بهرام حبیب نیا دانشیار
habibnia@put.ac.ir دکترا
دانشگاه صنعت نفت استاد گروه مهندسی نفت-اکتشاف دانشگاه صنعت نفت
Website :
https://put.ac.ir/habibnia