علی بهرامی استاد
a.bahrami@sci.ui.ac.ir دکترا
دانشگاه اصفهان دانشیار گروه زمین شناسی دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران
0
ORCID :
0000-0003-2100-955X
Website :
sci.ui.ac.ir/a.bahrami