عزت حیدری استاد
ezat.heydari@jsums.edu دکترا
بخش فیزیک، علوم فضایی و علوم زمین، دانشگاه ایالتی جکسون، ایالت می سی سی پی، ایالات متحده آمریکا استاد دانشگاه ایالت جکسون، آمریکا
Website :
www.jsums.edu/physics/ezat-heydari-ph-d