ماریا الکساندرا بیتنر استاد
bitner@twarda.pan.pl دکترا
POLSKA AKADEMIA NAUK INSTYTUT PALEOBIOLOGII im. Romana Kozłowskiego استاد موسسه پالئوبیولوژی، ورشو لهستان
Website :
https://www.paleo.pan.pl/pracownicy/bitner/maria_aleksandra_bitner.html