• XML

  isc pubmed crossref medra doaj
 • فهرست مقالات


   • دسترسی آزاد مقاله

    1 - مدل سازی معکوس با استفاده از روابط کاستر وتوکسوز جهت تخمین در صد حفره ها ونوع ان ها در سنگ های کربناته
    اصغر نادری مصطفی حیدری ایرج مداحی ناصر کشاورز فرج خواه
    اصلی ترین پارامتر در مطالعات لرزه ای ،سرعت امواج لرزه ای می باشد .این پارامتر ها تحت تاثیر عوامل مختلفی مانند خواص سنگ (تراکم ،سن ،سنگ شناسی ،تخلخل ،شکل حفره ها و....) خواص سیال (ویسکوزیته،چگالی ،نوع سیال ،در صد اشباع و...)ومحیط (تاریخچه تنش ،محیط رسوب گذاری ،تاریخچه تو چکیده کامل
    اصلی ترین پارامتر در مطالعات لرزه ای ،سرعت امواج لرزه ای می باشد .این پارامتر ها تحت تاثیر عوامل مختلفی مانند خواص سنگ (تراکم ،سن ،سنگ شناسی ،تخلخل ،شکل حفره ها و....) خواص سیال (ویسکوزیته،چگالی ،نوع سیال ،در صد اشباع و...)ومحیط (تاریخچه تنش ،محیط رسوب گذاری ،تاریخچه تولید ،دما،فشار و...)قرار دارند.با شناخت ،مطالعه وبررسی رابطه بین سرعت های لرزه ای واین پارامتر ها می توان از داده های لرزه ای خواص سنگ ،سیال ومحیط را بدست آورد .عامل اصلی موثر در این پارامتر ها ،تخلخل وفضای های خالی می باشد .مطالعات زیادی در بدست اوردن وشناخت این روابط صورت گرفته اما بیشترمعادلات تئوری تغییرات بوجود آمده در خواص لرزه ای در نتیجه نوع فضا های خالی را در نظر نمی گیرند .لذا در نتیجه وارون لرزه ای ،AVO ومحاسبه حجم حفره ها که بر اساس این معادلات پایه گذاری شده اند،در معرض عدم قطعیت های زیادی هستند.یکی از روابط ارائه شده ،روابط کاستر –توکسوز است که می تواند چندین فاکتور وعوامل موثر مانند تخلخل ،کانی شناسی ،نوع حفره وسیال حفره را در محاسبات بکار گیرد .در این تحقیق سعی شده که با کمک این روابط ومدل سازی معکوس ، با استفاده از داده های چاهی شکل ،نوع ودر صد فضاهای خالی را در سه چاه ،تخمین زده شوند. در چاههای میدان مورد مطالعه بیشترین درصد شکل حفره ها به ترتیب مربوط به اشکال کروی وترک بودند . پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    2 - فرایند های دیاژنزی کنترل کننده کیفیت مخزنی توالی کربناته سازند آسماری در میدان چشمه خوش ،جنوب غرب ایران
    جواد هنرمند عبدالحسین امینی
    سازند آسماری به سن الیگو-میوسن در میدان نفتی چشمه خوش از توالی مخلوط کربناته –آواری تشکیل شده است .توالی کربناته این سازند ناهمگونی های عمودی شدید ی نشان می دهد که ناشی از تاریخچه دیاژنزی پیچیده آن می باشد .در این مطالعه که با هدف بررسی تاثیر فرایند های دیاژنزی رکیفیت م چکیده کامل
    سازند آسماری به سن الیگو-میوسن در میدان نفتی چشمه خوش از توالی مخلوط کربناته –آواری تشکیل شده است .توالی کربناته این سازند ناهمگونی های عمودی شدید ی نشان می دهد که ناشی از تاریخچه دیاژنزی پیچیده آن می باشد .در این مطالعه که با هدف بررسی تاثیر فرایند های دیاژنزی رکیفیت مخزنی توالی کربناته این سازند انجام شده ،نمونه های مغزه ومقاطع نازک از نظر ویژگی های رسوب شناسی ودیاژنزی مورد مطالعه قرار گرفت .به منظور شناخت دقیق تر محصولات دیاژنزی ،از میکروسکوپ الکترونی وکاتدولومینسانس استفاده گردید .داده های آنالیز مغزه (تخلخل وتراوایی9ونمودار های پترو فیزیکی (تخلخل واشباع نفت )سازند اسماری نیز جهت بررسی خواص مخزنی آن بکار گرفته شد . مطالعات دیاژنزی ومقایسه آن با داده های پترو فیزیکی نشان داد که دولومیتی شدن فسیمانی شدن (سیمان های کلسیت ،انیدریت وسلستیت )،تراکم وانحلال مهم ترین پدید ه های دیاژنزی کنتر ل کننده تخلخل وتراوائی در این سازند می باشند.بر مبنای توزیع عمودی پدید های دیاژنزی وخواص مخزنی ،زون های دیاژنزی در سازند آسماری معرفی شد .زون های دولومیتی با بلور های متوسط که دارای آثار تراکم وسیمان انیدریتی خیلی کم هستند از بالاترین مقادیر تخلخل وتراوائی برخوردارند0زون های( 27،23و30).در حالی که عملکرد شدید تراکم وتشکیل سیمان های انیریت وسلستیت در برخی افق ها به شدت خواص مخزنی را کاهش داده است (زون های 20،3 و17) اما سیمانی شدن وتراکم محدود ووجود تخلخل بین دانه ای وانحلالی در بخش هایی از توالی آهکی سازند آسماری خواص مخزنی را بهبود بخشده است (زون های 31و31). با توجه به اینکه خواص مخزنی سازند آسماری در این میدان به شدت متاثر از فرایند های دیاژنزی است لذا مدل سازی استاتیک این مخزن وتعیین روند توزیع پارامتر های مخزنی مستلزم مطالعات دیاژنزی وتعیین زون های دیاژنزی در گستره میدان خواهد بود . پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    3 - ارزیابی پترو فیزیکی وتعیین گونه های مخزنی عضو غار در میدان نفتی ابوذر خلیج فارس
    مهرناز نصیری محمدرضا رجلی نوده
    مطالعه به منظور ارزیابی پترو فیزیکی افق غار به روش مولتی مین توسط نرم افزار تخصصی پترو فیزیک ،Geogle6.6،در پنج حلقه از چاه های میدان ابوذر با استفاده از نمودار های چاه پیمائی نظیر نگار های نوترون ،چگالی ،صوتی ،گاما،مقاومت واثر جذب فتو الکتریک انجام گرفته که منجر به تعیی چکیده کامل
    مطالعه به منظور ارزیابی پترو فیزیکی افق غار به روش مولتی مین توسط نرم افزار تخصصی پترو فیزیک ،Geogle6.6،در پنج حلقه از چاه های میدان ابوذر با استفاده از نمودار های چاه پیمائی نظیر نگار های نوترون ،چگالی ،صوتی ،گاما،مقاومت واثر جذب فتو الکتریک انجام گرفته که منجر به تعیین خواص پترو فیزیکی مخزن شامل دو دسته پارامتر های کمی :تخلخل ،حجم شیل ،حجم آب،نفت موجود در فضا های خالی وپارامتر های کیفی : ترکیب سنگ شناسی ،نوع یا انواع کانی های رسی شده است .پس از آنالیز نهائی چاه ها افق غار به سه زون A,B,C تفکیک شده وسه میان لایه ی شیلی در اکثر چاه ها قابل ردیابی بود .با تععین حدود برش(cut off) بر اساس حجم ذخیره ی غیر اقتصادی OIP<5%)) با استفاده از نمودار های طراحی شده در نرم افزار Excel پارامتر های پترو فیزیکی به صورت زون به زون تعیین شد وبر حسب Net/Gross بدست آمده بهترین زون از لحاظ استعداد مخزنی تعیین شد .در آخر با استفاده از روش الگوریتم خوشه سازی ،گونه های مخزنی بر اساس سه گروه از ویژگی ها ،یک گروه شامل لاگ چگالی ،نوترون گاماری ،یک گروه شامل حجم شیل ،اشباع آب ،تخلخل وگروه نهائی تلفیقی از شش ویژگی ذکر شده در بالا به دست آمدکه این رخساره های مخزنی به ترتیب کیفیت مخزنی ذکر شدند وتاییدی بر خصوصیات مخزنی به دست آمده در ارزیابی پترو فیزیکی می باشد .سنگ شناسی کلی این مخزن در بخش بالائی ماسه روان (Loose sand) است ودر بخش های پائینی این ماسه ها توسط سیمان کربناته به همدیگر متصل می گردند،به طور کلی حجم کانی رسی محاسبه شده در بخش تولیدی بسیار پائین می باشد ولی این بخش های تولیدی توسط لایه های نازک رسی از همدیگر جدا می شوند .با توجه به ماهیت سنگ شناسی تخریبی ،نوع کانی رسی در لایه های رسی با کانی مشاهده شده در بخش مخزنی یکسان نیست .تخلخل کل وتخلخل موثر تقریبا در بیشتر نقاط با هم برابرندکه این به علت پایین بودن حجم شیل است پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    4 - مدل سازی تخلخل توسط رویکرد تئوری بیزین ترکیب اطلاعات ومقایسه آن با شبکه عصبی چند لایه ورگرسیون خطی چند گانه در میدان نفتی آزاد گان
    عطیه  مظاهری طرئی حسین معماریان بهزاد تخم چی بهزاد مشیری
    پارامتر تخلخل یکی از مهمترین خصوصیات مخزن می باشد که با مطالعه مغزه بدست می آید .با این وجود تمامی چاه های یک میدان دارای مغزه نیستند.هم چنین در برخی از چاهها مانند چاه های افقی مغزه گیری عملا غیر ممکن است .ولی تقریبا در تمامی چاه ها نمودار گیری صورت می گیرد .به طو معمو چکیده کامل
    پارامتر تخلخل یکی از مهمترین خصوصیات مخزن می باشد که با مطالعه مغزه بدست می آید .با این وجود تمامی چاه های یک میدان دارای مغزه نیستند.هم چنین در برخی از چاهها مانند چاه های افقی مغزه گیری عملا غیر ممکن است .ولی تقریبا در تمامی چاه ها نمودار گیری صورت می گیرد .به طو معمول از نمودار های چاه نگاری به منظور تخمین تخلخل نیز استفاده می شود .تخلخلی که از این نگار ها بدست می آیدتحت تاثیر عواملی هم چون دما ،فشار،نوع سیال ،میزان هیدرو کربور وشیل موجود در سازند قرار می گیرند ودر نتیجه با میزان واقعی تخلخل کمی متفاوت است .بنابر این تخمین ها توام با خطا وعدم قطعیت هستند .شاید بهترین ودر عین حال عملی ترین روش جهت کاهش عدم قطعیت تخمین ،استفاده از منابع مختلف داده جهت تخمین ودر واقع استفاده از تکنیک های ترکیب اطلاعات باشد .کار کرد اصلی این تکنیک ها ،افزایش اطمینان وکاهش ریسک در تصمیم گیر ی ها است . در این تحقیق ، برای تعیین مقادیر خلخل ،با استفاده از داده های چهار چاه واقع در میدان نفتی آزادگان ،ابتدا از دو تکنیک شبکه عصبی چند لایه ورگرسیون خطی چند گانه استفاده شده ودر نهایت نتایج این روش ها با تکنیک ترکیب اطلاعات (تئوری بیزین )مقایسه شده است .برای برسی قابلیت تعمیم این سه روش در هر تکنیک ،پارامتر تخلخل در یک چاه دیگر میدان نیز تخمین زده شده است .تعداد متغیر های ورودی برای تخمین تخلخل در چاه مورد مطالعه در روش های شبکه عصبی ورگرسیون خطی چند گانه 7 است ودرتکنیک ترکیب اطلاعات نیز از حداکثر 7 متغیر ورودی استفاده شده است .در نهایت با مقایسه نتایج حاصل از 3 روش نامبرده مشاهده شده است که تکنیک ترکیب اطلاعات (تئوری بیزین)از اعتبار بالاتری برخوردار است ودر تخمین تخلخل به مقدار قابل توجهی از دو تکنیک شبکه عصبی چند لایه ورگرسیون خطی چند گانه بهتر عمل نموه است ؛به نحوی که همبستگی نتایج با واقعیت بیش از 90%به دست آمده است . پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    5 - عملکرد شاخص تخلخل ثانویه در بهبود تخمین نفوذ پذیری از نمودار های پترو فیزیکی به کمک روش های هوش مصنوعی وتکنیک فازی در مخزن سورمه میدان نفتی بلال
    سجاد کاظم شیرودی مرتضی خانیان
    برآورد مقدار نفوذ پذیری که بطور معمول توسط اندازه گیر یهای مستقیم روی نمونه های مغزه یا آزمایش چاه بدست می آید یکی از مشکلات قدیمی در تعیین پارامتر های مخزن است .معمولاً پارامتر های مخزن مانند تخلخل ،لیتو لوژی ،نفوذ پذیری از مغزه دست می آیند که هزینه زیادی را در بردارد چکیده کامل
