• صفحه اصلی
  • مطالعه نقش مدلسازی هرزروی و نمودار تصویرگر FMIدر تعیین شکستگی های مخزن آسماری یکی از میادین نفتی جنوب غرب ایران

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 1396092517431919676 بازدید : 3053 صفحه: 1 - 18

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط