• صفحه اصلی
  • ارتباط ریز رخساره ها، محیط رسوبی و دیاژنز با کیفیت مخزنی سازند جهرم در چاه شماره 11، میدان نفتی گلخاری، حوضه ی زاگرس

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 139511241211104979 بازدید : 1465 صفحه: 1 - 10

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط