• صفحه اصلی
  • تغييرات رخساره ای، ضخامتی و سرشت نمایی سازند عرب (سورمه) در بخش شرقی خلیج فارس

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 1396111712234460668 بازدید : 1738 صفحه: 35 - 48

20.1001.1.22518738.1396.7.14.3.9

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط