• صفحه اصلی
  • مطالعه ژئوشیمیائی وتاثیر تغییرات محیط رسوبی بر پتانسیل هیدرو کربنی سازند پابده در میدان نفتی منصوری

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 139501221046171524 بازدید : 1307 صفحه: 1 - 10

نوع مقاله: پژوهشی