بهمن سلیمانی استاد
soleimani_b@scu.ac.ir دکترا
شهید چمران استاد گروه زمین شناسی نفت و حوضه های رسوبی دانشگاه شهید چمران اهواز
ORCID :
0000-0002-0008-5695
Website :
https://scu.ac.ir/~soleimani.b