• صفحه اصلی
  • بررسی سیکلواستراتیگرافی مخزن آسماری در میادین نفتی کرنج، پرنج و پارسی

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 14000419274207 بازدید : 957 صفحه: 0 - 0

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط