فهرست مقالات برحسب موضوع رسوب شناسی و تحلیل حوضه های رسوبی


  • دسترسی آزاد مقاله

   1 - سنگ چینه نگاری، رخساره ها و شرایط ته نشینی سازند آسماری(روپلین- بوردیگالین) در جنوب خاوری زاگرس چین خورده، فروافتادگی بندرلنگه(برش کوه نمکی خمیر)
   پيمان  رضائي سیده اکرم جویباری عبدالله نجفی
   سازند آسماری(روپلین-بوردیگالین) یکی از شناخته ترین سازندهای ایران است. به منظور بررسی سنگ چینه نگاری و محیط رسوبی برشی از این سازند در کوه نمکی خمیر و اقع در فروافتادگی بندرلنگه انتخاب گردید. در این تعداد 70 مقطع نازک میکروسکوپی آهکی و 3 نمونه مارنی (XRF) برای شناخت ر چکیده کامل
   سازند آسماری(روپلین-بوردیگالین) یکی از شناخته ترین سازندهای ایران است. به منظور بررسی سنگ چینه نگاری و محیط رسوبی برشی از این سازند در کوه نمکی خمیر و اقع در فروافتادگی بندرلنگه انتخاب گردید. در این تعداد 70 مقطع نازک میکروسکوپی آهکی و 3 نمونه مارنی (XRF) برای شناخت ریزرخساره ها شرایط ته نشینی مورد ارزیابی قرار گرفت. سازند آسماری در این برش 225 متر ستبرا و شامل رخساره آهکی و مارنی است. مطالعه پتروگرافی منجر به شناسایی 10 ریزرخساره متعلق به کمربندهای رخساره ای پهنه جزرومدی، لاگون، پشته کربناته و دریای باز گردید که در محیط رمپ کربناته تک شیب نهشته شده اند. ترکیب اکسیدهای رخساره مارنی نیزحاکی از وجود کانی های کربناتی، کوارتز و کانی های رسی می باشد که همراه با مشاهدات صحرایی و تناوب رخساره های آهکی نشانگر ته نشست این رخساره در در یک محیطی از نوع دریای باز می باشد. در نهایت به نظر می رسد تنوع رخساره ای و فسیلی سازند آسماری در برش مذکور به گونه اي كه در زمان اکیتانین اين سازند در فاصله نزديك‌تري به خط ساحل و در زمان روپلین و شاتین-بوردیگالین در فاصله دورتري نسبت به خط ساحل قرار داشته است. پرونده مقاله