شناسنامه


مجله زمین شناسی نفت ایران

صاحب امتیاز :انجمن زمین شناسی نفت ایران

مدیر مسئول : دکتر عزت اله کاظم زاده ،استادیار پژوهشگاه صنعت نفت

سردبیر : دکتر علی صیرفیان ،استاد دانشگاه اصفهان

همکار سردبیر : دکتر علیرضا بشری ،استاد یار پژوهشگاه صنعت نفت

مدیر اجرائی :گیتی شرفی

مدیر داخلی :دکتر علی بهرامی ، دانشیار دانشگاه اصفهان

ویراستار : دکتر علی بهرامی ،دانشیار دانشگاه اصفهان

هیت تحریریه به ترتیب حروف الفبا

دکتر علیرضا بشری ،استاد یار پژوهشگاه صنعت نفت

دکتر کاظم سید امامی ،استاد دانشگاه تهران

دکتر بهرام حبیب نیا ،استاد دانشگاه صنعت نفت اهواز

دکتر محمد رضا رضائی ،استاد دانشگاه کرتین استرالیا

دکتر علی صیرفیان ،استاد دانشگاه اصفهان

دکتر عزت اله کاظم زاده ،استادیار پژوهشگاه صنعت نفت

پروفسور کندال ،دانشگاه کارولینای جنوبی

دکتر محمد رضا کمالی ،دانشیار پژوهشگاه صنعت نفت

دکتر محمد مختاری،استاد یار پژوهشگاه زلزله شناسی

دکتر علی وطنی ،دانشیار انستیتو نفت دانشگاه تهران 

مهندس علی اکبر هدایتی پیشکسوت اکتشاف نفت

همکاران علمی هرشماره به ترتیب حروف الفبا ثبت می گردد

این مجله دارای مجوز علمی -پزوهشی به شماره   89/3/11/51153به تاریخ 1389/09/06از وزارت علوم ،تحقیقات وفناوری می باشد وهمچنین این نشریه در پایگاه استنادی علوم جهانی اسلام (ISC)نمایه می شود