علی بهرامی دانشیار
bahramigeoui@gmail.com کارشناسی ارشد
دانشگاه اصفهان