مقاله


کد مقاله : 1397020415624101784

عنوان مقاله : زيست‌چينه‌نگاري سازند گورپي‌ بر مبناي روزن‌داران پلانکتون با تاکید بر مرز کرتاسه - پالئوژن در برش جهانگيرآباد، کبیرکوه لرستان، جنوب‌غرب ایران

نشریه شماره : 14 فصل پاییز - زمستان 1396

مشاهده شده : 388

فایل های مقاله : 951 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 علیرضا عاشوری ashouri@um.ac.ir استاد دکترا
2 سمیرا رحیمی samirarahimi28@gmail.com دانشجو دانشجوی دکترا
3 عباس صادقی A-Sadeghi@sbu.ac.ir استاد دکترا
4 عباس قادری aghaderi@um.ac.ir استادیار دکترا

چکیده مقاله

در اين پژوهش زيست‌چينه‌نگاري سازند گورپي در برش جهانگيرآباد در ناحیه جنوب غرب ایران مورد مطالعه قرار گرفته است. سازند گورپي در برش جهانگيرآباد شامل 263 متر سنگ آهک رسي و سنگ آهک بوده و از دو عضو سيمره (لوفادار) با سنگ‌شناسي سنگ آهک و امام حسن با سنگ‌شناسي سنگ آهک رس‌دار تشکيل شده و به صورت پیوسته و همشيب و واضح بر روي آهک های سازند ايلام و به طور پيوسته و تدريجي در زيرآهک های رسی سازند پابده قرار گرفته است. با مطالعه 210 نمونه 17 جنس و 76 گونه از روزن‌داران پلانکتونيک در اين برش شناسايي شده است. بر اساس جنس و گونه‌هاي شاخص شناسايي شده در محدوده مورد بررسي، بايوزون‌هاي Globotruncana ventricosa Zone، Radotruncana calcarata Zone، Globotruncanella havanensis Zone، Globotruncana aegyptica Zone، Gansserina gansseri Zone، Contusotruncana contuosa Zone، Abathomphalus mayaroensis Zone و Pseudoguembelina hariaensis Zone در رسوبات کرتاسه تشخيص داده شده است. با توجه به بايوزون‌هاي تشخيص داده شد سن کامپانين مياني– مايستريشتين پسين براي سازند گورپي در اين برش پيشنهاد مي‌شود