• صفحه اصلی
  • مطالعه ژئوشیمیایی و طبقه بندی ژنتیکی نفت های مخزن فهلیان با استفاده از طیف سنجی مادون قرمز در میادین جنوب غرب ایران

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 14000309273635 بازدید : 2168 صفحه: 1 - 22

20.1001.1.22518738.1399.10.19.5.2

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط