• صفحه اصلی
  • تلفیق روش¬های مختلف (لورنز، لوسیا، امافول) در تعیین گونه های سنگی و واحدهای جریانی در سازند رازک با سن میوسن پایینی در میدان گازی سرخون، حوضه رسوبی زاگرس، جنوب شرقی ایران

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 13980216179132 بازدید : 2929 صفحه: 82 - 109

20.1001.1.22518738.1397.8.15.6.1

نوع مقاله: پژوهشی