جستجوي مقاله (جستجوی پیشرفته)

در این قسمت شما می توانید عنوان یا قسمتی از خلاصه مقاله مورد نظر خود را در کادر زیر وارد نموده و لیست مقالات مرتبط را مشاهده نمایید

اخبار نشریه (آرشیو خبر)

آخرین شماره

No 17
شماره 17 سال 9
بهار - تابستان 1398
|

پربازدیدترین مقالات


آخرین مقالات منتشر شده

به منظور شناسایی روزن¬داران و تعیین سن سازند داریان و رسوبات کرتاسه زیرین ایران مرکزی، برشی از سازند داریان در تاقدیس لار (شمال شرق گچساران) با ضخامت 111 متر و سنگ شناسی آهک ضخیم، متوسط و نازک لایه، آهک مارنی و مارن و نیز برشی در کوه کلاه قاضی (جنوب غرب اصفهان) با 260 متر ضخامت و سنگ شناسی آهک ضخیم تا متوسط لایه و شیل مورد مطالعه قرار گرفت. مطالعات زیست چینه¬نگاری سازند داریان در برش تاقدیس لار منجر به شناسایی 28 جنس فرامینیفر بنتیک و 4 جنس فرامینیفر پلانکتون در قالب 4 زون زیستی شامل Hedbergellids - Orbitolinids assemblage zone, Mesorbitolina texana zone, Mesorbitolina gr. subconcava zone, Favusella washitensis rang zone شده¬است. مطالعات زیست چینه¬نگاری رسوبات کرتاسه زیرین در منطقه کلاه قاضی منجر به شناسایی 21 جنس فرامینیفر بنتیک و 1 جنس فرامینیفر پلانکتون در قالب 2 زون زیستی شامل Mesorbitolina texana zone, Mesorbitolina gr. subconcava zone شده¬است. به منظور تطابق زیست چینه نگاری برش¬های مورد مطالعه، برش¬هایی از سازند داریان در کوه فهلیان، کوه مانگشت و میمند مورد بررسی قرار گرفتند. بر این اساس رسوبگذاری در دو برش مورد مطالعه دیرتر از سایر نواحی و از آپتین پسین آغاز شده¬است و پایان رسوبگذاری در برش کوه کلاه قاضی زودتر از سایر برش¬ها و به سن آپسین پسین بوده درحالیکه اتمام رسوبگذاری سازند داریان در سایر برش¬ها به سن آلبین پیشین بوده¬است.
مهدیه شیرزاده - حسین وزیری مقدم - علی صیرفیان - علی بهرامی
DOI : 0
کلمات کلیدی : سازند داریان ، تاقدیس لار ، ، رسوبات کرتاسه ، کلاه قاضی ، زیست چینه¬نگاری ، زون زیستی
بیشترین فعالیت های لرزه¬ای در شمال شرق ایران در اطراف سیستم¬های گسلی اصلی زون بخاردن-قوچان که متشکل از مجموع گسل-های فعال امتداد لغز-راستگرد با راستای تقریباً NW-SE توزیع یافته¬اند، مشاهده می¬شود. فعالیت نو زمین ساختی به واسطه خمیدگی انتهایی آنها و تغییر ساز و کارشان به معکوس همراه با راندگی، افزایش استرس، کوتاه¬شدگی باعث افزایش لرزه خیزی و تراکم بالای زمین لرزه¬ها در پایانه انتهایی آنها می¬باشد. موتور محرکه اصلی گسل¬های این زون ارتباط ساختاری با زون انتقالی-راندگی مشکان در بینالود می¬باشد که آن را به طور مداوم تحت تاثیر تنش¬های نئوتکتونیکی همگرایی صفحات عربی-اوراسیا از زمان آخرین فاز کوهزایی آلپی تا کنون قرار داده است. تحلیل¬های فرکتالی به روش مربع شمار در این زون انجام شده و مقادیر آن بین 0 تا 2 تغییر می¬کند. اگر به صفر نزدیک باشد گسل¬ها و زمین لرزه¬ها در یک نقطه با تنش بالا متمرکز شده¬اند و اگر به 2 نزدیک باشد نشان¬دهنده تنش کم و پراکندگی گسل ها و زمین لرزه¬ها در کل محدوده است. توزیع ابعاد فرکتالی حجمی و سطحی در شمالشرق ایران شنان دهنده فعالیت لرزه¬ای بالاتر در بخش¬های مرکزی (زون بخاردن-قوچان) و غربی آن می¬باشد.
جواد بیگلری - عباس کنگی - عبدالرضا جعفریان
DOI : 0
کلمات کلیدی : سایزموتکتونیک ، لرزه خیزی، چشمههای لرزه ای ، بعد فرکتال ، زون نئوتکتونیکی بخاردن-قوچان
سازند آسماری در میدان گازی گورزین با مرز ناپیوستگی فرسایشی بر روی نهشته¬های پلاژیک و مارن سازند پابده قرار دارد و با یک مرز تدریجی توسط نهشته¬های تبخیری سازند گچساران به عنوان سنگ پوش مخزن آسماری پوشیده می شود. مجموع ضخامت بررسی شده در یکی از چاه های این میدان، 183 متر است. سنگ¬شناسی آسماری در این برش شامل تناوبی از سنگ آهک، آهک دولومیتی و رسی و شیل، به همراه مارن سبز است. با مطالعات سنگ شناسی و آنالیز رخساره¬ای توالی این سازندها، 12ریزرخساره شناسایی شدند که یک رمپ کربناته از مناطق ژرف دریایی تا محیط سبخایی است و در یک سکانس پسرونده ایجاد گردیده است. این رمپ شامل محیط¬های عمیق، دریای باز، ریف کومه¬ای، سد زیستی-¬غیر زیستی، لاگون و محیط جزر و مدی است که با توجه به تغییرات سریع رخساره¬ها و نهشته شدن رسوبات تبخیری گچساران، موید یک محیط در حال بسته شدن می¬باشد. تاریخچه دیاژنزی که کربنات¬های آسماری در برش مورد مطالعه طی کرده¬اند شامل: الف) دیاژنز فریاتیک دریایی: جایی که زیست آشفتگی، میکریتی شدن و سیمانی شدن رخ داده است. ب) دیاژنز آبهای جوی: جایی که باز بلوری شدن، سیمانی شدن و انحلال به ثبت رسیده است. ج) دیاژنز دفنی: جایی که انحلال حاصل از فشار-تراکم و شکستگی رایج هستند رخ داه است. ریزرخساره¬ها دارای تنوع گسترده¬ای از خصوصیات مخزنی می¬باشند به همین دلیل یک مخزن ناهمگن را شکل داده اند. در این بین ریز شکستگی¬ها عمدتاً یک تاثیر بسیار قوی بر کیفیت مخزن در این رخساره¬ها اعمال می¬کنند. حضور همزمان فضاهای انحلال یافته و شکستگی در مخزن مقدار زیادی تراوایی را افزایش داده است. بهترین کیفیت مخزنی در ریزرخساره گرینستون/ پکستون دارای دانه¬های پوششی با تخلخل از نوع قالبی می¬باشد که به واسطه انحلال لیتولوژی پکستون اووئیددار در جریان دیاژنز آب¬های جوی ایجاد شده است.
کریم ممبنی - نصراله عباسی - احمد یحیایی
DOI : 0
کلمات کلیدی : سازند آسماری ، ریزرخساره ، رمپ کربناته ، دیاژنز ، کیفیت مخزن ، میدان گازی گورزین
تعیین موقعیت دقیق لایه تولیدی، یکی از راه های مناسب برای کاهش هزینه های حفاری و همچنین دستیابی سریع به مخزن و برداشت بهینه از منابع هیدروکربوری می باشد. هدف از انجام این تحقیق، تخمین پارامترهای تخلخل، اشباع آب و ضخامت در یک میدان نفتی از حوضۀ جنوب غرب ایران و در نهایت دست یابی به لایه تولیدی می باشد. لذا با توجه به داده های به دست آمده از 76 حلقه چاه اکتشافی این میدان و استفاده از روش های زمین آماری، تغییرپذیری پارامترهای پتروفیزیکی مخزن به کمک عملیات واریوگرافی مدلسازی شده و با بهره گیری از روش کریجینگ معمولی، مقادیر پارامترهای ذکر شده در سراسر میدان تخمین زده شد. در ادامه با به کارگیری روش کریجینگ شاخص، مرزهای میدان به منظور بدست آوردن محدودۀ دقیق لایه بهره ده و حجم نفت درجای مخزن، مشخص شد و در نهایت با در نظر گرفتن سطح احتمال 80 % محدودۀ قطعی لایه تولید در مدل بلوکی مشخص و حجم هیدروکربور درجای مخزن در این لایه معادل 5/147 میلیون فوت مکعب برآورد گردید.
فرحناز صابری - فرهاد محمدتراب - کیومرث طاهری
DOI : 0
کلمات کلیدی : پارامترهای پتروفیزیکی ، زمین آمار ، کریجینگ شاخص ، لایه تولیدی ، حوضه نفتی جنوب غرب
در اين مطالعه سازند سورگاه در چاه ماله کوه وسرکان ، در جنوب باختری خرم آباد بر اساس مدل های حوادث زیستی مورد مطالعه دقیق قرار گرفته است. سازند سورگاه در چاه شماره یک ماله کوه و سرکان به ترتیب 82 و 46 متر ضخامت دارد و از پایین بر روی آهک¬های سروک و از بالا نیز سازندآهکی ایلام بر روی سازند سورگاه قرارگرفته است. لیتولوژی غالب در دو چاه مذکور از شیل ، شیل آهکی با میان لایه¬هایی از سنگ آهک به ¬همراه گلاکونیت و پیریت تشکیل شده است. در این دو برش دو مرز زماني تورونين-كنياسين و كنياسين-سانتونين در داخل زون زيستي Dicarinella concavata Interval Zone شناسايي گرديد كه بر اساس Lo گونه روزن¬دار شناورHeterohelix moremani و FODs گونه هاي روزن دار شناور Dicarinella primitiva و Dicarinella concavata مرز زماني تورونين- كنياسين تعیین شده است . در نهايت بر اساس LODs گونه هايي از روزن داران شناور به نام هاي Dicarinella primitiva و Marginotruncana marginata مرز زماني كنياسين-سانتونين در سازند مورد مطالعه ثبت گردید.
محمد حدادی - محمد وحیدی نیا - محمد قرایی - میثم شفیعی اردستانی
DOI : 0
کلمات کلیدی : حوضه رسوبی زاگرس ، سازند سورگاه ، فرامینیفرهای پلانکتونیک ، حوادث زیستی ، مرز زماني تورونين- كنياسين ،
در جنوب¬غرب ایران مخازن بزرگ نفت و گاز شامل کربنات¬های ژوراسیک و کرتاسه وجود دارد که در آن¬ها سنگ¬های منشأ مناسبی در توالی از کرتاسه پیشین و ژوراسیک قرار گرفته است. هدف از این مطالعه، بررسی تولید، مهاجرت و خصوصیات سنگ¬های منشأ پابده، کژدمی، گرو و سرگلو در منطقه مورد مطالعه می باشد. بدین منظور تاریخچه تدفین و مدل حرارتی یک بعدی در چهار حلقه چاه و مدل¬سازی دوبعدی در یک مقطع برای منطقه مورد مطالعه با استفاده از نرم¬افزار اوپن¬فلو¬ جهت تعیین وضعيت پختگي لایه¬ها و خروج هیدروکربور مورد ارزیابی قرار گرفت. از مقایسه مقادیر دما و انعکاس ویترینایت اندازه¬گیری شده با نتایج مدل، جهت کالیبراسیون مدل¬¬سازی استفاده شد. نتایج مدل‌سازی یک-بعدی تاريخچه تدفين و حرارتي در اين مطالعه نشان می¬دهد که سازندهای سرگلو، گرو و کژدمی به پختگی رسیده¬اند و خروج هیدروکربور داشته¬اند اما سازند پابده به بلوغ کافی جهت پختگی و تولید هیدروکربور نرسیده است. نتایج مدل مهاجرت در مقطع مورد مطالعه نشان می¬دهد که دو سیستم هیدروکربوری کرتاسه پیشین و کرتاسه میانی توسط سازند کژدمی جدا شده و بنابراین مهاجرت هیدروکربور در لایه¬های عمیق-تر از کژدمی غالباً بصورت جانبی و به سمت دشت آبادان بوده است. هیدروکربور تولیدی از سازند کژدمی علاوه بر شارژ لایه¬های بالایی بصورت قائم، در لایه¬های ایلام و سروک به دلیل شیب کلی لایه¬ها بصورت جانبی و بسمت دشت آبادان نیز مهاجرت نموده است. به طور کلی روند پختگی سنگ¬های منشأ از شرق به غرب منطقه مورد مطالعه کاهش یافته است.
اشکان ملکی - سید علی معلمی - محمدحسین صابری - محمد حسن جزایری
DOI : 0
کلمات کلیدی : مدل سازی یک بعدی ، مدل سازی دوبعدی ، فروافتادگی دزفول ، مدل مهاجرت

معرفي نشريه

صاحب امتیاز :انجمن زمین شناسی نفت ایران
مدیر مسئول :عزت اله کاظم زاده
سردبیر :علی صیرفیان
هیئت تحریریه :
علیرضا بشری
علی صیرفیان
عزت اله کاظم زاده
رضا موسوی حرمی
علی وطنی
بهرام حبیب نیا
علی بهرامی
بهمن سلیمانی
سید علی معلمی
شاپا :8738-2251
شاپا الکترونیکی :

نمایه شده