علی بهرامی دانشیار
دکترا
دانشگاه اصفهان عضو هئیت تحریریه ،مدیر داخلی وویراستار
09132390604