    برآورد مقدار نفوذ پذیری که بطور معمول توسط اندازه گیر یهای مستقیم روی نمونه های مغزه یا آزمایش چاه بدست می آید یکی از مشکلات قدیمی در تعیین پارامتر های مخزن است .معمولاً پارامتر های مخزن مانند تخلخل ،لیتو لوژی ،نفوذ پذیری از مغزه دست می آیند که هزینه زیادی را در بردارد وهم چنین تهیه مغزه در تمام چاه ها امکان پذیر نیست واز لحاظ زمانی وقت گیر می باشد .در این تحقیق سعی بر آن است که پارامتر نفوذ پذیری از طریق داده های چاه پیمائی بدست آید وبرای ارزیابی نتایج بدست آمده با پارامتر های حاصل از مغزه مورد مقایسه قرار گیرد وعوامل موثر در افزایش عدم قطعیت از جمله تخلخل ثانویه تعیین گردد .برای این کار در چاهی که هر دو نوع داده شامل نمودار های پترو فیزیکی ومغزه را دارد ،مدل پیش بینی نفوذ پذیری ساخته می شود ودر چاهی که فقط دارای نمودار های پترو فیزیکی است به پیش بینی نفوذ پذیری پرداخته می شود.امروزه استفاده از سیستم های هوشمند برای برآورد پارامتر های مخزن مطرح می باشند .هدف اصلی این تحقیق تخمین پارامتر تراوائی با استفاده از سیستم های مذکور می باشد .برای نیل به این هدف وساخت مدل تخمین تراوائی از سه روش استفاده شده است .ابتدا تکنیک منطق فازی Hambalek وGonzales استفاده شد تا کار برد آن برای کربناتهای سازند سورمه مورد بررسی قرار گیرد .روش دوم از الگوریتم Guddy وروش سوم از شبکه های عصبی مصنوعی ، برای تخمین تراوائی استفاده شده است ودر نهایت این سه روش با یکدیگر مقایسه شد ند.در این مقاله داده های دو چاه BL-1P ,BL-3I,از سازند سورمه واقع در میدان بلا ل بکار رفتند .از داده های چاه شماره BL-1P برای ساخت مدل واز داده های چاه شماره BL-3I برای تعمیم واعتبار سنجی مدل استفاده شد .پیش بینی نفوذ پذیری توسط مدل اولیه ، در بخش های زیرین چاه BL-1P ودر اکثر نقاط چاه تعمیم دور از مقادیر واقعی (نفوذ پذیری مغزه )بود که با بررسی های انجام گرفته ،مشخص گردید سازند مورد مطالعه دارای تخلخل های از نوع ثانویه ای است که نمودار صوتی قادر به شناسائی آن نیست ، به همین منظور شاخص تخلخل ثانویه (SPI) محاسبه ودر ساخت مدل بکار گرفته شد .نتایج بدست آمده از این تحقیق نشان داد در حالت دوم که شاخص تخلخل ثانویه وارد مدل گردید پیش بینی نفوذ پذیری بسیار دقیق تر (نزدیک به مقادیر مغزه )گردید . پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    6 - ارائه یک روش جامع برای تعیین ضریب اهمیت عوامل زمین شناسی،محیط زیست واقتصادی برای بکار گیری فناوری چاه نفتی هوشمند
    تورج بهروز سید مهدیا مطهری مهدی ندری پری
    مخازن نفتی در اعماق چند هزار متری سطح زمین واقع شده وبا شرایط دمایی وفشاری بالا ، به لحاظ پارامتر های زمین شناسی به شدت ناهمگن است .مدیریت مخازن نفتی شامل تلفیق فناوری ،نیروی انسانی وفرایند ها به گونه ای است که منجر به حداکثر تولید وبازیافت از مخزن در کنار حداقل شدن هز چکیده کامل
