• صفحه اصلی
  • زیست چینه نگاری، بررسی ریزرخساره¬ها و چینه نگاری سکانسی سازند آسماری (به کمک نرم افزار سیکلولاگ) در میدان نفتی قلعه نار، حوضه زاگرس

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 13951111185514812 بازدید : 2282 صفحه: 1 - 10

20.1001.1.22518738.1395.6.12.2.7

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط