• صفحه اصلی
  • ميدان نفتی الخليج قطر با ویژگی تله دیاژنتیکی و احتمال گسترش ان بسمت ابهای ایران در خلیج فارس

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 139512221148475280 بازدید : 1345 صفحه: 1 - 10

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط