آخرین اخبار نشریه
  مجله زمین شناسی نفت ایران ( علمی پژوهشی )
 • معرفي نشريه
  علمی

  نشریه علمی پژوهشی زمین شناسی نفت ایران نتایج تحقیقات استادان وپژوهشگران رشته های مختلف زمین شناسی نفت، مهندسی نفت، زمین شناسی مخازن نفت، پتروفیزیک، مهندسی اکتشاف نفت، ژئوشیمی، ژئوفیزیک، رسوب شناسی، شناخت حوضه های رسوبی، چینه و فسیل شناسی (سازندهای مرتبط نفتی شامل منشا،  مخزن و سنگپوش یا هم ارز آنها) و کلیه ی گرایش های علوم زمین که در زمین شناسی نفت و اکتشاف نفت کاربرد دارد؛ را به منظور گسترش و پیشبرد علمی وفنی وتوسعه کیفی نیروهای متخصص وبهبود امور آموزشی وپژوهشی منتشر می نماید.


  آخرین مقالات منتشر شده

  • دسترسی آزاد مقاله

   1 - زيست¬چينه¬نگاري، ريزرخساره ها و انديس CAI نهشته-هاي دونين پسين در برش کال سردر شمال شرق طبس بر اساس فوناي کنودونتي
   مینا  رامشینی الهه ستاری علی بهرامی حسین  وزیری مقدم
   شماره 22 , دوره 11 , پاییز-زمستان 1400
   برش کال سردر در مجارورت روستاي نياز، 15 کيلومتري شرق شهرستان طبس واقع است. اين برش شامل 80 متر ضخامت از نهشته هاي دونين پسين منتسب به سازند شيشتو است که مرز فوقاني آن بطور رانده توسط نهشته هاي فرازنين قطع گرديده است. نهشته هاي مورد مطالعه به 12 واحد سنگ چينه اي تقسيم و چکیده کامل
   برش کال سردر در مجارورت روستاي نياز، 15 کيلومتري شرق شهرستان طبس واقع است. اين برش شامل 80 متر ضخامت از نهشته هاي دونين پسين منتسب به سازند شيشتو است که مرز فوقاني آن بطور رانده توسط نهشته هاي فرازنين قطع گرديده است. نهشته هاي مورد مطالعه به 12 واحد سنگ چينه اي تقسيم و بر اساس بررسي و مطالعات عناصر کنودونتي تعداد 27 گونه و زيرگونه متعلق به 7 جنس کنودونتي شناسايي گرديد، که بر اساس آن ها سن نهشته هاي سازند شيشتو در اين برش از فرازنين پسين تا فامنين پسين تعيين گرديد. حادثه زيستي فرازنين-فامنين در برش مورد مطالعه در بين دو زيست زون linguiformis Zone و Lower to Middle triangularis zones واقع شده که در رأس شيل هاي تيره فرازنين و در قاعده آهک هاي نازک لايه فامنين قرار دارد. ريزرخساره هاي تعيين شده در برش مورد مطالعه در دو دسته ي آواري-کربناته و کربناته تقسيم بندي گرديد که از محيط ساحلي تا بخش عميق درياي باز ته نشست شده اند. تغييرات تدريجي رخساره ها در توالي چينه اي، عدم وجود رسوبات ناشي از تغييرات ناگهاني شيب محيط رسوبي، عدم وجود رخساره هاي ريفي و وجود سدبايوکلاستي ناپيوسته، رسوبگذاري نهشته هاي مورد مطالعه در يک رمپ کربناته هموکلينال را نشان مي دهد. پرونده مقاله

  • دسترسی آزاد مقاله

   2 - سرشت نمایی سنگ منشاء سازندهای سورمه، فهلیان، و گدوان در میدان عظیم نفتی گچساران
   مجید  صفائی فاروجی حسین رحیم پور بناب بیوک قربانی
   شماره 22 , دوره 11 , پاییز-زمستان 1400
   هدف پژوهش پیش رو ارزیابی ژئوشیمیایی آلی سازندهای فهلیان، گدوان، و سورمه به عنوان سنگ های منشاء احتمالی در میدان نفتی گچساران با استفاده از روش پیرولیز راک اِوَل می باشد. تمام نمونه های هر سه سازند دارای مقادیر شاخص مهاجرت (S1/TOC) کمتر از 5/1 می باشند که نشاندهنده طبیعت چکیده کامل
   هدف پژوهش پیش رو ارزیابی ژئوشیمیایی آلی سازندهای فهلیان، گدوان، و سورمه به عنوان سنگ های منشاء احتمالی در میدان نفتی گچساران با استفاده از روش پیرولیز راک اِوَل می باشد. تمام نمونه های هر سه سازند دارای مقادیر شاخص مهاجرت (S1/TOC) کمتر از 5/1 می باشند که نشاندهنده طبیعت برجای هیدروکربورهای موجود در آنها می باشد. نمودارهای TOC در مقابل S2 و TOC در مقابل S1+S2 حاکی از پتانسیل هیدروکربورزایی مناسب برای سازندهای فهلیان و سورمه و مناسب تا خوب برای سازند گدوان است. کروژن موجود در سازندهای فهلیان و سورمه از نوع III و سازند گدوان از نوع مخلوط II-III و نوع II، تعیین شد. از اینرو، سازندهای فهلیان و سورمه حاوی مواد آلی با منشاء خشکی (گاززا)، و سازند گدوان حاوی مواد آلی با هر دو منشاء آواری و دریایی (با توانایی تولید هر دوی نفت و گاز) می باشند. مطابق با نمودار T max در مقابل شاخص هیدروژن (HI)، سازند گورپی سازندی با توانایی تولید مخلوط نفت و گاز، و گاز می باشد و سازندهای فهلیان و سورمه سازندهایی با توانایی تولید فقط گاز می باشند. اما بر اساس ترسیم مقادیر TOC در برابر S2/S3، هر سه سازند گدوان، فهلیان، و سورمه سازندهایی گاززا تعیین شدند. از لحاظ نوع رخساره آلی، سازند سورمه در بخش CD، سازند فهلیان در بخش C و CD، و سازند گدوان عمدتاً در بخش BC و C از نمودار جونز قرار می گیرند. از اینرو، سازند گدوان نسبت به سازند فهلیان و این سازند نسبت به سازند سورمه در شرایط احیایی تر نهشته شده اند. همچنین، هر سه سازند گدوان، فهلیان، و سورمه از لحاظ بلوغ حرارتی در پنجره نفت زایی قرار می گیرند، با این تفاوت که بلوغ سازند سورمه از فهلیان و سازند فهلیان از گدوان بیشتر است. پرونده مقاله

  • دسترسی آزاد مقاله

   3 - بهبود تراوایی محاسبه شده از روش کالیبراسیون FZI استونلی در مخزن کنگان یکی از میادین گازی ایران
   حسین  رضایی یگانه دوست
   شماره 22 , دوره 11 , پاییز-زمستان 1400
   تراوایی توانایی جریان سیال برای یک سنگ متخلخل بوده که تخمین درست آن کاری به شدت دشوار است. دو روش معمول و مرسوم محاسبه تراوایی آنالیز مغزه و چاه آزمایی است، اما اندازه گیری تراوایی از طریق مغزه در تمامی چاه های یک میدان در آزمایشگاه، فرآیندی شدیداً زمانبر و هزینه بر بود چکیده کامل
   تراوایی توانایی جریان سیال برای یک سنگ متخلخل بوده که تخمین درست آن کاری به شدت دشوار است. دو روش معمول و مرسوم محاسبه تراوایی آنالیز مغزه و چاه آزمایی است، اما اندازه گیری تراوایی از طریق مغزه در تمامی چاه های یک میدان در آزمایشگاه، فرآیندی شدیداً زمانبر و هزینه بر بوده و همچنین در بعضی چاه ها منجمله؛ چاه های افقی امکان مغزه گیری وجود ندارد. چاه آزمایی نیز به دلایلی نظیر؛ هزینه های بالا و توقف تولید در بازه انجام تست صرفه اقتصادی ندارد. لذا ارائه و توسعه روش هایی مبتنی بر نگارهای چاه پیمایی معمول و DSI جهت تخمین تراوایی بدلیل هزینه های کم، جامع و در دسترس بودن اهمیت فراوانی دارد. به این منظور در این پژوهش، در مرحله اول تراوایی به کمک روش خوشه بندی چند تفکیکی بر پایه گراف (MRGC) تخمین زده شد و با تراوایی مغزه مقایسه گردید. در مرحله دوم تراوایی به روش کالیبراسون FZI استونلی محاسبه و در نهایت با تراوایی مغزه مقایسه گردید. در مرحله سوم به جهت بهبود تراوایی محاسبه شده از روش کالیبراسیون FZI استونلی جهت غلبه بر هتروژنی مخزن از روش خوشه بندی چند تفکیکی بر پایه گراف (MRGC) در ابتدا واحدهای جریانی مشخص شدند، در ادامه برای هر واحد جریانی بصورت مجزا تراوایی از روش کالیبراسیون FZI استونلی محاسبه گردید و در نهایت با ترکیب کردن تراوایی های محاسبه شده یک نگار دقیق از تراوایی در چاه مورد مطالعه تخمین زده شد. مشاهده شد که ضریب همبستگی تراوایی های تخمین زده شده با تراوایی مغزه در روش خوشه بندی چند تفکیکی بر پایه گراف (R2=77)، کالیبراسیون FZI استونلی (R2=47) و روش بهبود داده شده (R2=84) بدست آمد. روش مذکور توانست 37 درصد تراوایی محاسبه شده در مرحله قبل را بهبود بخشد و به عنوان بهترین روش جهت محاسبه تراوایی در مخزن کنگان چاه مورد مطالعه معرفی می گردد. پرونده مقاله

  • دسترسی آزاد مقاله

   4 - تحلیل کرنش و مقدار كوتاه شدگي در تاقديس كوه آسماري، استان خوزستان
   بابک  سامانی عباس چرچی نرگس خطیب
   شماره 22 , دوره 11 , پاییز-زمستان 1400
   تنها بیرون زدگی سازند آسماری در فروافتادگی دزفول درتاقدیس آسماری قابل مشاهده می باشد. بمنظور برآورد پارامترهای کرنش و مقادیر کوتاه شدگی تعداد 26 مقطع زمین شناسی در راستای عمود بر محور تاقدیس تهیه گردید. بر اساس اندازه گیریهای زاویه بین یالی، بخشهای شمالی و مرکزی تاقدیس چکیده کامل
   تنها بیرون زدگی سازند آسماری در فروافتادگی دزفول درتاقدیس آسماری قابل مشاهده می باشد. بمنظور برآورد پارامترهای کرنش و مقادیر کوتاه شدگی تعداد 26 مقطع زمین شناسی در راستای عمود بر محور تاقدیس تهیه گردید. بر اساس اندازه گیریهای زاویه بین یالی، بخشهای شمالی و مرکزی تاقدیس زاویه بین یالی کمتری نسبت به بخشهای جنوبی نشان می دهد. تعیین مقادیر نسبت کرنش R نشان دهنده تغییر مقادیر کرنش بین 12/1 تا 52/1 می باشد. نقشه پهنه بندی مقادیر نسبت کرنش نشان دهنده مقادیر بیشتر کرنش در بخشهای شمالی و مرکزی تاقدیس می باشد. با استفاده از مقاطع زمین شناسی و اندازه گیری طول کف لایه چین خورده سازند آسماری (L0) و طول مستقیم لایه (L1) مقادیر درصدی کوتاه شدگی در راستای هر مقطع محاسبه گردید. نتایج نشان دهنده وقوع 8/1 تا 12 درصد کوتاه شدگی در بخشهای مختلف تاقدیس است. نقشه تغییرات مقادیر کوتاه شدگی حاکی از مقادیر بیشتر کوتاه شدگی در بخشهای شمالی و مرکزی تاقدیس نسبت به بخشهای جنوبی آن می باشد. پرونده مقاله

  • دسترسی آزاد مقاله

   5 - سنگ چینه نگاری و زیست چینه نگاری سازند پابده براساس روزن داران پلانکتون در برش جهانگیرآباد (جنوب ایلام- حوضه رسوبی زاگرس)
   سمیه  طاهری زاده محمد وحیدی نیا محمد حسین محمودی قرایی
   شماره 22 , دوره 11 , پاییز-زمستان 1400
   عملکرد دوگانه ی این سازند به عنوان سنگ منشا نفت و توان مخزنی آن با توجه به تنوع لیتولوژی و قرار گرفتن آن بین دو مخزن آسماری و بنگستان و همچنین سن این سازند از موضوعاتی است که توجه زمین شناسان را به خود جلب کرده است. به منظور مطالعه دقیق سنگ چینه نگاری و زیست چینه نگار چکیده کامل
   عملکرد دوگانه ی این سازند به عنوان سنگ منشا نفت و توان مخزنی آن با توجه به تنوع لیتولوژی و قرار گرفتن آن بین دو مخزن آسماری و بنگستان و همچنین سن این سازند از موضوعاتی است که توجه زمین شناسان را به خود جلب کرده است. به منظور مطالعه دقیق سنگ چینه نگاری و زیست چینه نگاری سازند پابده، برش جهانگیرآباد در شمال غرب حوضه رسوبی زاگرس انتخاب و نمونه برداری شده است. تعداد 320 نمونه برداشت شده که تعداد 230 نمونه آن به روش شست وشو و تعداد 90 نمونه از روش مقطع نازک آماده سازی و مورد بررسی قرار گرفته است. براساس مطالعات انجام شده در برش جهانگیرآباد تعداد 25 جنس و 110 گونه شناسایی شده و بر اساس فسیلهای شناسایی شده تعداد 27 بیوزون و 7زیر بیوزون شناسایی شده است و با توجه به بیوزون های تعیین شده سن سازند پابده در برش جهانگیرآباد دانین پیشین- شاتین پسین بدست آمده است. نهشته های سازند پابده در برش جهانگیرآباد دارای ضخامت 676 متر (شروع شیل ارغوانی تا انیدریت کلهر) می باشد که شامل واحدهای شیل ارغوانی (2 قسمت)، سنگ آهک مارنی همراه با سنگ آهک پایینی ، سنگ آهک و سنگ آهک مارنی همراه با سنگ آهک بالایی می باشد. در این برش مرز زیرین سازند پابده با شیل و مارن های سازند گورپی پیوسته بوده و مرز بالایی آن با سنگ آهک های صخره ساز سازند آسماری نیز بصورت پیوسته می باشد. پرونده مقاله

  • دسترسی آزاد مقاله

   6 - زیست چینه نگاری و دیرینه بوم شناسی خانواده Gavelinellidae در سازندهای سنگانه و آیتامیر در حوضه رسوبی کپه داغ
   مریم  معتمد الشریعتی عباس  صادقی
   شماره 22 , دوره 11 , پاییز-زمستان 1400
   حوضه رسوبی کپه داغ در شمال شرق ایران واقع شده است. این حوضه رسوبی از دیرباز به دلیل مواد هیدروکربوری مورد توجه بوده است. Gavelinellid ها از فراوان ترین و معروف ترین فرامینیفرهای بنتونیک دریاهای اپی کانتیننتال کرتاسه اند که متعلق به رو خانواده Rotaliinacea بوده ، توزیع و چکیده کامل
   حوضه رسوبی کپه داغ در شمال شرق ایران واقع شده است. این حوضه رسوبی از دیرباز به دلیل مواد هیدروکربوری مورد توجه بوده است. Gavelinellid ها از فراوان ترین و معروف ترین فرامینیفرهای بنتونیک دریاهای اپی کانتیننتال کرتاسه اند که متعلق به رو خانواده Rotaliinacea بوده ، توزیع و پراکندگی جغرافیای زیستی آنها را می توان در بسیاری از نواحی تتیس مشاهده نمود. مراحل رشد و تکامل این خانواده در طی کرتاسه ی پیشین چشمگیر و قابل ملاحظه است. این پژوهش پس از معرفی جنس ها و گونه های خانواده ی Gavelinellidae در سازندهای سنگانه و آیتامیر در پنج برش چینه شناسی از غرب تا شرق حوضه کپه داغ شامل (مراوه تپه ، تکل کوه، شیخ، گدوکانلو و کلات)، از دیدگاه چینه شناسی زیستی و دیرینه بوم شناسی مورد بررسی قرار گرفته اند. در این مطالعه 4 بایوزون شامل Gavelinella flandrini-Gaudryina cf. praedividens assemblage zone, Berthelina intermedia assemblage zone, Berthelina cenomanica Assemblage Zone, Berthelina intermedia-Osangularia schloenbachi Assemblage Zone معرفی شده است. بر اساس جنس ها و گونه های گزارش شده از خانواده Gavellinidae می توان اظهار نمود سازندهای مورد مطالعه در قسمت میانی و خارجی فلات قاره تا قسمت بالای شیب قاره ای و در محیط های هوازی تا نیمه هوازی نهشته شده اند. با حضور بیشتر فرامینیفر های پلانکتونیک نسبت به فرامینیفرهای بنتونیک در سازند آیتامیر عمق حوضه افزایش پیدا می کند. پرونده مقاله
  پربازدیدترین مقالات

  • دسترسی آزاد مقاله

   1 - مطالعه پتروگرافي و پتروفيزيکي سازندهاي کربناته پرمو- ترياس (دالان و کنگان) در محدوده کمان قطر واقع در خليج فارس
   علیرضا  بشری
   شماره 7 , دوره 3 , بهار 1393
   سازندهاي پرموترياس يکي از عظيم ترين مخزنهاي گازي کربناته حوضه خيلج فارس و کشور هاي مجاور آن محسوب مي شود. سنگ شناسي عمومي آنها از جنس سنگ آهك، دولوميت و انيدريت مي باشد. رخساره هاي اين سازندها در محيطهاي رسوبگذاري متنوعي از جمله محيط دريايي كم عمق، پرانرژي، حد جزر و مدي چکیده کامل
   سازندهاي پرموترياس يکي از عظيم ترين مخزنهاي گازي کربناته حوضه خيلج فارس و کشور هاي مجاور آن محسوب مي شود. سنگ شناسي عمومي آنها از جنس سنگ آهك، دولوميت و انيدريت مي باشد. رخساره هاي اين سازندها در محيطهاي رسوبگذاري متنوعي از جمله محيط دريايي كم عمق، پرانرژي، حد جزر و مدي، محيطهاي دريايي نيمه ‌آزاد، سدي و لاگوني انباشته شده است. هدف از اين مطالعه، سرشت نمايي و بررسي خواص مخزني و تعيين ميکروفاسيس هاي اين سازندها و نهايتا" ارزيابي کيفيت مخزني آنها از روي مقاطع نازک حاصل از مغزه ها و خرده سنگ هاي حفاري و اطلاعات نمودار هاي چاه نگاري مربوط به اين سازندها در ميادين مختلف موجود در محدوده کمان قطر است. براساس اين مطالعه، اين سازندها از لحاظ ليتواستراتيگرافي در مجموع به چهار زون k1-k4 تقسيم بندي شده و هر يک از اين زونها يا واحدها خود به زير واحدهاي مختلفي تقسيم شده اند. از نظر كيفيت مخزني اين زونها در چهار گروه ضعيف، متوسط، خوب و خيلي خوب قرار داده شده اند، به طوريکه زون k4 داراي بالاترين کيفيت مخزني و زون k1 داراي کمترين کيفيت مخزني است. رسم نقشه هاي هم ضخامت و هم عمق، همچنين انجام تطابق ميان چاههاي مختلف و نيز مدل سه بعدي چينه شناسي زونهاي فوق، نشانگر کاهش ضخامت از غرب به شرق مي باشد. از نظر عمقي نيز اين سازندها در قسمتهاي جنوب شرقي در اعماق بيشتري قرار گرفته اند، بصورتي که در ميدان سلمان عمق قرار گيري اين سازندها بيشتر از ساير ميدانهاي مورد مطالعه است. مطالعه ميکروسکوپي مقاطع نازك حاصل از مغزه هاي حفاري در اين سازندها، از نظر بافت و نوع سنگ شناسي منجر به شناسايي رخساره هاي سنگي گوناگون از جمله رخساره توده انيدريتي، رخساره دولومادستون يا مادستون دولوميتي، رخساره دولوباندستون ترومبوليتي و استروماتوليتي، رخساره دولووكستون/ پكستون، رخساره دولوگرينستون هاي فاقد سيمان انيدريتي و رخساره گرينستوني شد که با بررسي خواص پتروفيزيکي (تخلخل و تراوايي) بر روي اين رخساره ها، هر يک آنها از نظر كيفيت مخزني در چهار گروه ضعيف، متوسط، خوب و خيلي خوب قرار داده شدند. پرونده مقاله

  • دسترسی آزاد مقاله

   2 - مطالعه بلوغ و مسیر مهاجرت با استفاده از مدل¬سازی دوبعدی در تعدادی از میادین نفتی فروافتادگی دزفول
   اشکان ملکی سید علی معلمی محمدحسین صابری محمد حسن جزایری
   شماره 17 , دوره 9 , بهار-تابستان 1398
   در جنوب غرب ایران مخازن بزرگ نفت و گاز شامل کربنات های ژوراسیک و کرتاسه وجود دارد که در آن ها سنگ های منشأ مناسبی در توالی از کرتاسه پیشین و ژوراسیک قرار گرفته است. هدف از این مطالعه، بررسی تولید، مهاجرت و خصوصیات سنگ های منشأ پابده، کژدمی، گرو و سرگلو در منطقه مورد مطا چکیده کامل
   در جنوب غرب ایران مخازن بزرگ نفت و گاز شامل کربنات های ژوراسیک و کرتاسه وجود دارد که در آن ها سنگ های منشأ مناسبی در توالی از کرتاسه پیشین و ژوراسیک قرار گرفته است. هدف از این مطالعه، بررسی تولید، مهاجرت و خصوصیات سنگ های منشأ پابده، کژدمی، گرو و سرگلو در منطقه مورد مطالعه می باشد. بدین منظور تاریخچه تدفین و مدل حرارتی یک بعدی در چهار حلقه چاه و مدل سازی دوبعدی در یک مقطع برای منطقه مورد مطالعه با استفاده از نرم افزار اوپن فلو جهت تعیین وضعيت پختگي لایه ها و خروج هیدروکربور مورد ارزیابی قرار گرفت. از مقایسه مقادیر دما و انعکاس ویترینایت اندازه گیری شده با نتایج مدل، جهت کالیبراسیون مدل سازی استفاده شد. نتایج مدل‌سازی یک-بعدی تاريخچه تدفين و حرارتي در اين مطالعه نشان می دهد که سازندهای سرگلو، گرو و کژدمی به پختگی رسیده اند و خروج هیدروکربور داشته اند اما سازند پابده به بلوغ کافی جهت پختگی و تولید هیدروکربور نرسیده است. نتایج مدل مهاجرت در مقطع مورد مطالعه نشان می دهد که دو سیستم هیدروکربوری کرتاسه پیشین و کرتاسه میانی توسط سازند کژدمی جدا شده و بنابراین مهاجرت هیدروکربور در لایه های عمیق-تر از کژدمی غالباً بصورت جانبی و به سمت دشت آبادان بوده است. هیدروکربور تولیدی از سازند کژدمی علاوه بر شارژ لایه های بالایی بصورت قائم، در لایه های ایلام و سروک به دلیل شیب کلی لایه ها بصورت جانبی و بسمت دشت آبادان نیز مهاجرت نموده است. به طور کلی روند پختگی سنگ های منشأ از شرق به غرب منطقه مورد مطالعه کاهش یافته است. پرونده مقاله

  • دسترسی آزاد مقاله

   3 - تفسیر محیط رسوبی و عوامل موثر بر کیفیت مخزنی بخش بالایی سازند سروک در یکی از میادین نفتی ناحیه دشت آبادان
   آراد کیانی محمدحسین صابری بهمن زارع نژاد الهام  اسدی مهماندوستی نسیم  رحمانی
   شماره 16 , دوره 8 , پاییز-زمستان 1397
   سازند سروک به سن آلبین - تورونین یکی از مهمترین مخازن هیدروکربوری در جنوب و جنوب غربی ایران محسوب می شود. در این پژوهش به منظور ارزیابی کیفیت مخزنی از مطالعات پتروگرافی و داده های تخلخل و تراوایی مغزه یک چاه مهم در یکی از میادین نفتی دشت آبادان استفاده شده است. براساس م چکیده کامل
   سازند سروک به سن آلبین - تورونین یکی از مهمترین مخازن هیدروکربوری در جنوب و جنوب غربی ایران محسوب می شود. در این پژوهش به منظور ارزیابی کیفیت مخزنی از مطالعات پتروگرافی و داده های تخلخل و تراوایی مغزه یک چاه مهم در یکی از میادین نفتی دشت آبادان استفاده شده است. براساس مطالعات میکروسکوپی 13 ریزرخساره در قالب 4 کمربند پهنه جزر و مدی، لاگون، پشته سدی و دریای باز برای نهشته های سازند سروک در میدان نفتی مورد مطالعه شناسایی شده است که بیانگر نهشته شدن بخش بالایی سازند سروک در یک محیط رمپ کربناته هموکلینال یا هم شیب است. از جمله فرآیندهای دیاژنزی شناسایی شده می توان به انحلال، سیمانی شدن، دولومیتی شدن، شکستگی، تراکم، نوشکلی، میکرایتی شدن، آشفتگی زیستی، پیریتی شدن، هماتیتی شدن، فسفاتی شدن و سیلیسی شدن اشاره کرد. فرآیندهای دیاژنزی سازند سروک در سه محیط دریایی، جوی و تدفینی رخ داده اند. از بین فرآیندهای دیاژنزی انحلال و شکستگی مهمترین نقش را در افزایش کیفیت مخزنی داشته اند و سیمانی شدن، تراکم و دولومیتی شدن مهمترین عامل کاهش کیفیت مخزنی بوده اند. با بررسی های چینه نگاری سکانسی 3 سکانس رسوبی از نوع درجه سوم به سن تورونین، سنومانین پسین و سنومانین میانی شناسایی شد و رخساره ها و فرآیندهای دیاژنزی در چارچوب آن مورد مطالعه قرار گرفت. تطابق داده های تخلخل و تراوایی مغزه نشان داد که کیفیت مخزنی در این سازند تحت تاثیر رخساره ها و فرآیندهای دیاژنزی بوده است. به صورتی که ریز رخساره های حاوی رودیست بیشترین کیفیت مخزنی را داشته اند. باتوجه به فرآیندهای دیاژنزی، رسوبی و داده های تخلخل و تراوایی، رخساره های پشته سدی و دریای باز به سمت خشکی بهترین کیفیت مخزنی را داشته است پرونده مقاله

  • دسترسی آزاد مقاله

   4 - مدلسازی هرزروی گل حفاری در سازند آسماری با استفاده از روش زمين آمار در محيط نرم افزار RMS در يکی از ميادين نفتی جنوب غربی ايران
   کیومرث طاهری فرهاد محمد تراب
   شماره 11 , دوره 6 , بهار-تابستان 1395
   مطالعه هرزروی در سازند آسماری از اهمیت ویژه ای برخوردار است زیرا حدود 25 ٪ تا 40٪ از هزينه هاي حفاري را هزينه سيال حفاري به خود اختصاص می دهد. با توجه به اینکه میدان مورد مطالعه با مشکل هرزروی های شدید در سازند آسماری مواجه است لذا هدف از انجام این مطالعه شناسایی مناطق چکیده کامل
   مطالعه هرزروی در سازند آسماری از اهمیت ویژه ای برخوردار است زیرا حدود 25 ٪ تا 40٪ از هزينه هاي حفاري را هزينه سيال حفاري به خود اختصاص می دهد. با توجه به اینکه میدان مورد مطالعه با مشکل هرزروی های شدید در سازند آسماری مواجه است لذا هدف از انجام این مطالعه شناسایی مناطق دارای هرزروی و نمایش توزیع هرزروی در مخزن آسماری می باشد. ابتدا با مدلسازی مخزن در نرم افزار RMS و بکارگیری الگوریتم میانگین متحرک اقدام به رسم نقشه های هرزروی در مخزن آسماری شد. بدین منظور داده های مربوط به 363 حلقه چاه در این میدان پس از آماده سازی بصورت رقومی در آمده و جهت آماده سازي داده ها براي تهيه نقشه ها و مدل های سه بعدی یازده زون مختلف در مخزن آسماری، مراحل مختلفي همچون حذف داده هاي پرت، نرمال سازی داده ها، رسم هیستوگرام و واریوگرافی داده ها و عملیات تخمین و مدلسازی انجام شده است. در اين مطالعه همچنین از روش زمین آماری تخمین کریجینگ برای مدلسازی سه بعدی هرزروی مخزن آسماری در میدان نفتی مورد مطالعه، استفاده شده است که خروجی مدلسازی های انجام شده در روش زمین آماری تخمین کریجینگ متمرکزتر و نتایج بهتری بدست داده است. سپس با تجزیه و تحلیل اطلاعات، نقشه مدل های دو بعدی و سه بعدی هرزروی گل حفاری در سازند آسماری ارائه شده است. با شبیه سازی و مدلسازی هرزروی و تطبیق آن با مدل های گسلی مخزن و نمودارهای شاخص تولید مشخص شد که عمده هرزروی های موجود ناشی از شکستگی های گسلی بوده و تنها در موارد اندکی بالا بودن وزن گل موجب هرزروی شده است. بکارگیری روش های عملیاتی مناسب مانند مکان یابی مناسب چاه های جدید با بهره گیری از نقشه های هرزروی ارائه شده و به کارگیری روش های حفاری فروتعادلی و استفاده از سیال حفاری با وزن مخصوص و ترکیب مناسب مانند سیالات حفاریNIF و MMH در نقاط با هرزروی شدید و یا ترکیبی از این روش ها جهت کنترل هرزروی در نقاط بحرانی مخزن پیشنهاد می گردد. پرونده مقاله

  • دسترسی آزاد مقاله

   5 - مطالعه نقش مدلسازی هرزروی گل حفاری و نمودار تصویرگر FMI در تعیین شکستگی¬های مخزن آسماری در یکی از میادین نفتی جنوب غرب ایران
   کیومرث طاهری محمدرضا رسایی عباس  اشجعی
   شماره 14 , دوره 7 , پاییز-زمستان 1396
   شناخت هرچه بیشتر مخازن نفت و گاز، در برداشت حداکثری هیدروکربور از آنها کمک شایانی می کند. در بررسی ویژگی های ساختمان های نفتی، مطالعه شکستگی های سنگ مخزن در مراحل تولید و توسعه میدان بسیار ضروری است. امروزه بکارگیری مدلسازی هرزروی و نمودارهای تصویرگر در تحقق این مسئله ب چکیده کامل
   شناخت هرچه بیشتر مخازن نفت و گاز، در برداشت حداکثری هیدروکربور از آنها کمک شایانی می کند. در بررسی ویژگی های ساختمان های نفتی، مطالعه شکستگی های سنگ مخزن در مراحل تولید و توسعه میدان بسیار ضروری است. امروزه بکارگیری مدلسازی هرزروی و نمودارهای تصویرگر در تحقق این مسئله به زمین شناسان نفتی کمک شایانی می نماید. از آنجایی که اکثر مخازن ایران از نوع کربناته هستند، بررسی و شناسایی هرچه بیشتر شکستگی ها، میزان باز شدگی شکاف ها و توزیع تخلخل در مخزن آسماری میدان مورد مطالعه، جزو موثرترین عوامل در تولید هیدروکربن از این میدان محسوب می شود. یکی از بهترین راه های شناسایی و تفسیر زمین شناسی درون چاه، استفاده از نمودار تصویری FMI است، که می تواند تصاویری با کیفیت بالا از چاه ایجاد کند. به کمک تصاویر تهیه شده، می توان انواع شکستگی ها، تخلخل، توزیع فضاهای خالی دیاژنتیکی و تخمین روند تراوایی را مشخص کرد. در این مقاله ابتدا، ساختار و نحوه عملکرد نمودار تصویرگر FMI و سپس مشکلات حفاری و تولید در مخزن آسماری مورد ارزیابی قرار گرفته شد. در ادامه نقش کاربردی نمودار در تفسیر و تعیین میزان باز شدگی شکاف ها، توزیع تخلخل و میزان نفوذپذیری در 8 حلقه چاه در مخزن آسماری، مورد ارزیابی قرار گرفته است. در این مطالعه، شناسایی شکستگی های مخزن آسماری و نحوه گسترش این شکستگی ها در مخزن با استفاده از مدلسازی هرزروی، تفسیر نمودار تصویرگر FMI و تاثیر این شکستگی ها بر تخلخل و تراوایی مخزن انجام شد. در این مطالعه مشخص شده است که، شکستگی های شناسایی شده در چاه ها انطباق بسیار خوبی با نقشه های هرزروی گل حفاری و گسل های پی سنگی در تاقدیس مخزن آسماری دارد. پرونده مقاله

  • دسترسی آزاد مقاله

   6 - مدل سازی سه بعدی زمين شناسی دو زون در بخش شرقی ميدان نفتی اهواز
   راضیه دوستی ایرانی مریم پیروی محمد رحیم کریمی مهدی دوستی ایرانی
   شماره 9 , دوره 5 , بهار-تابستان 1394
   میدان نفتی اهواز یکی از بزرگترین میدان های نفتی حوضه زاگرس می باشد. این میدان در فروافتادگی عظیم دزفول قرار دارد. این میدان دارای روند شمال غربی-جنوب شرقی (به موازات رشته کوه زاگرس) می باشد. اين مطالعه با هدف مدل سازی سه بعدی زمین شناسی (مدل پتروفیزیکی) زون 3 سازند ایلا چکیده کامل
   میدان نفتی اهواز یکی از بزرگترین میدان های نفتی حوضه زاگرس می باشد. این میدان در فروافتادگی عظیم دزفول قرار دارد. این میدان دارای روند شمال غربی-جنوب شرقی (به موازات رشته کوه زاگرس) می باشد. اين مطالعه با هدف مدل سازی سه بعدی زمین شناسی (مدل پتروفیزیکی) زون 3 سازند ایلام و زون 1 سازند سروک در بخش شرقی میدان اهواز و مقایسه آن ها انجام شده است. در این مطالعه مدل سازي تخلخل، اشباع آب و حجم شیل توسط روش شبیه سازي پی در پی گوسی (SGS) انجام شده است. در ابتدا ليست چاه هايي كه زون 3 سازند ایلام و زون 1سازند سروک در آن ها داراي نمودارهاي چاه پيمايي بودند تهیه و اطلاعاتي در مورد مختصات چاه ها، عمق سرسازند و تعيين ضخامت سازندها در چاه ها جمع‌آوري گردید. در این مطالعه از اطلاعات 25 چاه موجود در بخش شرقی میدان اهواز استفاده شده است. بعد از مدل سازی سه بعدی مخزن و توزیع پارامترهای مخزنی، محاسبات حجمی تخمین سیالات صورت گرفته است. برای مشخص شدن هم بستگی فضایی، واریوگرام ها برای تمامی زون ها بر اساس متغیرهاي اشباع آب و تخلخل مفید رسم شدند و مدل سه بعدی پارامترهای پتروفیزیکی تخلخل، اشباع آب و نسبت خالص به ناخالص (NTG) ساخته شد. پرونده مقاله

  • دسترسی آزاد مقاله

   7 - طبقه بندی ژنتیکی نفت‌های میادین شرق خلیج فارس با استفاده از طیف سنجی مادون قرمز نمونه‌های آسفالتین
   مرتضی طاهری نژاد مرتضی آسمانی احمدرضا ربانی
   شماره 12 , دوره 6 , پاییز-زمستان 1395
   آسفالتین موجود در نفت خام همواره به عنوان یک مشکل در صنعت نفت مطرح است، اما آسفالتین ها از ترکیبات مطلوب در مطالعات ژئوشیمیایی خصوصا تطابق نفت- نفت هستند. یکی از موضوعات مهم در مطالعات ژئوشیمیایی، تطابق نفت- نفت می باشد که این امکان را فراهم می‌آورد که نفت ها از نظر ژنت چکیده کامل
   آسفالتین موجود در نفت خام همواره به عنوان یک مشکل در صنعت نفت مطرح است، اما آسفالتین ها از ترکیبات مطلوب در مطالعات ژئوشیمیایی خصوصا تطابق نفت- نفت هستند. یکی از موضوعات مهم در مطالعات ژئوشیمیایی، تطابق نفت- نفت می باشد که این امکان را فراهم می‌آورد که نفت ها از نظر ژنتیکی طبقه بندی شوند. آسفالتین ها بدلیل شباهت ساختاری به کروژن و همچنین عدم تاثیر یا تاثیر کم از فرآیندهای ثانویه به عنوان ترکیبی ارزشمند در مباحث ژئوشیمیایی مطرح می‌باشند. لذا در این مقاله از ویژگی های ساختاری آسفالتین به عنوان پارامتر تطابق بهره گرفته شد. در این مقاله ویژگی‌های ساختاری آسفالتین 5 نمونه نفت از میادین شرقی خلیج فارس با استفاده از روش طیف سنجی مادون قرمز مورد بررسی قرار گرفته است. از نمودارهای دوبعدی و سه بعدی تعریف شده براساس ترکیبات آلیفاتیک و آروماتیک (ترکیبات غالب در ساختار آسفالتین ها) و گروه های سولفوکسید و کربونیل (بیانگر فراوانی عناصر گوگرد و اکسیژن در آسفالتین ها) به منظور مقایسه ساختار آسفالتین ها در نمونه های مختلف مورد استفاده قرار گرفت. براساس نتایج حاصله از نمودارهای تعریف شده، نمونه های نفتی مورد مطالعه دو خانواده با خصوصیات ژنتیکی متفاوت را تشکیل می‌دهند. خانواده اول شامل نفت‌ میدان‌های سلمان و رشادت و خانواده دوم شامل نفت‌ میدان‌های رسالت، سیری E و سیری D می‌باشد. به منظور تایید نتایج حاصل از روش طیف سنجی مادون قرمز، از سایر روش-های متداول ژئوشیمیایی مانند پارامترهای بایومارکری و داده های ایزوتوپ استفاده گردید که این روش ها نتایج بدست آمده را کاملا تایید نمودند. براساس پارامترهای بایومارکری خانواده اول دارای سنگ منشا مارنی بوده و خانواده دوم از سنگ منشا کربناته تولید شده است. پرونده مقاله

  • دسترسی آزاد مقاله

   8 - مطالعه جامع لایه های شیلی سازند بورگان بانگرش به مسئله پایداری دیواره چاه
   محمد سلیمانی سعیده رعیت دوست
   شماره 6 , دوره 3 , پاییز 1392
   چکیده این مطالعه قصد دارد تا میان لایه های شیلی سازند بورگان در این میدان نفتی را از دیدگاه پایداری دیواره چاه شناسایی کند. در روند انجام این مطالعه مجموعه ای از اطلاعات و نمونه ها شامل نمونه های مغزه از میدان تهیه شده و یک مطالعه موردی با جزییات ارائه می شود. برای چکیده کامل
   چکیده این مطالعه قصد دارد تا میان لایه های شیلی سازند بورگان در این میدان نفتی را از دیدگاه پایداری دیواره چاه شناسایی کند. در روند انجام این مطالعه مجموعه ای از اطلاعات و نمونه ها شامل نمونه های مغزه از میدان تهیه شده و یک مطالعه موردی با جزییات ارائه می شود. برای تعیین کانی شناسی نمونه ها آزمایشات پراش اشعه ایکس روی نمونه های توده ای انجام گرفته است. كاني هاي رسي نمونه ها استخراج شده و به روش هاي نرمال، حرارتي و اشباع اتيلني آماده سازي شده و مجدداً آزمایشات پراش اشعه ایکس انجام گرفتند. مرحله بعد مطالعه با ميكروسكوپ الكتروني و اندازه گیری ظرفيت تعويض کاتیونی نمونه ها می باشد. با طیف سنجی پرتو گاما و استفاده از كراس پلات نوع كاني‌هاي رسي نمونه ها مشخص گردیدند. كوارتز و کانی های رسی كائولينيت و ايليت فراوانترين كاني هاي موجود در نمونه ها محسوب می شوند. سازند شیلی مورد مطالعه تمايل چنداني به آبگيري و تورم از خود نشان نمی دهد و مشکل آماس در تماس با سیالات حفاری پایه آبی را ندارد. پایین بودن مقادیر ظرفیت تبادل کاتیونی این مسئله را تایید می کند. تصاویر میکروسکوپ الکترونی نیز نفوذپذیری پایین سنگ را نمایش می دهد. می توان نمونه ها را جزء گروه شیل های ورقه ای و شكننده تقسیم بندی کرد که به هنگام حفاري ميتوانند منجر به شکست سازند در امتداد سطوح لایه بندی و ریزش دیواره چاه گردند. طراحی شیمیایی سیال حفاری در حل مشکل ناپایداری دیواره چاه در این سازند چندان موثر نخواهد بود و تنها ممانعت از نفوذ فشار و سیال حفاری با استفاده از مواد پرکننده می تواند پایداری را بهبود بخشد. مناسبترین روش در پایدارسازی دیواره چاه در این سازند استفاده از روش های مکانیک سنگی مانند انتخاب جهت و شیب مناسب چاه می باشد. پرونده مقاله

  • دسترسی آزاد مقاله

   9 - محاسبه مدول¬های الاستیک و پارامتر¬های مقاومتی سنگ و بررسی رابطه آنها با میزان تخلخل در سازند دالان در یکی از چاه¬های میدان گازی پارس جنوبی
   رضا خوشنویس زاده علیرضا حاجیان احسان لرکی
   شماره 14 , دوره 7 , پاییز-زمستان 1396
   پارامترهای الاستیک سنگ را می توان شامل مدول یانگ، نسبت پوآسون، مدول بالک و مدول برشی دانست. مدول یانگ سنگ همراه میزان مقاومت تک‌محوری، دو پارامتر کلیدی در تعریف سنگ بکر هستند. مدول های الاستیک معرف میزان صلبیت سنگ بوده و به‌عنوان شیب نمودار تنش- کرنش شناخته می‌شود. این چکیده کامل
   پارامترهای الاستیک سنگ را می توان شامل مدول یانگ، نسبت پوآسون، مدول بالک و مدول برشی دانست. مدول یانگ سنگ همراه میزان مقاومت تک‌محوری، دو پارامتر کلیدی در تعریف سنگ بکر هستند. مدول های الاستیک معرف میزان صلبیت سنگ بوده و به‌عنوان شیب نمودار تنش- کرنش شناخته می‌شود. این پارامترها که نشان‌دهنده میزان مقاومت سنگ در برابر شکست هستند، از پارامترهای مهم برای تحلیل پایداری دیواره چاه به شمار می‌روند. با توجه به در دسترس نبودن و گران بودن داده های مغزه، و همچنین توجه به این مسئله که داده های حاصل از مغزه به‌صورت پیوسته نبوده و در تمام نقاط چاه در دسترس نیستند، استفاده از لاگ DSI برای محاسبه مدول های الاستیک یکی از بهترین روش‌ها برای محاسبه این پارامترها است. همچنین با استفاده از این لاگ می توان مدول های الاستیک را به‌طور پیوسته در چاه، موردمطالعه قرارداد.در این مطالعه پارامترهای الاستیک دینامیک با استفاده از نمودار چاه پیمایی DSI، و نمودار چگالی برای سازند دالان محاسبه شد. با توجه به اینکه پارامترهای محاسبه‌شده با استفاده از سرعت امواج صوتی از نوع پارامترهای دینامیکی هستند، لذا این پارامترها با استفاده از روابط تجربی مناسب به مدول های استاتیک تبدیل شدند. پارامترهای مقاومت سنگ با استفاده از روابط تجربی که به طور متداول در صنعت نفت برای تعیین پارامترهای مقاومت سنگ استفاده می شوند، محاسبه شدند. این پارامترهای با توجه به مدول های الاستیک استاتیک و همچنین مقادیر تخلخل و حجم شیل محاسبه شد. مقایسه مقادیر مدول های الاستیک و پارامترهای مقاومتی سنگ با میزان تخلخل نشان داد که میزان تخلخل با مدول های الاستیک و پارامترهای مقاومتی سنگ رابطه عکس دارد، به‌طوری‌که با افزایش تخلخل میزان مدول های الاستیک و پارامترهای مقاومتی سنگ کاهش‌یافته است. پرونده مقاله

  • دسترسی آزاد مقاله

   10 - تخمین نمودارهای تراوایی نسبی آب –نفت با استفاده از داده های فشار مویینگی در یکی از مخازن کربناته ایران
   بابک شعبانی عزت اله کاظم زاده
   شماره 2 , دوره 1 , پاییز-زمستان 1390
   تراوایی نسبی را می توان با آزمایش مغزه های نفتی به صورت مستقیم محاسبه نمود ،ولی با توجه به عواملی چون عدم دسترسی به نتایج آزمایشگاهی اندازه گیری مستقیم تراوایی نسبی سیالات ،از روش های غیر مستقیم نیز برای اندازه گیری آن استفاده می شود .یکی از این روش ها ،تخمین نمودار های چکیده کامل
   تراوایی نسبی را می توان با آزمایش مغزه های نفتی به صورت مستقیم محاسبه نمود ،ولی با توجه به عواملی چون عدم دسترسی به نتایج آزمایشگاهی اندازه گیری مستقیم تراوایی نسبی سیالات ،از روش های غیر مستقیم نیز برای اندازه گیری آن استفاده می شود .یکی از این روش ها ،تخمین نمودار های تراوایی نسبی با استفاده از داده های فشار مویینگی می باشد ودر ستی ان برای محاسبه تراوایی نسبی مایع –گاز، در سال های گذشته مورد بررسی قرار گرفته است ؛ولی هنوز اطلاعات کافی برای انتخاب بهترین مدل برای محاسبه تراوایی نسبی آب-نفت موجود نیست .در این مقاله از مدل های مختلفی چون Corey،Brooks-Corey،Li-Purcell،LI-Burdine برای محاسبه تراوایی نسبی آب –نفت با استفاده از داده های فشار مویینگی آب-نفت در فرایند تخلیه در یکی از مخازن کربناته نفت تر ایران استفاده شد .نتایج بدست آمده با داده های آزمایشگاهی تراوایی نسبی اب-نفت مقایسه شدند ومدل های Corey وBrooks-Corey مقادیر تقریباً دقیقی را برای محاسبه تراوایی نسبی نفت تخمین زدند .ولی مدل های Li-Purcell و LI-Burdineمقادیر کمتری را برای فاز تر کننده محاسبه کردند. همچنین ،به جز مدل Li-Purcell نتایج حاصل از سایر مدل ها برای تراوایی نسبی آب تقریباً یکسان است ودر اکثر موارد مقادیر بیشتری را نسبت به داده های آزمایشگاهی تخمین می زنند .سپس ،طبقه بندی مخزن با استفاده از اطلاعات شعاع منافذ مغزه در اشباع 35در صد از جیوه انجام شد ودقت هر یک از مدل ها برای هرگونه سنگی مورد بررسی وتفسیر قرار گرفت ؛نتایج حاصل از این کار نشان داد که تخمین نمودار های تراوایی نسبی آب-نفت با استفاده از دادهای فشار مویینگی می تواند به عنوان یک روش قابل قبول در محیط های کربناته نفت تر نیز ،مورد استفاده قرار گیرد . پرونده مقاله
  مقالات در انتظار انتشار

  • دسترسی آزاد مقاله

   1 - ريزرخساره¬ها و چينه نگاري سکانسي سازند قم در برش‌هاي کوه چرخه (نطنز)، غرب زفره و ورتون (شمال شرق اصفهان)
   امیر پدرام آرا مهدی یزدی زهرا ملکی علی بهرامی
   در اين پژوهش، نهشته هاي اليگوسن-ميوسن سازند قم در برش‌هاي ‌کوه‌چرخه (نطنز)، غرب زفره و ورتون (شمال شرق اصفهان) مورد مطالعه قرار گرفت. به کمک مشاهدات صحرايي و مطالعه مقاطع نازک در بخش کربناته در برش هاي مذکور تعداد 8 ريزرخساره شناسايي شد که از بخش هاي کم عمق لاگون تا دري چکیده کامل
   در اين پژوهش، نهشته هاي اليگوسن-ميوسن سازند قم در برش‌هاي ‌کوه‌چرخه (نطنز)، غرب زفره و ورتون (شمال شرق اصفهان) مورد مطالعه قرار گرفت. به کمک مشاهدات صحرايي و مطالعه مقاطع نازک در بخش کربناته در برش هاي مذکور تعداد 8 ريزرخساره شناسايي شد که از بخش هاي کم عمق لاگون تا درياي باز ته نشست شده اند و محيط رسوبي ته نشست سه برش به دليل عدم وجود ريف برجا و حضور سدهاي بايوکلاستي و عدم وجود ريزش، يک رمپ همشيب کربناته تشخيص داده شد. بر اساس مطالعات چينه نگاري سکانسي، هر يک از برش هاي مورد مطالعه داراي 2 سکانس رسوبي درجه ي 3 هستند.در برش کوه چرخه هر دو سکانس داراي سيستم تراکت TST و HST بوده که با يک مرز سکانسي از نوع SB2 از هم جدا مي شوند. در برش غرب زفره سکانس اول داراي سيستم تراکت TST و HST بوده و با يک مرز سکانسي از نوع SB1 از سکانس دوم که شامل سيستم تراکت LST، TST و HST بوده جدا مي گردد. در برش ورتون سکانس اول از نوع تجمعي بوده و از سکانس دوم که شامل سيستم تراکت TST و HST بوده با يک مرز سکانسي از نوع SB2 جدا مي شود. پرونده مقاله
 • صاحب امتیاز
  انجمن زمین شناسی نفت ایران
  مدير مسئول
  علی بهرامی (دانشیار گروه زمین شناسی دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران)
  سردبیر
  بهمن سلیمانی (استاد گروه زمین شناسی نفت و حوضه های رسوبی دانشگاه شهید چمران اهواز)
  مدیر داخلی
  الهه ستاری (دانش آموخته دکتری گروه زمین شناسی، دانشگاه اصفهان)
  هیئت تحریریه
  علیرضا بشری (هیات علمی بازنشسته، پژوهشگاه صنعت نفت) علی بهرامی (دانشیار گروه زمین شناسی دانشگاه اصفهان) بهرام حبیب نیا (استاد گروه مهندسی نفت-اکتشاف دانشگاه صنعت نفت) سید ناصر رئیس السادات (استاد گروه زمین شناسی دانشگاه بیرجند ) مهدی زارع (استاد پژوهشکده زلزله شناسی و لرزه نگاری) بهمن سلیمانی (استاد گروه زمین شناسی نفت و حوضه های رسوبی دانشگاه شهید چمران اهواز) عزت اله کاظم زاده (هیات علمی بازنشسته پژوهشگاه صنعت نفت) رضا موسوی حرمی (استاد گروه زمین شناسی دانشگاه فردوسی مشهد) علی وطنی (استاد انستيتو نفت دانشگاه تهران) عزت حیدری (استاد دانشگاه ایالت جکسون، آمریکا) ماریا الکساندرا بیتنر (استاد موسسه پالئوبیولوژی، ورشو لهستان) ایلیانا بنچوا (استاد موسسه دیرینه، چینه و رسوب شناسی دانشگاه صوفیه، بلغارستان) کمیل زاگرسک (استاد دانشگاه فنی لیبرک، جمهوری چک) وامق رسولی (استاد دانشگاه داکوتای شمالی، آمریکا)
  شاپا: 2251-8738
  شاپای الکترونیکی:2251-8738

  دوره انتشار: دو فصلنامه
  پست الکترونیک
  ispg.paper@gmail.com
  نشانی
  تهران خیابان شریعتی خیابان خواجه عبدالله انصاری خیابان ابوذر جنوبی کوچه نهم پلاک 7 طبقه4
  تلفن
  02122856408

  جستجو

  اخبار نشریه( آرشیو خبر )

  آمار مقالات

  تعداد دوره‌ها 11
  تعداد شماره ها 22
  مقالات چاپ شده 164
  تعداد نویسندگان 486
  تعداد مشاهده مقاله 256708
  تعداد دانلود مقاله 26028
  تعداد مقالات ارسال شده 241
  تعداد مقالات رد شده 57
  تعداد مقالات پذیرفته شده 153
  درصد پذیرش 63 %
  زمان پذیرش(روز) 54
  تعداد داوران 98
  آخرین به روزرسانی 09/07/1402