جستجو


  کد مقاله عنوان مقاله تاریخ ارسال نویسندگان فایل های مقاله
1 14000422274230 مقایسه کارکرد شبک ه های عصبی مرسوم برای برآورد تخلخل د ر یکی از میدا نهای نفتی جنوب خاوری ایران
فرشاد توفیقی
علی چهرازی
اندیشه علیمرادی
پرویز آرمانی
ابتداقبلی1بعدیانتها مشاهده 1 تا 1 ( از 1 رکورد)