فهرست داوران

# نام و نام خانوادگی وابستگی سازمانی رتبه علمی تحصیلات شناسه ORCID Publons Mendeley
1 عزت اله  کاظم زاده استاد دکترا
2 علیرضا  بشری شرکت ملی نفت ایران استاد دکترا
3 مرتضی نوری دانشگاه تهران استادیار 5
4 سجاد کاظم شیرودی دانشگاه فردوسی مشهد استاد دکترا
5 علی فرضی پور صائین دانشگاه اصفهان استاد دکترا
6 سید علی معلمی پژوهشکده ازدیاد برداشت از مخازن نفت و گاز استاد کارشناسی
7 بهمن  سلیمانی استاد دکترا
8 عباس  قادری دانشگاه فردوسی مشهد استادیار دکترا
9 رضا موسوی حرمی استاد دکترا
10 بهزاد مهرگینی استاد دکترا
11 حسین  وزیری مقدم دانشگاهاصفهان استاد دکترا
12 علی حسین  جلیلیان دانشگاه پیام نور استادیار دکترا
13 سید مجید  هاشمی دانشیار دکترا
14 محمود برگریزان استاد دکترا
15 حسین  محمدرضائی شرکت ملی نفت ایران دانشیار 4
16 محمود  معماریانی شرکت ملی نفت استاد دکترا
17 علی طاهری دانشگاه صنعتی شاهرود استاد دکترا
18 محسن زینالی شرکت ملی نفت-دانشکده فنی - انستیتو نفت دانشیار 5
19 روح الله شب افروز دانشگاه اصفهان استاد دکترا
20 الهام  اسدی دانشگاه خوارزمی استاد دکترا
21 الهام  اسدی مهماندوستی دانشگاه خوارزمی استاد دکترا
22 احسان  ده یادگاری استاد دکترا
23 حسن  گلقندشتی شرکت ملی نفت دانشیار دکترا
24 اکبر  حیدری دانشگاه شهید چمران استاد دکترا
25 امراله  صفری دانشگاه اصفهان استاد دکترا
26 ایمان  زحمت کش دانشکده زمین استاد دکترا
27 حسین قنبرلو دانشگاه اصفهان دانشیار دکترا
28 پيمان  رضائي دانشگاه هرمزگان استاد دکترا
29 علی  بهداد شرکت ملی نفت ایران استاد دکترا
30 حامد عامری استاد دکترا
31 محمد مصدق دانشیار دکترا
32 محمد کسائی نجفی شرکت ملی نفت ایران دانشیار 3
33 احمدرضا ربانی دانشگاه صنعتی امیرکبیر استاد دکترا
34 حسین رحیم پور بناب دانشگاه تهران استاد دکترا
35 موسی الرضا  توری دانشگاه اصفهان استاد دکترا
36 مهرداد پسندی دانشگاه اصفهان استاد دکترا
37 ایرج عبدالهی فرد شرکت ملی نفت استاد دکترا
38 عباس خاکسارمشای دانشگاه چمران استاد دکترا
39 بهرام سلطانی دانشگاه صنعت نفت استاد دکترا
40 محمد مختاری استاد دکترا
41 جواد دانشیان دانشگاه خوارزمی استاد دکترا
42 حسین  خوشدل شرکت ملی نفت دانشیار 4
43 علیرضا ندیمی دانشگاه اصفهان استاد دکترا
44 بیتا ارباب دانشیار 5
45 محمدرضا قاسمی سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور استاد دکترا
46 محمدرضا  شیخ الاسلامی سازمان زمین شناسی استاد دکترا
47 فرج ا...  فردوست دانشگاه صنعتی شاهرود استاد دکترا
48 علی صیرفیان دانشگاه اصفهان استاد دکترا
49 علی  شکاری فرد استاد دکترا
50 بهرام  حبیب نیا دانشکده نفت آبادان استاد دکترا
51 فرهاد محمد تراب دانشکده مهندسی معدن و متالورژی استاد دکترا
52 سهیلا اصلانی دانشگاه تهران استاد دکترا
53 علی بهرامی دانشگاه اصفهان استاد دکترا
54 علی کدخدایی دانشگاه تبریز، تبریز، ایران استاد دکترا
55 محمد علی  صالحی دانشگاه اصفهان استاد دکترا
56 ابراهيم  محمدي دانشگاه تحصيلات تکميلي صنعتي و فناوري پيشرفته، کرمان استاد دکترا
57 مهدی جعفرزاده استاد دکترا
58 فرزاد حسینی شرکت ملی نفت دانشیار 4
59 خسرو  جدلی شرکت ملی نفت ایران دانشیار 4
60 علی  رحمانی شرکت ملی نفت ایران استاد 4
61 اسماء آفتابی آرانی فردوسی مشهد دانشیار 5
62 سید ناصر  رئیس السادات دانشگاه بیرجند استاد دکترا
63 محمد وحیدی نیا دانشگاه فردوسی مشهد استاد دکترا
64 محمدحسین صابری دانشگاه سمنان استاد دکترا
65 حجت  محبوبی پور دانشگاه آزاد اسلامی استاد دکترا
66 الهه ستاری مدیر اجرائی دانش آموخته دکترا
67 افشین زهدی دانشگاه زنجان استاد دکترا
68 مریم  معتمد الشریعتی دانشگاه بیرجند استادیار دکترا
69 شهریار صادقی استادیار دکترا
70 محمد شریفی هیات علمی دانشگاه کردستان استادیار دکترا
71 امیر پیروز کلاهی آذر استادیار دکترا
72 طاهره پرویزی دانش آموخته دکترا
73 فروغ  عباساقی دانش آموخته دکترا
74 رضوان رامندی علم و فرهنگ استاد دکترا