• صفحه اصلی
  • تحلیل¬ارتباط سایزموتکتونیک در زون بخاردن-قوچان با بی¬نظمی¬های هندسی زلزله¬ها

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 13980523191529 بازدید : 1878 صفحه: 16 - 25

20.1001.1.22518738.1398.9.17.1.7

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط