• صفحه اصلی
  • طبقه بندی ژنتیکی نفت‌های میادین شرق خلیج فارس با استفاده از طیف سنجی مادون قرمز نمونه‌های آسفالتین

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 139603051212406136 بازدید : 3591 صفحه: 1 - 10

20.1001.1.22518738.1395.6.12.5.0

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط