عزت اله کاظم زاده استاد
kazemzadeh@yahoo.com دکترا
پژوهشگاه صنعت نفت مدیر مسئول
09123931093