مهدی زارع استاد
mzare@iiees.ac.ir دکترا
پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی ومهندسی زلزله استاد پژوهشکده زلزله شناسی و لرزه نگاری
Website :
http://www.iiees.ac.ir/fa/%D8%A7%D8%B9%D8%B6%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4%DA%A9%D8%AF%D9%87-%D8%B2%D9%84%D8%B2%D9%84%D9%87-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%B1%D8%B2%D9%88%D9%85%D9%87/%D9%85%D9%87%D8%AF%DB%8C-%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B9-%D8%B1%D8%B2%D9%88%D9%85%D9%87/