• صفحه اصلی
  • مدل سازی گسترش افقی لایه بهره ده بر اساس تغييرات پارامترهای پتروفيزیکی مخزن با استفاده از روش تخمين کریجينگ شاخص در یکی از ميادین نفتی جنوب غرب ایران

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 13980612191912 بازدید : 2367 صفحه: 47 - 61

20.1001.1.22518738.1398.9.17.3.9

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط