• صفحه اصلی
  • جریان هیدرو دینامیکی در مخزن میشریف با نگرشی بر سرشت نمایی سازند سروک در بخش شرقی خلیج فارس

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 14000320273796 بازدید : 296 صفحه: 45 - 57

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط