سید ناصر رئیس السادات استاد
snraeisosadat@birjand.ac.ir دکترا
دانشگاه بیرجند استاد گروه زمین شناسی دانشگاه بیرجند
Website :
https://cv.birjand.ac.ir/raeisosadat/fa