زیستی، چینه نگاری زیستی و تعیین قاعده زمانی آپتین در سازند تیرگان ، غرب حوضه رسوبی کپه داغ، شمال شرق ایران [ دوره11, شماره 21 - بهار - تابستان سال 1400]
 • وحیدی نیا.محمد بررسی حوادث زیستی قاعده های زمانی کنیاسین و سانتونین سازند سورگاه،چاه ماله کوه و سرکان، جنوب باختری خرم آباد [ دوره9, شماره 17 - بهار - تابستان سال 1398]
 • ورمزیاری.زهر تخمين اشباع آب سازندي با استفاده از رگرسيون قطعه‌اي غيرخطي، آناليز خوشه‌اي و روش شبيه سازي مونت کارلو در يکي از مخازن هيدروکربوري جنوب غربي ايران [ دوره6, شماره 11 - بهار - تابستان سال 1395]
 • ورناصری.نواب بازسازی محیط رسوبی و تغییرات سطح آب دریا در سازند آسماری در تاقدیس¬های آسماری و گورپی و میدان نفتی مسجدسلیمان (جنوب غرب ایران) [ دوره12, شماره 24 - پاییز - زمستان سال 1401]
 • وزیری مقدم.حسین زیست¬چینه نگاری و ریز رخساره¬های سازند آسماری در تاقدیس لار (شمال¬خاوری گچساران): تطابق زیست¬چینه¬ای [ دوره7, شماره 14 - پاییز - زمستان سال 1396]
 • وزیری مقدم.حسین زیست چینه‌نگاری و ریزرخساره‌های سازند آسماری در یال شمالی تاقدیس خامی (شمال گچساران) [ دوره8, شماره 16 - پاییز - زمستان سال 1397]
 • وزیری مقدم.حسین زيست¬چينه¬نگاري، ريزرخساره ها و انديس CAI نهشته-هاي دونين پسين در برش کال سردر شمال شرق طبس بر اساس فوناي کنودونتي [ دوره11, شماره 22 - پاییز - زمستان سال 1400]
 • وزیری مقدم.حسین زیست¬چینه¬نگاری و محیط رسوبی سازند آسماری در برش روستای دوان، شمال کازرون [ دوره6, شماره 12 - پاییز - زمستان سال 1395]
 • وزیری مقدم.حسین بررسي زيست چينه¬نگاري و ريز رخساره¬هاي سازندهاي شهبازان و آسماري (گذر از ائوسن به اليگوسن) در نهشته¬هاي کربناته شمال فروافتادگي دزفول، حوضه رسوبي زاگرس [ دوره7, شماره 13 - بهار - تابستان سال 1396]
 • وزیری مقدم.حسین بازسازی شرایط محیط رسوبی دیرینه و شناسایی سکانس های رسوبی موجود در سازند قم براساس میکروفاسیس¬ها در ناحیه کهک (جنوب غرب قم) [ دوره8, شماره 15 - بهار - تابستان سال 1397]
 • وزیری مقدم.حسین ريزرخساره¬ها، محيط رسوبي، چينه نگاري سکانسي و کيفيت مخزنی برش انارک (دونين پسين-کربونيفر پيشين)، زون ايران مرکزي [ دوره10, شماره 19 - بهار - تابستان سال 1399]
 • وزیری مقدم.حسین زيست چينه نگاري، زيست رخساره¬هاي کنودونتي و انديس تغيير رنگ (CAI) کنودونت ها در نهشته هاي دونين بالايي-کربنيفر در برش انارک، ايران مرکزي [ دوره9, شماره 18 - پاییز - زمستان سال 1398]
 • وزیری مقدم.حسین زیست چینه‌نگاری و ریزرخساره‌های سازند‌ داریان در برش شرق گچساران (تاقدیس آنه) [ دوره8, شماره 16 - پاییز - زمستان سال 1397]
 • وزیری مقدم.حسین زیست¬چینه نگاری و ریز رخساره¬های سازند آسماری در یال جنوبی تاقدیس میش (شمال¬شرق گچساران) [ دوره10, شماره 19 - بهار - تابستان سال 1399]
 • وزیری مقدم.حسین زیست چینه نگاری سازند داریان در تاقدیس لار (جنوب غرب گچساران) و رسوبات کرتاسه زیرین برش کلاه قاضی (جنوب شرق اصفهان) [ دوره9, شماره 17 - بهار - تابستان سال 1398]
 • وزیری مقدم.حسین بازسازی شرایط محیط رسوبی سازند تاربور براساس تجزیه و تحلیل میکروفاسیس ها در ناحیه مورک (جنوب سمیرم) [ دوره9, شماره 18 - پاییز - زمستان سال 1398]
 • وزیری مقدم.حسین بررسی سیکلواستراتیگرافی مخزن آسماری در میادین نفتی کرنج، پرنج و پارسی [ دوره10, شماره 20 - پاییز - زمستان سال 1399]
 • وطن دوست.معصومه مقايسه تفسير لاگ‌های تصويرگر با مطالعه مغزه‌ها در آشکارسازی شکستگی‌های مخازن نفتی (مطالعه موردی مخزن آسماری ميدان آغاجاری) [ دوره5, شماره 9 - بهار - تابستان سال 1394]
 • ولدمان.گوستاو گابریل زیست چینه نگاری نهشته¬های سازند کتکویه در برش گزوئیه، شمال غرب کرمان (جنوب شرق زرند) براساس فونای کنودونتی [ دوره12, شماره 24 - پاییز - زمستان سال 1401]
 • ویسی.ایمان تخمین تراوایی با بکارگیری لاگ های پتروفیزیکی و روش های هوش مصنوعی: مطالعه موردی در مخزن آسماری میدان نفتی اهواز [ دوره10, شماره 20 - پاییز - زمستان سال 1399]

ه

 • هداوند خانی.نسرین بايوستراتيگرافي مرز کرتاسه-پالئوژن در برش چهارده (زون ايذه، خوزستان) [ دوره3, شماره 7 - بهار سال 1393]
 • هنرمند.جواد زون‌بندي مخزن با استفاده از روش تفکيک تخلخل مفيد و غيرمفيد در يكي از ميادين نفتي جنوب غرب ايران؛ با نگرش ويژه به نمودارهای مقاومت [ دوره3, شماره 6 - پاییز سال 1392]
 • هنرمند.جواد فرایند های دیاژنزی کنترل کننده کیفیت مخزنی توالی کربناته سازند آسماری در میدان چشمه خوش ،جنوب غرب ایران [ دوره2, شماره 3 - بهار - تابستان سال 1391]

ی

 • یحیایی.احمد تاثیر ویژگی های ریزرخساره ای و دیاژنزی در کنترل کیفیت مخزنی سازند آسماری در میدان گازی گورزین، حوضه زاگرس، جنوب ایران [ دوره9, شماره 17 - بهار - تابستان سال 1398]
 • یزدی.مهدی ريزرخساره¬ها و چينه نگاري سکانسي سازند قم در برش‌هاي کوه چرخه (نطنز)، غرب زفره و ورتون (شمال شرق اصفهان) [ دوره12, شماره 23 - بهار - تابستان سال 1401]
 • یوسفی راد.مصطفی تخمين اشباع آب سازندي با استفاده از رگرسيون قطعه‌اي غيرخطي، آناليز خوشه‌اي و روش شبيه سازي مونت کارلو در يکي از مخازن هيدروکربوري جنوب غربي ايران [ دوره6, شماره 11 - بهار - تابستان سال 1395]