ایلیانا بنچوا استاد
Boncheva2005@yahoo.com دکترا
Geological Institute Bulgarian Academy of Sciences Sofia, BULGARIA استاد موسسه دیرینه، چینه و رسوب شناسی دانشگاه صوفیه، بلغارستان
Website :
www.geology.bas.bg/~iboncheva/