وامق رسولی استاد
vrasouli@uwyo.edu دکترا
University of North Dakota, USA استاد دانشگاه داکوتای شمالی، آمریکا
Website :
https://www.uwyo.edu/petroleum/faculty-staff/rasouli/