رضا موسوی حرمی استاد
moussavi@um.ac.ir دکترا
دانشگاه فردوسی مشهد استاد گروه زمین شناسی دانشگاه فردوسی مشهد
Website :
https://civilica.com/p/180348/