• صفحه اصلی
  • مدلسازی هرزروی گل حفاری در سازند آسماری با استفاده از روش زمين آمار در محيط نرم افزار RMS در يکی از ميادين نفتی جنوب غربی ايران

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 139508011610453694 بازدید : 4965 صفحه: 1 - 10

20.1001.1.22518738.1395.6.11.1.4

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط