کمیل زاگرسک استاد
kamil.zagorsek@gmail.com دکترا
Technická Universita Liberec استاد دانشگاه فنی لیبرک، جمهوری چک
Website :
https://www.researchgate.net/profile/Kamil-Zagorsekhttps://www.researchgate.net/profile/Kamil-Zagorsek