فهرست مقالات برحسب موضوع چینه شناسی


  • دسترسی آزاد مقاله

   1 - زیست چینه نگاری نهشته¬های سازند کتکویه در برش گزوئیه، شمال غرب کرمان (جنوب شرق زرند) براساس فونای کنودونتی
   فرزاد  پورصالحی علی بهرامی حامد عامری گوستاو گابریل  ولدمان
   چکيده توالی‌های رسوبی دریایی اردویسین ایران در بلوک های ساختاری متفاوتی در امتداد حاشیه شمالی گندوانا قرار دارند. در شمال حوضه کرمان، توالی های رسوبی اردویسین به نام سازند کتکویه معرفی گردیده اند که مشتمل بر70 تا 300 متر از سنگ‌های سیلیسی آواری، یک یا دو افق نازک کربنا چکیده کامل
   چکيده توالی‌های رسوبی دریایی اردویسین ایران در بلوک های ساختاری متفاوتی در امتداد حاشیه شمالی گندوانا قرار دارند. در شمال حوضه کرمان، توالی های رسوبی اردویسین به نام سازند کتکویه معرفی گردیده اند که مشتمل بر70 تا 300 متر از سنگ‌های سیلیسی آواری، یک یا دو افق نازک کربناته در بخش بالایی و نهشته های آذرآواری می باشند. به طور سنتی مرز کامبرین-اردویسین در حوضه کرمان بین عضو دولومیت هتکن از سازند کوهبنان (فورونگین پسین) و عضو شیل پایینی سازند کتکویه تعیین شده است. با این وجود، تعیین جایگاه مرز ترمادوسین پیشین به دلیل اینکه هیچ فسیل شاخصی به طور مستند از این فاصله¬ی زمانی گزارش نگردیده نامشخص می¬باشد. به منظور زیست چینه نگاری سازند کتکویه در حوضه کرمان، برش گزوئیه با ضخامت تقریبی حدود170 متر انتخاب گردید. سازند کتکویه در این برش بر روی عضو دولومیت هتکن و در زیر ماسه سنگ های سازند شبجره به سن سیلورین قرارگرفته است. در برش گزوئیه به دلیل عملکرد دایک¬های بازالتی و تکتونیک شدید منطقه، لایه¬های سنگ آهک حاوی فسیل به شدت آلتره شده¬اند که طی سه مرحله برداشت نمونه، در نهایت 320 کنودونت از افق کربناته بخش بالایی این سازند بازیابی شد و 3 جنس و 7 گونه شناسایی گردید و بر این اساس سه¬ گستره ¬کنودونتی ¬ثبت¬شد: 1) Icriodella superba Range Zone(کاتین - ؟ هیرنانتین ؛ اردویسین پسین)، 2) Amorphognathus ordovicicus Range Zone (کاتین – اردویسین پسین)، 3) Amorphognathus superbus Range Zone (کاتین - ؟ هیرنانتین؛ اردویسین ¬پسین). سن اردویسین ¬پسین در سازند کتکویه در برش گزوئیه حداقل با سه گونه از جنس¬کنودونت Icriodella (I. superba ، I. deflecta، (I. cf. discrete و دوگونه¬ از جنس A. superbus) Amorphognathus،A. ordovicicus) مشخص و منجر به شناسایی آشکوب¬های Katian-?Hirnantian گردید. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   2 - سنگ چینه¬نگاری و زیست چینه¬نگاری سازند پابده براساس فرامینیفرهای پلانکتون در برش سد ایلام (جنوب ایلام- حوضه رسوبی زاگرس)
   سمیه  طاهری زاده محمد وحیدی نیا محمدحسین محمودی قرایی
   حوضه رسوبی زاگرس در جنوب و جنوب غربی ایران قرار گرفته و سازند پابده یکی از مهم ترین واحدهای سنوزوئیک حوضه رسوبی زاگرس می باشد، بعلاوه سازند پابده به عنوان یکی از سنگ منشأهای حوضه رسوبی زاگرس از اهمیت ویژه ای برخوردار هستند. به منظور مطالعه دقیق سنگ چینه¬نگاری و زیست چی چکیده کامل
   حوضه رسوبی زاگرس در جنوب و جنوب غربی ایران قرار گرفته و سازند پابده یکی از مهم ترین واحدهای سنوزوئیک حوضه رسوبی زاگرس می باشد، بعلاوه سازند پابده به عنوان یکی از سنگ منشأهای حوضه رسوبی زاگرس از اهمیت ویژه ای برخوردار هستند. به منظور مطالعه دقیق سنگ چینه¬نگاری و زیست چینه¬نگاری سازند پابده، برش سد ایلام در شمال غرب حوضه رسوبی زاگرس انتخاب و نمونه برداری شده است. تعداد 360 نمونه برداشت شده که تعداد 260 نمونه از روش شست وشو و 100 نمونه مقاطع نازک تهیه شده است. براساس مطالعات انجام شده بر روی این نمونه ها در برش سد ایلام تعداد 25جنس و 105 گونه شناسایی شده است که باتوجه به فسیل های شناسایی شده تعداد 26 بیوزون و 2زیر بیوزون شناسایی شده که سن سازند پابده دانین میانی – آکیتانین پیشین بدست آمده است. نهشته¬های سازند پابده در برش سد ایلام دارای ضخامت 764متر (شروع پابده تا شروع انیدریت کلهر) می باشد که شامل واحدهای شیل ارغوانی(2 بخش)، سنگ آهک مارنی همراه با سنگ آهک پایینی، سنگ آهک چرتی، سنگ آهک مارنی همراه با سنگ آهک بالایی می باشد. مرز زیرین این سازند با شیل و مارن¬های سازند گورپی بصورت هم شیب و پیوسته می باشد اما مرز بالایی آن با ژیپس¬های سازند آسماری به احتمال زیاد همراه با یک ناپیوستگی است. پرونده مقاله