مقاله


کد مقاله : 13990317237632

عنوان مقاله : زيست چينه نگاري، زيست رخساره¬هاي کنودونتي و انديس تغيير رنگ (CAI) کنودونت ها در نهشته هاي دونين بالايي-کربنيفر در برش انارک، ايران مرکزي

نشریه شماره : 18 فصل پاییز - زمستان 1398

مشاهده شده : 170

فایل های مقاله : 5/8 MB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 علی بهرامی bahramigeoui@gmail.com دانشیار دکترا
2 الهه ستاری elahehsatari1987@gmail.com دانشجو دانشجوی کارشناس ارشد
3 حسین وزیری مقدم avaziri7304@gmail.com استاد دکترا
4 علی طاهری ali.ataheri@gmail.com استادیار دکترا
5 ساندرا ايزابلا کايسر sandra.kaiser@smns-bw.de استاد دکترا
6 پیتر کونيگشوف peter.koenigshof@senckenberg.de استاد دکترا

چکیده مقاله

بررسي فوناي کنودونتي نهشته هاي دونين پسين-کربونيفر (مي مي¬سي¬سي¬پين-پنسيلوانين) سازند هاي بهرام، شيشتو و قلعه (سردر1) در برش انارک (کوهبند عبدالحسين) در شمال شرقي اصفهان، واقع در زون ايران مرکزي، منجر به شناسايي تعداد 67 گونه¬ از 18 جنس کنودونتي شد و بر همين اساس تعداد 22 زون زيستي کنودونتي تفکيک گرديد؛ که از اين تعداد 15 عدد مربوط به دونين پسين (1 زيست زون مربوط به فرازنين، 14 زيست زون مربوط به فامنين) و 7 زيست زون مربوط به کربنيفر (مي مي¬سي¬سي¬پين - پنسيلوانين) مي باشد. مرزهاي زيستي فرازنين / فامنين، دونين / کربونيفر، مي مي¬سي¬سي¬پين / پنسيلوانين بر همين اساس تشخيص داده شد. با بررسي¬هاي صحرايي در برش مذکور تعداد 5 واحد سنگ چينه¬اي تفکيک شد. انطباق منحني¬هاي تغييرات سطح آب بر اساس زيست رخساره¬هاي کنودونتي با منحني تغييرات سطح آب جهاني حاکي از تطابق نسبی در زمان¬هاي مذکور دارد که علت آن کم عمق بودن حوضه ايران مرکزي نسبت به حوضه اروپا و آمريکاست. عناصر کنودونتی در زيست زون های فرازنين تيره CAI=4 (11-a)، در فامنين رنگ روشن CAI= 1.5-2 (11-b,c) و در کربنيفر مجدداً رنگ تيره CAI= 5-5.5 (11-d,e) را نشان مي¬دهند که این تغییرات اندیس رنگ حاکی از بلوغ بافتی و احتمال حضور هیدروکربور در فامنین نسبت به فرازنین و کربنیفر می باشد.