• صفحه اصلی
  • سنگ چینه¬نگاری و زیست چینه¬نگاری سازند پابده براساس فرامینیفرهای پلانکتون در برش سد ایلام (جنوب ایلام- حوضه رسوبی زاگرس)

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 1402082944762 بازدید : 269 صفحه: 98 - 118

20.1001.1.22518738.1401.12.24.6.7

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط