• فهرست مقالات بهرام علیزاده

   • دسترسی آزاد مقاله

    1 - مطالعه ژئوشیمیائی وتاثیر تغییرات محیط رسوبی بر پتانسیل هیدرو کربنی سازند پابده در میدان نفتی منصوری
    بهرام علیزاده ندا جنت مکان هرمز  قلاوند محمد حسین  حیدری فرد
    ارزیابی سازند پابده به عنوان یکی از مهم ترین سنگ های منشاء احتمالی در میدان نفتی منصوری حائز اهمیت است .در این نوشتار،علاوه بر ارزیابی پتانسیل هیدرو کربنی ،تاثیر محیط رسوبی بر تغییر پتانسیل هیدرو کربنی وژئو شیمیائی سازند پابده در میدان نفتی منصوری نیز مطالعه شده است .بد چکیده کامل
    ارزیابی سازند پابده به عنوان یکی از مهم ترین سنگ های منشاء احتمالی در میدان نفتی منصوری حائز اهمیت است .در این نوشتار،علاوه بر ارزیابی پتانسیل هیدرو کربنی ،تاثیر محیط رسوبی بر تغییر پتانسیل هیدرو کربنی وژئو شیمیائی سازند پابده در میدان نفتی منصوری نیز مطالعه شده است .بدین منظور ،از پارامتر های ژئو شیمیایی آلی سازند پابده حاصل از نتایج آنالیزهای راک ایول (Rock Eval) کروماتو گرافی (GC) کروماتو گرافی –طیف سنج جرمی (GC-MS) ومدل سازی تاریخچه حرار تی استفاده شد .نتایج نشان داد ، در زمان ائو سن پسین به طور نسبی ،سطح آب بالا رفته ودر زمان الیگوسن سطح آب کاهش یافته است .تغییرات نسبی سطح اب سبب شده است که سازند پابده از نظر پتانسیل هیدرو کربنی یکنواخت نباشد .سازند پابده در میدان نفتی منصوری به سه بخش تقسیم شد :بخش زیرین وفوقانی در سازند پابده ،پتانسیل سنگ منشاء مناسب (TOC %1-5/0) تا خوب (TOC %2-1) را داشته وحاوی کروژن نوع III می باشند .این بخش ها، پتانسیل تولید گاز را دارند .اما بخش میانی ،پتانسیل سنگ منشاء بسیار خوب (TOC %4-2) تا عالی (4%(TOC> را داشته وحاوی کروژن نوع II ومخلوط نوع II وIII می باشد .این بخش از سازند پابده پتانسیل تولید نفت را دارد .بررسی نتایج راک ایول ومدل سازی تاریخچه حرارتی نیز نشان داد ، سازند پابده در مرحله ابتدای پنجره نفت زایی قرار داشته وپنجره نفت زائی حدوداً از 6-5 میلیون سال قبل در سازند پابده آغاز شده وتا به امروز ادامه دارد جزييات مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    2 - مطالعه ژئوشیمیائی وتاثیر تغییرات محیط رسوبی بر پتانسیل هیدرو کربنی سازند پابده در میدان نفتی منصوری
    بهرام علیزاده ندا جنت مکان هرمز  قلاوند محمد حسین  حیدری فرد
    ارزیابی سازند پابده به عنوان یکی از مهم ترین سنگ های منشاء احتمالی در میدان نفتی منصوری حائز اهمیت است .در این نوشتار،علاوه بر ارزیابی پتانسیل هیدرو کربنی ،تاثیر محیط رسوبی بر تغییر پتانسیل هیدرو کربنی وژئو شیمیائی سازند پابده در میدان نفتی منصوری نیز مطالعه شده است .بد چکیده کامل
    ارزیابی سازند پابده به عنوان یکی از مهم ترین سنگ های منشاء احتمالی در میدان نفتی منصوری حائز اهمیت است .در این نوشتار،علاوه بر ارزیابی پتانسیل هیدرو کربنی ،تاثیر محیط رسوبی بر تغییر پتانسیل هیدرو کربنی وژئو شیمیائی سازند پابده در میدان نفتی منصوری نیز مطالعه شده است .بدین منظور ،از پارامتر های ژئو شیمیایی آلی سازند پابده حاصل از نتایج آنالیزهای راک ایول (Rock Eval) کروماتو گرافی (GC) کروماتو گرافی –طیف سنج جرمی (GC-MS) ومدل سازی تاریخچه حرار تی استفاده شد .نتایج نشان داد ، در زمان ائو سن پسین به طور نسبی ،سطح آب بالا رفته ودر زمان الیگوسن سطح آب کاهش یافته است .تغییرات نسبی سطح اب سبب شده است که سازند پابده از نظر پتانسیل هیدرو کربنی یکنواخت نباشد .سازند پابده در میدان نفتی منصوری به سه بخش تقسیم شد :بخش زیرین وفوقانی در سازند پابده ،پتانسیل سنگ منشاء مناسب (TOC %1-5/0) تا خوب (TOC %2-1) را داشته وحاوی کروژن نوع III می باشند .این بخش ها، پتانسیل تولید گاز را دارند .اما بخش میانی ،پتانسیل سنگ منشاء بسیار خوب (TOC %4-2) تا عالی (4%(TOC> را داشته وحاوی کروژن نوع II ومخلوط نوع II وIII می باشد .این بخش از سازند پابده پتانسیل تولید نفت را دارد .بررسی نتایج راک ایول ومدل سازی تاریخچه حرارتی نیز نشان داد ، سازند پابده در مرحله ابتدای پنجره نفت زایی قرار داشته وپنجره نفت زائی حدوداً از 6-5 میلیون سال قبل در سازند پابده آغاز شده وتا به امروز ادامه دارد . جزييات مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    3 - مطالعه ژئوشیمیائی وتاثیر کانی ماتریکس بر پتانسیل سنگ های منشاء احتمالی میدان نفتی دارخوین واقع در دشت آبادان
    بهرام علیزاده نسیم آزاد بخت سید حسین  حسینی الهام ترهنده
    تاقدیس دارخوین در فاصله 5 کیلو متری شمال شرقی آبادان واقع است .این میدان داراری امتداد محوری شمالی جنوبی است . در این مطالعه سازند های کژدمی ،گدوان ،گرو وسرگلو میدان نفتی دارخوین در دشت آبادان مورد آنالیز راک ایول 6قرار گرفته است .نمودار S2 در مقابل کل کربن آلی (TOC) نش چکیده کامل
    تاقدیس دارخوین در فاصله 5 کیلو متری شمال شرقی آبادان واقع است .این میدان داراری امتداد محوری شمالی جنوبی است . در این مطالعه سازند های کژدمی ،گدوان ،گرو وسرگلو میدان نفتی دارخوین در دشت آبادان مورد آنالیز راک ایول 6قرار گرفته است .نمودار S2 در مقابل کل کربن آلی (TOC) نشان داد که تیپ کروژن این میدان غالباًمخلوطی از نوع II وIII می باشد. مقدار قابل توجه S2 جذب شده توسط ماتریکس در چاه های شماره 1و2 سازند کژدمی (5.33-14.06mgHC/gr rock) وچاه های 2و3 سازند گدوان (mgHC/gr rock 3.1-3.2) به علت بلوغ حرار تی نسبتاً کم ونسبت پائین گاز-نفت می باشد .در سازند های گرو سر گلو مقدار s2 جذب شده توسط ماتریکس به ترتیب 82/0و84/0mgHC/gr rock بوده ،که دارای بلوغ حرارتی نسبتاً متوسط ونسبت گاز-نفت متوسط تا بالا می باشند .مقدار کربن آلی فعال در سازند های کژدمی 6/1-6/0گدوان 9/1-2/0،گرو53/1وسرگلو 38/8 درصد وزنی است که بیانگر سنگ منشاهائی دارای توان هیدرو کربور زائی متوسط تا غنی می باشد .هم چنین چاه های مورد مطالعه مدل سازی شده ومقدار Ro سازند های سنگ مشاء بر حسب عق محاسبه ،ونسبت تبدیل ماده الی ودر نتیجه TOC اولیه برآورد گردید .نسبت دگر سائی کروژن در سازند های مطالعه شده در محدوده 66/0-12/0بوده که با توجه به Ro% Easy بد ست آمده از نرم افزار PBM 9/0-5/0می تواند نشانگر قرار گیری سنگ منشاهای مذکور به استثنای سازند کژدمی (Easy RO%=0.5-0.65)در اوایل پنجره نفتی وآغاز تولید هیدرو کربن باشد ،که با مقادیر Tmax نیز تائید می شود .فاکتور گاز-نفت سازند های مذکور برای سازند های کژدمی وگدوان (1-0) نشان گر محدوده متغیر پتانسیل زایی وگاز زائی این سازند ها می باشد .هم چنین این فاکتور برای سازند های گرو وسر گلو (1-58/0)،نشان می دهد که پتانسیل گاز زائی این سازند ها بیشتر از نفت زائی آنهاست .از نقشه های هم ارزش TOCoil وTOCgasسازند کژدمی می توان استنباط نمودکه عمق حوضه در زمان ته نشست سازند مذکور ،در غرب وجنوب غرب میدان بیشتر از قسمت های دیگر میدان بوده است . جزييات مقاله