فهرست داوران

# نام و نام خانوادگی پست الکترونیک وابستگی سازمانی رتبه علمی تحصیلات شناسه پژوهشگر (ORCID) Publons Medenly
1 عزت اله  کاظم زاده kazemzadehe@yahoo.com استاد دکترا
2 علیرضا  بشری A_bashari@yahoo.com شرکت ملی نفت ایران استاد دکترا
3 مرتضی نوری morteza.noori@ut.ac.ir دانشگاه تهران استادیار 5
4 سجاد کاظم شیرودی sshiroodi@iooc.co.ir دانشگاه فردوسی مشهد استاد دکترا
5 علی فرضی پور صائین asaein@gmail.com دانشگاه اصفهان استاد دکترا
6 سید علی معلمی moallemisa@gmail.com پژوهشکده ازدیاد برداشت از مخازن نفت و گاز استاد کارشناسی
7 بهمن  سلیمانی soleimani_b@scu.ac.ir استاد دکترا
8 عباس  قادری aghaderi@um.ac.ir دانشگاه فردوسی مشهد استادیار دکترا
9 رضا موسوی حرمی harami@slienncel.um.ac.ir استاد دکترا
10 بهزاد مهرگینی mehrgini@ut.ac.ir استاد دکترا
11 حسین  وزیری مقدم avaziri7304@gmail.com دانشگاهاصفهان استاد دکترا
12 علی حسین  جلیلیان jalilian@pnu.ac.ir دانشگاه پیام نور استادیار دکترا
13 سید مجید  هاشمی hashemism2006@gmail.com دانشیار دکترا
14 محمود برگریزان mbargrizan@yahoo.com استاد دکترا
15 حسین  محمدرضائی moho476@yahoo.com شرکت ملی نفت ایران دانشیار 4
16 محمود  معماریانی memarianim@yahoo.com شرکت ملی نفت استاد دکترا
17 علی طاهری ali.ataheri@gmail.com دانشگاه صنعتی شاهرود استاد دکترا
18 محسن زینالی m-zeinali@icofc.ir شرکت ملی نفت-دانشکده فنی - انستیتو نفت دانشیار 5
19 روح الله شب افروز R.shab2003@Gmail.com دانشگاه اصفهان استاد دکترا
20 الهام  اسدی e.asadi@thu.ac.ir دانشگاه خوارزمی استاد دکترا
21 الهام  اسدی مهماندوستی elhamasadim@gmail.com دانشگاه خوارزمی استاد دکترا
22 احسان  ده یادگاری ehsan.dehyadegari@gmail.com استاد دکترا
23 حسن  گلقندشتی golghanddashtih@ripi.ir شرکت ملی نفت دانشیار دکترا
24 اکبر  حیدری heidari@scu.ac.ir دانشگاه شهید چمران استاد دکترا
25 امراله  صفری a.safari901@gmail.com دانشگاه اصفهان استاد دکترا
26 ایمان  زحمت کش Zahmatkesh1390@gmail.com دانشکده زمین استاد دکترا
27 افشین زهدی afshin.zohdi@znu.ac.ir دانشگاه زنجان استاد دکترا
28 بهرام  حبیب نیا bhabibnia@gmail.com دانشکده نفت آبادان استاد دکترا
29 حسین قنبرلو hossein6369@gmail.com دانشگاه اصفهان دانشیار دکترا
30 خسرو  جدلی Jadalikh@yahoo.com شرکت ملی نفت ایران دانشیار 4
31 پيمان  رضائي P.rezaee@hormozgan.ac.ir دانشگاه هرمزگان استاد دکترا
32 محمد مصدق mmosaddegh@yahoo.com دانشیار دکترا
33 محمد کسائی نجفی kassaiem@ripi.ir شرکت ملی نفت ایران دانشیار 3
34 احمدرضا ربانی rabbani@aut.ac.ir دانشگاه صنعتی امیرکبیر استاد دکترا
35 حسین رحیم پور بناب rahimpor@ut.ac.ir دانشگاه تهران استاد دکترا
36 موسی الرضا  توری moosarreza@hotmail.com دانشگاه اصفهان استاد دکترا
37 مهرداد پسندی m.pasandi@sci.ui.ac.ir دانشگاه اصفهان استاد دکترا
38 ایرج عبدالهی فرد iabdollahie@yahoo.com شرکت ملی نفت استاد دکترا
39 عباس خاکسارمشای khaksar58@yahoo.com دانشگاه چمران استاد دکترا
40 بهرام سلطانی bahram.soltani@gmail.com دانشگاه صنعت نفت استاد دکترا
41 محمد مختاری m7mokhtari@gmail.com استاد دکترا
42 جواد دانشیان jdanshian@yahoo.com دانشگاه خوارزمی استاد دکترا
43 حسین  خوشدل khhoshdel@yahoo.com شرکت ملی نفت دانشیار 4
44 علیرضا ندیمی geotecton@gmail.com دانشگاه اصفهان استاد دکترا
45 بیتا ارباب bitaarbab@yahoo.com دانشیار 5
46 محمدرضا قاسمی ghassemi.m.r@gmail.com سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور استاد دکترا
47 محمدرضا  شیخ الاسلامی sheikholeslami@ries.ac.ir سازمان زمین شناسی استاد دکترا
48 فرج ا...  فردوست faraj_fardoost@yahoo.com دانشگاه صنعتی شاهرود استاد دکترا
49 علی صیرفیان Ali_seyrafian@gmail.com دانشگاه اصفهان استاد دکترا
50 علی  شکاری فرد ashekary@ut.ac.ir استاد دکترا
51 فرهاد محمد تراب fmtorab@yahoo.com دانشکده مهندسی معدن و متالورژی استاد دکترا
52 حامد عامری ameri.hamed@gmail.com استاد دکترا
53 سهیلا اصلانی saslani@ut.ac.ir دانشگاه تهران استاد دکترا
54 علی بهرامی bahramigeoui@gmail.com دانشگاه اصفهان استاد دکترا
55 علی کدخدایی Kadkhodaie_ali@tabrizu.ac.ir دانشگاه تبریز، تبریز، ایران استاد دکترا
56 محمد علی  صالحی malisalehi@gmail.com دانشگاه اصفهان استاد دکترا
57 علی  بهداد abehdad2@gmail.com شرکت ملی نفت ایران استاد دکترا
58 ابراهيم  محمدي emohammadi02@gmail.com دانشگاه تحصيلات تکميلي صنعتي و فناوري پيشرفته، کرمان استاد دکترا
59 مهدی جعفرزاده jafarzadeh25@gmail.com استاد دکترا
60 فرزاد حسینی mhfarzad@gmail.com شرکت ملی نفت دانشیار 4
61 علی  رحمانی rahmani.a74@gmail.com شرکت ملی نفت ایران استاد 4
62 اسماء آفتابی آرانی asmaaftabi@gmail.com فردوسی مشهد دانشیار 5
63 سید ناصر  رئیس السادات snraeisosadat@birjand.ac.ir دانشگاه بیرجند استاد دکترا
64 محمد وحیدی نیا Vahidinia@ferdowsi.um.ac.ir دانشگاه فردوسی مشهد استاد دکترا
65 محمدحسین صابری mh.saberi@semnan.ac.ir دانشگاه سمنان استاد دکترا
66 حجت  محبوبی پور hmahbobipour@gmail.com دانشگاه آزاد اسلامی استاد دکترا
67 الهه ستاری ispg.paper@gmail.com مدیر اجرائی دانش آموخته دکترا
68 مریم  معتمد الشریعتی mmotamed@birjand.ac.ir دانشگاه بیرجند استادیار دکترا
69 شهریار صادقی shsadeghi@sci.ikiu.ac.ir استادیار دکترا
70 محمد شریفی m.sharifi@uok.ac.ir هیات علمی دانشگاه کردستان استادیار دکترا
71 امیر پیروز کلاهی آذر kolahiazar@du.ac.ir استادیار دکترا
72 طاهره پرویزی tahere.parvizi@gmail.com دانش آموخته دکترا