علی وطنی استاد
avatani@ac.ir دکترا
دانشگاه تهران استاد انستيتو نفت دانشگاه تهران