الهه ستاری دانش آموخته
elahehsatari1987@gmail.com دکترا
دانشگاه اصفهان دانش آموخته دکتری گروه زمین شناسی، دانشگاه اصفهان
09380394037