فهرست داوران   شماره17 سال9

# نام و نام خانوادگی وابستگی سازمانی رتبه علمی تحصیلات شناسه ORCID Publons Mendeley
1 محمد مختاری استاد دکترا
2 فرج ا...  فردوست دانشگاه صنعتی شاهرود استاد دکترا
3 حسین  وزیری مقدم دانشگاهاصفهان استاد دکترا
4 بهرام  حبیب نیا دانشکده نفت آبادان استاد دکترا
5 علیرضا  بشری شرکت ملی نفت ایران استاد دکترا
6 بهمن  سلیمانی استاد دکترا
7 علی صیرفیان دانشگاه اصفهان استاد دکترا
8 علی  شکاری فرد استاد دکترا
9 محمود  معماریانی شرکت ملی نفت استاد دکترا