علیرضا بشری استادیار
a_bashari@yahoo.com دکترا
بازنشسته پژوهشگاه صنعت نفت هیات علمی بازنشسته، پژوهشگاه صنعت نفت
09123235096