• فهرست مقالات امیر ملا جان

   • دسترسی آزاد مقاله

    1 - تشخیص سطوح سیالات مخزنی با استفاده از تبدیل موجک پیوسته نگار مقاومت ویژه
    امیر ملا جان مصطفی جاوید حسین معماریان بهزاد تخم چی
    توصیف دقیق توزیع سیالات وارزیابی سطوح تماس بین آنها نقش بسیار مهمی در کاهش عدم قطعیت در ارزیابی ذخیره هیدرو کربنی مخزن ودر نتیجه انتخاب استراتژی توسعه میدان دارد .سطوح سیالات مخزن را می توان با نمودار گیری ،انجام تست چاه ،آزمایشات ویژه مغزه ویا عملیات لرزه نگاری تخمین ز چکیده کامل
    توصیف دقیق توزیع سیالات وارزیابی سطوح تماس بین آنها نقش بسیار مهمی در کاهش عدم قطعیت در ارزیابی ذخیره هیدرو کربنی مخزن ودر نتیجه انتخاب استراتژی توسعه میدان دارد .سطوح سیالات مخزن را می توان با نمودار گیری ،انجام تست چاه ،آزمایشات ویژه مغزه ویا عملیات لرزه نگاری تخمین زد .اما در عمل با توجه به غیر اقتصادی بودن ونیز در دسترس نبودن اطاعات مربوط به تست چاه یا ازمایشات ویژه مغزه وعملیات لرزه نگاری برای همه چاه ها ، رایج ترین رویکرد تفسیرنگار های پترو فیزیکی است .از انجا که عموماً مرز سیالات مخزنی به علت پیچید گی خصوصیات وضخامت سنگ مخزن ،ونیز عواملی همچون اثر واگ ،درز وهجوم فیلترای گل حفاری مختل می شود وجود روشی که بتواند این اثرات را تا حد ممکن کاهش دهدضروری به نظر می رسد .در این مقاله که بر روی داده ها 3 چاه مربوط به یکی از میادین جنوب غرب کشور وبه منظور یافتن مرز آب -نفت صورت گرفته روشی جدید وبر مبنای تبدیل موجک پیوسته نگار مقاومت ویژه جهت شناسائی سطوح مختلف سیالات مخزنی ارائه شده است. نتایج عملکرد این روش که با اطاعات تست چاه مورد اعتبار سنجی قرار گرفته است نشان می دهد ،که این روش قادر است به نحو مطلوبی مرز سیالات مخزنی را مشخص کند . جزييات مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    2 - بکار گیری روش های تشخیص الگو جهت شناسائی سیالات مخزنی با استفاده از داده های پترو فیزیکی
    امیر ملا جان حسین معماریان بهزاد تخم چی
    تشخیص نوع ونحوه ی توزیع سیالات مخزنی یکی از کارهای اصلی در چاه پیمائی وتست چاه محسوب می شود .تاکنون روش های مختلفی برای شناسائی نوع سیالات مخزنی ارائه شده است که در یک تقسیم بندی کلی می توان آن ها را دو گروه روش های مستقیم(تست چاه و.....)وروش های غیر مستقیم (مطالعات لرز چکیده کامل
    تشخیص نوع ونحوه ی توزیع سیالات مخزنی یکی از کارهای اصلی در چاه پیمائی وتست چاه محسوب می شود .تاکنون روش های مختلفی برای شناسائی نوع سیالات مخزنی ارائه شده است که در یک تقسیم بندی کلی می توان آن ها را دو گروه روش های مستقیم(تست چاه و.....)وروش های غیر مستقیم (مطالعات لرزه سه بعدی واستفاده از چاه نمودار های پترو فیزیکی )تقسیم بندی نمود .در این بین استفاده از داده های مربوط به چاه نمودار های پترو فیزیکی به دلیل قدرت تفکیک بالا وانطباق بیشتر بر واقعیت چاه های نفتی ،بسیار مرسوم تر از روش های مستقیم ونیز داده های ژئوفیزیک لرزه ای هستند .در این مقاله با استفاده از چاه نمودار های پترو فیزیکی نسبت به شناسائی نوع سیالات مخزنی در سه گروه نفت، نفت آبداروآب در یک مخزن کربناته اقدام شده است .در الگوریتم طراحی شده از دو تکنیک آنالیز موجک وطبقه بندی استفاده شده وروش انتخابی بر روی داده های مربوط به پنج چاه از یک میدان نفتی در جنوب غرب ایران پیاده سازی شده است .در نهایت نیز نتایج بدست آمده از این روش با پاسخ های تست چاه مورد مقایسه وصحت سنجی قرار گرفته است .نتایج حاکی از آن است که با استفاده از این روش می توان با دقت قابل قبولی نوع سیالات درون مخزن را شناسایی نمود . جزييات مقاله