مدير مسئول

علی بهرامی استاد
a.bahrami@sci.ui.ac.ir دکترا
دانشگاه اصفهان
0

سردبیر

بهمن سلیمانی استاد
soleimani_b@scu.ac.ir دکترا
دانشگاه شهید چمران اهواز

هیئت تحریریه

علیرضا بشری استادیار
a_bashari@yahoo.com دکترا
بازنشسته پژوهشگاه صنعت نفت
09123235096
علی بهرامی استاد
a.bahrami@sci.ui.ac.ir دکترا
دانشگاه اصفهان
بهرام حبیب نیا دانشیار
habibnia@put.ac.ir دکترا
دانشگاه صنعت نفت
سید ناصر رئیس السادات استاد
snraeisosadat@birjand.ac.ir دکترا
دانشگاه بیرجند
مهدی زارع استاد
mzare@iiees.ac.ir دکترا
پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی ومهندسی زلزله
بهمن سلیمانی استاد
soleimani_b@scu.ac.ir دکترا
شهید چمران
عزت اله کاظم زاده استادیار
kazemzadeh@yahoo.com دکترا
پژوهشگاه صنعت نفت
رضا موسوی حرمی استاد
moussavi@um.ac.ir دکترا
دانشگاه فردوسی مشهد
علی وطنی استاد
avatani@ac.ir دکترا
دانشگاه تهران
عزت حیدری استاد
ezat.heydari@jsums.edu دکترا
بخش فیزیک، علوم فضایی و علوم زمین، دانشگاه ایالتی جکسون، ایالت می سی سی پی، ایالات متحده آمریکا
ماریا الکساندرا بیتنر استاد
bitner@twarda.pan.pl دکترا
POLSKA AKADEMIA NAUK INSTYTUT PALEOBIOLOGII im. Romana Kozłowskiego
ایلیانا بنچوا استاد
Boncheva2005@yahoo.com دکترا
Geological Institute Bulgarian Academy of Sciences Sofia, BULGARIA
کمیل زاگرسک استاد
kamil.zagorsek@gmail.com دکترا
Technická Universita Liberec
وامق رسولی استاد
vrasouli@uwyo.edu دکترا
University of North Dakota, USA

مدیر داخلی

الهه ستاری دانش آموخته
elahehsatari1987@gmail.com دکترا
دانشگاه اصفهان
09380394037