    مخازن نفتی در اعماق چند هزار متری سطح زمین واقع شده وبا شرایط دمایی وفشاری بالا ، به لحاظ پارامتر های زمین شناسی به شدت ناهمگن است .مدیریت مخازن نفتی شامل تلفیق فناوری ،نیروی انسانی وفرایند ها به گونه ای است که منجر به حداکثر تولید وبازیافت از مخزن در کنار حداقل شدن هزینه های سرمایه ای وعملیاتی شود .یکی از فناوری های جدید در حوزه مدیریت مخازن که از آن به عنوان نسل آینده مخازن نفتی یاد می شود ،فناوری چاه هوشمند است .این فناوری اخیراً مورد توجه اکثر شرکت های بزرگ نفتی قرار گرفته است .این تکنولوژی با استفاده از کاهش هزینه های عملیاتی وسرمایه گذاری ،شتاب دهی به روند تولید ،امکان تولید آمیخته وهم زمان وامکان افزایش بازیافت نهائی از مخازن سبب بهبود مدیریت مخازن می شود . تعداد پارامتر های توصیف کننده مخزن نفتی وروابط غیر خطی پیچیده بین آن ها منجر به ایجاد محیط ناهمگنی می شود که با توجه به ابعاد بزرگ مخزن ودر دسترس نبودن آن به شدت با عدم قطعیت همراه است .این شرایط ریسک سرمایه گذاری های هنگفت برای توسعه مخزن نفتی با استفاده از فناوری چاه هوشمند را تشدید می کند .از این رو ضروری است که با توجه به ارزش افزوده ناشی از به کار گیری این فناوری در مخازن نفتی ومحدودیت منابع مالی وتجهیزات هوشمندی ، اولویت بندی دارائی ها(مخازن هیدرو کربوری )برای استفاده از این فناوری انجام شود .با توجه به این نیاز در این مقاله با استفاده از یک روش جدید وطراحی یک جعبه ابزار تصمیم گیری چند معیاره ،مخازن نفتی جهت بکار گیری این فناوری غربا لگری می شوند عمده ابزار های مراحل مختلف ،نظریات کار شناسی کارشناسان مبتنی بر تجربیات ومطالعات خویش واستفاده از روش های تحلیل سلسله مراتبی می باشد .در این مقاله پارامتر های اصلی فنی ،زمین شناسی ،اقتصادی ،زیست محیطی وجغرافیائی استخراج وبا توجه به اهمیت هر کدام در بهبود تابع هدف وزن دهی می شوند .این روش شامل مراحلی نظیر ساخت سلسله مراتبی ،مقایسه های زوجی پارامتر ها،ترکیب وزن ها،تحلیل حساسیت ورتبه بندی /اولویت بندی میباشد .که خروجی این مطالعات ،استخراج وارائه پارامتر های موثر زیست محیطی ،جغرافیائی ،فنی واقتصادی در غربالگری مخازن ودر صد سهم وزنی هرکدام نسبت به دیگران وجعبه ابزار تصمیم گیری چند معیاره می باشد . پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    7 - مطالعه ژئوشیمیائی وتاثیر کانی ماتریکس بر پتانسیل سنگ های منشاء احتمالی میدان نفتی دارخوین واقع در دشت آبادان
    بهرام علیزاده نسیم آزاد بخت سید حسین  حسینی الهام ترهنده
    تاقدیس دارخوین در فاصله 5 کیلو متری شمال شرقی آبادان واقع است .این میدان داراری امتداد محوری شمالی جنوبی است . در این مطالعه سازند های کژدمی ،گدوان ،گرو وسرگلو میدان نفتی دارخوین در دشت آبادان مورد آنالیز راک ایول 6قرار گرفته است .نمودار S2 در مقابل کل کربن آلی (TOC) نش چکیده کامل
    تاقدیس دارخوین در فاصله 5 کیلو متری شمال شرقی آبادان واقع است .این میدان داراری امتداد محوری شمالی جنوبی است . در این مطالعه سازند های کژدمی ،گدوان ،گرو وسرگلو میدان نفتی دارخوین در دشت آبادان مورد آنالیز راک ایول 6قرار گرفته است .نمودار S2 در مقابل کل کربن آلی (TOC) نشان داد که تیپ کروژن این میدان غالباًمخلوطی از نوع II وIII می باشد. مقدار قابل توجه S2 جذب شده توسط ماتریکس در چاه های شماره 1و2 سازند کژدمی (5.33-14.06mgHC/gr rock) وچاه های 2و3 سازند گدوان (mgHC/gr rock 3.1-3.2) به علت بلوغ حرار تی نسبتاً کم ونسبت پائین گاز-نفت می باشد .در سازند های گرو سر گلو مقدار s2 جذب شده توسط ماتریکس به ترتیب 82/0و84/0mgHC/gr rock بوده ،که دارای بلوغ حرارتی نسبتاً متوسط ونسبت گاز-نفت متوسط تا بالا می باشند .مقدار کربن آلی فعال در سازند های کژدمی 6/1-6/0گدوان 9/1-2/0،گرو53/1وسرگلو 38/8 درصد وزنی است که بیانگر سنگ منشاهائی دارای توان هیدرو کربور زائی متوسط تا غنی می باشد .هم چنین چاه های مورد مطالعه مدل سازی شده ومقدار Ro سازند های سنگ مشاء بر حسب عق محاسبه ،ونسبت تبدیل ماده الی ودر نتیجه TOC اولیه برآورد گردید .نسبت دگر سائی کروژن در سازند های مطالعه شده در محدوده 66/0-12/0بوده که با توجه به Ro% Easy بد ست آمده از نرم افزار PBM 9/0-5/0می تواند نشانگر قرار گیری سنگ منشاهای مذکور به استثنای سازند کژدمی (Easy RO%=0.5-0.65)در اوایل پنجره نفتی وآغاز تولید هیدرو کربن باشد ،که با مقادیر Tmax نیز تائید می شود .فاکتور گاز-نفت سازند های مذکور برای سازند های کژدمی وگدوان (1-0) نشان گر محدوده متغیر پتانسیل زایی وگاز زائی این سازند ها می باشد .هم چنین این فاکتور برای سازند های گرو وسر گلو (1-58/0)،نشان می دهد که پتانسیل گاز زائی این سازند ها بیشتر از نفت زائی آنهاست .از نقشه های هم ارزش TOCoil وTOCgasسازند کژدمی می توان استنباط نمودکه عمق حوضه در زمان ته نشست سازند مذکور ،در غرب وجنوب غرب میدان بیشتر از قسمت های دیگر میدان بوده است . پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    8 - ارزیابی مخزنی سازند کنگان با استفاده از مطالعات پترو فیزیکی وپترو گرافی در یکی از میادین خلیج فارس
    سید نظام الدین  طبیبی حسین   اصیلیان مهابادی بهرام موحد حسن حاجی حسنلو
    سازند کنگان به سن تریاس زیرین یکی از مخازن اصلی در خلیج فارس می باشد در این مطالعه گروه های سنگی مخزنی بر مبنای لیتولوژی ، فابریک سنگی ، هندسه فضا های خالی ومیزان تخلخل تعیین گردیده اند .بر این اساس هفت گروه سنگی مخزنی تعیین وشناسایی شده است که عبارتند از 1- انیدریت لای چکیده کامل
    سازند کنگان به سن تریاس زیرین یکی از مخازن اصلی در خلیج فارس می باشد در این مطالعه گروه های سنگی مخزنی بر مبنای لیتولوژی ، فابریک سنگی ، هندسه فضا های خالی ومیزان تخلخل تعیین گردیده اند .بر این اساس هفت گروه سنگی مخزنی تعیین وشناسایی شده است که عبارتند از 1- انیدریت لایه ای، فاقد کیفیت مخزنی 2-دولومیت آهکی با فابریک گل افزون ، فاقد کیفیت مخزنی 3-دولومیت آهکی با فابریک گل افزون دارای کیفیت مخزنی متوسط 4-دولومیت با فابریک بلورین دارای کیفیت مخزنی بد 5- دولومیت با فابریک بلورین دارای کیفیت مخزنی متوسط6- آهک با فابریک دانه افزون دارای کیفیت مخزنی خوب 7- دولومیت با فابریک بلورین دارای کیفیت مخزنی خوب بر اساس لاگ های پترو فیزیکی (اشعه گاما،چگالی ،نوترون وصوتی )،اینتر وال های مخزنی وغیر مخزنی شناسائی وتفکیک شدند .بر این اساس 5 واحد مخزنی و6 واحد غیر مخزنی تشخیص داده شده ،واحد های مخزنی دارای لیتو لوژی آهک /دولومیت متخلخل با فابریک بلورین ودر برخی موارد فابریک گلی می باشد و واحد های غیر مخزنی عمد تاً شامل انیدریت وآهک /دولومیت فاقد تخلخل با فابریک گلی می باشند . مطالعات پترو گرافی وپترو فیزیکی انجام شده نشان می دهد که تخلخل های قالبی به هم مرتبط ، بین بلور ین وبین ذره ای از بهترین تخلخل های موثر در کیفیت مخزنی این سازند بشمار می روند ودیگر تخلخل هانظیر حفره ای ،شکستگی ودرون ذره ای عوامل فرعی در این امرند . پرونده مقاله