• صفحه اصلی
  • مطالعه جامع لایه های شیلی سازند بورگان بانگرش به مسئله پایداری دیواره چاه

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 139412011018511130 بازدید : 1728 صفحه: 1 - 10

نوع مقاله: پژوهشی