• XML

  isc pubmed crossref medra doaj
 • فهرست مقالات


   • دسترسی آزاد مقاله

    1 - مقایسه نتایج سیستم های هوشمند وروابط تجربی در تخمین تراوائی :مطالعه موردی در یکی از مخازن کربناته جنوب ایران
    امیر  ملا جان حسین معماریان
    تخمین تراوائی که یکی از مهم ترین پارامتر های پترو فیزیکی مخازن نفت وگاز می باشد ،همواره یکی از چالش های پیش رو ی محققین صنعت نفت بوده است .دقیقی ترین روش برای بدست آوردن این پارامتر ،آنالیز مغزه می باشد اما ،مشکلات تهیه مغزه از یک سو وصرف زمان وهزینه بالا از سوی دیگر ،م چکیده کامل
    تخمین تراوائی که یکی از مهم ترین پارامتر های پترو فیزیکی مخازن نفت وگاز می باشد ،همواره یکی از چالش های پیش رو ی محققین صنعت نفت بوده است .دقیقی ترین روش برای بدست آوردن این پارامتر ،آنالیز مغزه می باشد اما ،مشکلات تهیه مغزه از یک سو وصرف زمان وهزینه بالا از سوی دیگر ،محققان را بر ان داشته است که ،تراوایی را از روش های غیر مستقیم بدست اورند .از جمله روش هایی که از دیر باز برای محاسبه این پارامتر مورد استفاده قرار گرفته ،روابط تجربی می باشد .اگر چه این روابط در بعضی موارد پاسخ قابل قبولی می دهد ،ولی موارد بسیار زیادی وجود دارد که پاسخ روابط تجربی چندان جالب نیست .از طرفی در سال های اخیر سیستم های هوشمند به عنوان یک روش جدید در پیش بینی وتخمین پارامتر های پترو فیزیکی مورد استفاده قرار گر فته است.در این مطالعه سعی بر این است که توانایی این دو روش (روابط تجربی وسیستم های هوشمند )در یکی از مخازن کربناته ،با استفاده از داده های مربوط به 4 چاه (3 چاه مدل و1 چاه آزمون )مورد بررسی قرار گیرد .برای نیل به این هدف در ابتدا تراوائی با استفاده از روابط تجربی (نظیر رابطه تیمور،تیکسر و....) محاسبه شده ،سپس با استفاده از سیستم های فازی وعصبی-فازی ،مدل تخمین تراوایی در مخزن مورد نظر ساخته می شو ودر بین روش های استفاده شده ،نتایج بدست آمده در مورد سیستم فازی (با ضریب همبستگی برابر با 88/0) قابل قبول تر می باشد .هم چنین در بین روابط تجربی رابطه وایلی-رز بالاترین ضریب همبستگی وکمترین میزان میانگین مربعات خطا را نسبت به بقیه روابط تجربی دارد .با مقایسه نتایج بدست امده ،مدل فازی ساخته شده برای تخمین تراوایی در مخزن مورد بررسی پیشنهاد می گردد . پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    2 - مقایسه نتایج سیستم های هوشمند وروابط تجربی در تخمین تراوائی :مطالعه موردی در یکی از مخازن کربناته جنوب ایران
    تخمین تراوائی که یکی از مهم ترین پارامتر های پترو فیزیکی مخازن نفت وگاز می باشد ،همواره یکی از چالش های پیش رو ی محققین صنعت نفت بوده است .دقیقی ترین روش برای بدست آوردن این پارامتر ،آنالیز مغزه می باشد اما ،مشکلات تهیه مغزه از یک سو وصرف زمان وهزینه بالا از سوی دیگر ،م چکیده کامل
    تخمین تراوائی که یکی از مهم ترین پارامتر های پترو فیزیکی مخازن نفت وگاز می باشد ،همواره یکی از چالش های پیش رو ی محققین صنعت نفت بوده است .دقیقی ترین روش برای بدست آوردن این پارامتر ،آنالیز مغزه می باشد اما ،مشکلات تهیه مغزه از یک سو وصرف زمان وهزینه بالا از سوی دیگر ،محققان را بر ان داشته است که ،تراوایی را از روش های غیر مستقیم بدست اورند .از جمله روش هایی که از دیر باز برای محاسبه این پارامتر مورد استفاده قرار گرفته ،روابط تجربی می باشد .اگر چه این روابط در بعضی موارد پاسخ قابل قبولی می دهد ،ولی موارد بسیار زیادی وجود دارد که پاسخ روابط تجربی چندان جالب نیست .از طرفی در سال های اخیر سیستم های هوشمند به عنوان یک روش جدید در پیش بینی وتخمین پارامتر های پترو فیزیکی مورد استفاده قرار گر فته است.در این مطالعه سعی بر این است که توانایی این دو روش (روابط تجربی وسیستم های هوشمند )در یکی از مخازن کربناته ،با استفاده از داده های مربوط به 4 چاه (3 چاه مدل و1 چاه آزمون )مورد بررسی قرار گیرد .برای نیل به این هدف در ابتدا تراوائی با استفاده از روابط تجربی (نظیر رابطه تیمور،تیکسر و....) محاسبه شده ،سپس با استفاده از سیستم های فازی وعصبی-فازی ،مدل تخمین تراوایی در مخزن مورد نظر ساخته می شو ودر بین روش های استفاده شده ،نتایج بدست آمده در مورد سیستم فازی (با ضریب همبستگی برابر با 88/0) قابل قبول تر می باشد .هم چنین در بین روابط تجربی رابطه وایلی-رز بالاترین ضریب همبستگی وکمترین میزان میانگین مربعات خطا را نسبت به بقیه روابط تجربی دارد .با مقایسه نتایج بدست امده ،مدل فازی ساخته شده برای تخمین تراوایی در مخزن مورد بررسی پیشنهاد می گردد . پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    3 - ارزیابی پتانسیل هیدرو کربن زائی سازند گدوان در میادین بینک ،گچساران ومارون با استفاده از روش های ژئو شیمیائی ومدل سازی حرارتی
    نغمه مرتاضیان
    بررسی پتانسیل هیدرو کربن زایی سازند گدوان به عنوان سنگ منشاء احتمالی در میادین نفتی مارون ،گچساران وبینک با استفاده از دستگاه پیرولیز راک-اول نشان می دهد که ،این سازند در میادین مارون وگچساران دارای پتانسیل تولید هیدرو کربنی است .در حالی که سازند مذکور در میدان نفتی بین چکیده کامل
    بررسی پتانسیل هیدرو کربن زایی سازند گدوان به عنوان سنگ منشاء احتمالی در میادین نفتی مارون ،گچساران وبینک با استفاده از دستگاه پیرولیز راک-اول نشان می دهد که ،این سازند در میادین مارون وگچساران دارای پتانسیل تولید هیدرو کربنی است .در حالی که سازند مذکور در میدان نفتی بینک از پتانسیل تولید بسیار پائین برخوردار است .مواد الی موجود در سازند گدوان در میادین نفتی مارون وگچساران دلالت بر کروزن نوع IIو III (مخلوط) ومیدان نفتی بینک از کروژن نوع III دارد .نمو نه های سازند گدوان در میادین نفتی مارون وگچساران با توجه به مقادیر Tmax دارای بلوغ حرارتی لازم برای تولید نفت است وتمامی نمونه ها بالغ بوده وبه مرحله پنجره نفتی رسیده اند .در مقایسه نمونه های مورد مطالعه در میدان نفتی بینک به علت نا بالغ بودن ،هنوز وارد پنجره نفت زائی نشده که این موضوع با توجه به نتایج حاصل از نرم افزار PBM تائید می شود .منحنی تعیین رخساره آلی سازند گدوان به ترتیب برای میادین نفتی مارون ،گچساران وبینک رخساره های آلی BC،BCوCD می باشد که نشانگر محیط دریایی نسبتا احیاء تا اکسیدان می باشد. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    4 - مقایسه نتایج سیستم های هوشمند وروابط تجربی در تخمین تراوائی :مطالعه موردی در یکی از مخازن کربناته جنوب ایران
    الهام عزیز ابادی فراهانی عزت اله کاظم زاده مجتبی رجبی
    تخمین تراوائی که یکی از مهم ترین پارامتر های پترو فیزیکی مخازن نفت وگاز می باشد ،همواره یکی از چالش های پیش رو ی محققین صنعت نفت بوده است .دقیقی ترین روش برای بدست آوردن این پارامتر ،آنالیز مغزه می باشد اما ،مشکلات تهیه مغزه از یک سو وصرف زمان وهزینه بالا از سوی دیگر ،م چکیده کامل
    تخمین تراوائی که یکی از مهم ترین پارامتر های پترو فیزیکی مخازن نفت وگاز می باشد ،همواره یکی از چالش های پیش رو ی محققین صنعت نفت بوده است .دقیقی ترین روش برای بدست آوردن این پارامتر ،آنالیز مغزه می باشد اما ،مشکلات تهیه مغزه از یک سو وصرف زمان وهزینه بالا از سوی دیگر ،محققان را بر ان داشته است که ،تراوایی را از روش های غیر مستقیم بدست اورند .از جمله روش هایی که از دیر باز برای محاسبه این پارامتر مورد استفاده قرار گرفته ،روابط تجربی می باشد .اگر چه این روابط در بعضی موارد پاسخ قابل قبولی می دهد ،ولی موارد بسیار زیادی وجود دارد که پاسخ روابط تجربی چندان جالب نیست .از طرفی در سال های اخیر سیستم های هوشمند به عنوان یک روش جدید در پیش بینی وتخمین پارامتر های پترو فیزیکی مورد استفاده قرار گر فته است.در این مطالعه سعی بر این است که توانایی این دو روش (روابط تجربی وسیستم های هوشمند )در یکی از مخازن کربناته ،با استفاده از داده های مربوط به 4 چاه (3 چاه مدل و1 چاه آزمون )مورد بررسی قرار گیرد .برای نیل به این هدف در ابتدا تراوائی با استفاده از روابط تجربی (نظیر رابطه تیمور،تیکسر و....) محاسبه شده ،سپس با استفاده از سیستم های فازی وعصبی-فازی ،مدل تخمین تراوایی در مخزن مورد نظر ساخته می شو ودر بین روش های استفاده شده ،نتایج بدست آمده در مورد سیستم فازی (با ضریب همبستگی برابر با 88/0) قابل قبول تر می باشد .هم چنین در بین روابط تجربی رابطه وایلی-رز بالاترین ضریب همبستگی وکمترین میزان میانگین مربعات خطا را نسبت به بقیه روابط تجربی دارد .با مقایسه نتایج بدست امده ،مدل فازی ساخته شده برای تخمین تراوایی در مخزن مورد بررسی پیشنهاد می گردد . پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    5 - بررسی ویزگی های مخزنی سازند سروک در میدان دالپری ، با مطالعات رسوب شناسی وارزیابی پترو فیزیکی
    بیژن بیرانوند علی اضغر عنایتی
    سازند های ایلام وسروک از سازند های مخزنی گروه بنگستان در حوضه زاگرس می باشند ،که دومین سنگ مخزن بعد از سازند آسماری به شمار می روند .مطالعه خواص مخزنی ،بررسی پارامتر های پترو فیزیکی را در بر می گیرد ودر این میان چگونگی تغییرات لیتو لوزی نسبت به عمق ،تاثیرات مهمی بر پار چکیده کامل
    سازند های ایلام وسروک از سازند های مخزنی گروه بنگستان در حوضه زاگرس می باشند ،که دومین سنگ مخزن بعد از سازند آسماری به شمار می روند .مطالعه خواص مخزنی ،بررسی پارامتر های پترو فیزیکی را در بر می گیرد ودر این میان چگونگی تغییرات لیتو لوزی نسبت به عمق ،تاثیرات مهمی بر پارامتر های پترو فیزیکی خواهد داشت .در مطالعه حاضر 250 مقطع نازک ،برای مطالعه رخساره های سازند سروک مورد بررسی قرار گرفته است ،که در نهایت تعداد هشت میکرو فاسیس برای سازند سروک در سه گروه محیطی لاگون (L3،L2،L1)،سد حاشیه ای (B2،B1)ودر یای باز (O3،O2،O1)شناسایی ونام گذاری گردید .نتایج این مطالعه نشان می دهد سازند سروک ،حاصل رسوب گذاری بر روی یک پلاتفرم کربناته از نوع شلف های کربناته حاشیه دار است که در طی تاریخچه رسوب گذاری خود در سه محیط دیاژنز دریایی ،متئوریک ودفنی تحت تاثیر فرایند های دیاژنزی قرار گرفته است .سازند سروک در این مطالعه ،پس از تفسیر وارزیابی پترو فیزیکی با استفاده از نرم افزار IP ،به 3 زون (6،5،4) تقسیم می گردد .بر اساس مطالعات وارزیابی بعمل امده ،زون 4 با مقدار ستون مفید هیدرو کربن 17متر ،نسبت Net/Gross 14/0 وتخلخل بیش از 8 در صد وهم چنین با متوسط اشباع آب کم 14 در صد ،نسبت به زون های دیگر از کیفیت مخزنی بهتری برخوردار است .بطور کلی میزان اشباع آب در زون 4 نسبت به دو زون دیگر کاهش یافته وتفاوت چندانی مابین تغییرات اشباع آب در زون های 5 و6 این چاه وجود ندارد .روند افزایش حجم شیل در زون های 5و6 بیش از 25%بوده وبر عکس زون 4 می باشند .بر اساس کراس پلات K-Th و K-Pe کلریت مونتموریلونیت از مهمترین کانی های رسی موجود در این مخزن می باشد . پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    6 - مطالعه بیو مارکری نفت مخزن اسماری ،میادین واقع در حاشیه شمال شر دزفول فرو افتاده
    محمود معماریانی علیرضا بنی اسد
    میادین مسجد سلیمان ،هفتکل ،پر سیاه ونفت سفید ،از میادین تولیدی هستند که در حاشیه جبهه کوهستانی شمال شرقی فرو افتادگی دزفول قرار دارند .در این کار تحقیقیاتی به منظور تطابق ژئو شیمیائی وتعیین سیستم های نفتی مخزن آسماری میادین مذکور ،نمونه های نفتی از این میادین بوسیله تکن چکیده کامل
    میادین مسجد سلیمان ،هفتکل ،پر سیاه ونفت سفید ،از میادین تولیدی هستند که در حاشیه جبهه کوهستانی شمال شرقی فرو افتادگی دزفول قرار دارند .در این کار تحقیقیاتی به منظور تطابق ژئو شیمیائی وتعیین سیستم های نفتی مخزن آسماری میادین مذکور ،نمونه های نفتی از این میادین بوسیله تکنیک های کروماتو گرافی گازی وکرو ماتو گرافی گازی –طیف سنجی جرمی مورد مطالعات بیو مارکری قرار گرفته است .بررسی نتایج نشان بدست آمده از مطالعات بیو مارکری نمونه های نفتی نشان دهنده وجود دو سیستم نفتی احتمالی در این منطقه می باشد ،یک سیستم نفتی اصلی که تولید ،مهاجرت وانباشت هیدرو کربن در هر چهار میدان را تحت کنترل داشته است ویک سیستم نفتی فرعی که اختلاط نفت در میادین پرسیاه ومسجد سلیمان را با منشاء دیگر باعث شده است .پارامتر های مختلف بیو مارکریهای هوپانی ،استرانی،مقادیر پریستان به فیتان وهمچنین آلکان های نرمال بیانگر تولید این نفت ها از سنگ منشاء دریائی کربناته وکربناته کلاستیک در یک محیط احیائی می باشند ،نوع کروژن تولید کننده نفت از نوع II با مشارکت اندکی از نوع کروژن III بوده ونفت ها دارای بلوغی در حد اوایل پنجره نفت زائی وعدم تحمل پدیده دگر سائی شدید می باشند .توزیع ایزو توپ 13C وحضور بیو مارکراولینان در نفت مخزن آسماری میادین پرسیاه ومسجدسلیمان واندک تفاوت ها عمدتاً در لیتو لوژی ومیزان بلوغ –احتمالاً ناشی از اختلاط نفت ها از دو سنگ منشاء می باشد. سازند پابده (ائوسن-الیگوسن )با درجه اهمیت بسیار کمتر از سازند کژدمی (آلبین )که تغذیه کننده اصلی می باشد . پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    7 - کاربرد هوش مصنوعی در تطبیق اطلاعات تاریخچه یکی از مخازن نفتی شکافدار
    ناصر اخلاقی ریاض خراط صدیقه مهدوی
    یکی از کاربردهای عمده روشهای محاسبات نرم افزاری ،پیشگوئی نتایج فرایند های مختلف در صنایع نفت بوده است ،که اندازه گیری آنها با روش های متداول بدلیل غیر خطی بودن دارای جواب واحدی نبوده ویا اینکه یافتن جواب آنها بسیار وقت گیر وهزینه بر می باشد .بدلیل وجود عدم قطعیت در برخی چکیده کامل
    یکی از کاربردهای عمده روشهای محاسبات نرم افزاری ،پیشگوئی نتایج فرایند های مختلف در صنایع نفت بوده است ،که اندازه گیری آنها با روش های متداول بدلیل غیر خطی بودن دارای جواب واحدی نبوده ویا اینکه یافتن جواب آنها بسیار وقت گیر وهزینه بر می باشد .بدلیل وجود عدم قطعیت در برخی از اطلاعات استفاده شده در شبیه سازی ها،پیشگوئی های این مدل ها با خطای بسیاری همراه است .در این راستا از اطلاعاتی نظیر فشار ،دبی وسایر اطلاعات تولید در طول عمر مخزن جهت تطبیق تاریخچه ومنطبق کردن نتایج شبیه سازی با واقعیت استفاده می گردد .در این مطالعه از شبکه عصبی (ANN)برای ساخت مدل پیش گویی کننده فشار ته چاهی یکی از مخازن نفتی شکافدار ،با تاریخچه تولید 7 ساله استفاده شده است .تخلخل شکاف ،تراوائی شکاف در جهت های افقی وعمودی ،ارتفاع بلوک ،تخلخل دو گانه ماتریکس -شکاف بعنوان پارامتر هایی که روی آنها عدم قطعیت وجود دارد بعنوان ورودی شبکه وفشار بعنوان خروجی برای ساخت شبکه بکار رفته اند . نتایج بدست آمده از این مطالعه نشان داد که ،با استفاده از 50بار اجرای سناریو های مختلف ،مدل تخمین گر با خطای کمتر از 4%ضمن کاهش زمان فرایند ،قابلیت مناسبی جهت تطبیق فشار ته چاهی را دارد . پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    8 - بررسی ژئوشیمیایی میعانات گازی میدان پارس جنوبی در حوضه خلیج فارس ،ایران
    محمود معماریانی رویا خضر لو هادی کرمانشاهی
    در این مطالعه به منظور تعیین ویژگی های ژئوشیمیائی میعانات گازی میدان پارس جنوبی وپی بردن به منشاء آنها تعداد 4 نمونه میعانات گازی از افق های مخزنی کنگان (تریاس )ودالان (پرمین )جهت انجام آنالیزهای ژئوشیمیائی ویزه مخزنی انتخاب گردید .تغلیظ نمونه ها طی سه مرحله پی درپی وب چکیده کامل
    در این مطالعه به منظور تعیین ویژگی های ژئوشیمیائی میعانات گازی میدان پارس جنوبی وپی بردن به منشاء آنها تعداد 4 نمونه میعانات گازی از افق های مخزنی کنگان (تریاس )ودالان (پرمین )جهت انجام آنالیزهای ژئوشیمیائی ویزه مخزنی انتخاب گردید .تغلیظ نمونه ها طی سه مرحله پی درپی وبا استفاده ازتکنیک های حرارت ملایم ،بکار گیری روش حرارت کنترل شده (Oil Topping) وبه دام انداختن ترکیبات ناخواسته در کریستال های اوره ،انجام گرفت .شناسایی بیو مارکر ها واثر انگشت انها در هر نمونه با استفاده از کروماتو گرافی گازی-طیف سنجی جرمی صورت گرفت .بر اساس پارامتر های بدست آمده از اثر انگشت بیو مار کر های مختلف ،این میعانات گازی از سنگ منشا ی با لیتو لوژی کربناته –کلاستیک وحاوی کروژن نوع II با ورود اندکی مواد آلی قاره ای (کروژن نوع III)،د رمحیطی دریائی تولید شده اند .میزان بلوغ میعانات گازی نشان داد که سنگ منشاء مولد این هیدرو کربن ها در حد اواخر پنجره نفت زائی واوایل پنجره گاز زائی می باشد .بررسی ها ی تفضیلی نشان داد ، که تولید هیدرو کربن های تجمع یافته در مخازن پارس جنوبی از شیلهای غنی از مواد آلی سیلورین (سازند سر چاهان )که عمدتاً در ایالت فارس وفرا ساحل فارس در خلیج فارس راسب شده اند ،صورت گرفته است پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    9 - بهبود مدلسازی تخلخل ،توسط رویکرد تئوری بیزین ترکیب اطلاعات ،در میدان نفتی آزادگان
    عطیه  مظاهری طرئی حسین معماریان بهزاد تخم چی بهزاد مشیری
    تخلخل یکی از سه متغیر مهم در ارزیابی ویژگی های یک میدان نفتی است .بطور معمول از نمودار های چاه نگاری به منظور تخمین تخلخل استفاده می شود تخلخلی که از این نگار ها به دست می اید ،تحت تاثیر عواملی همچون دما،فشار، نوع سیال ،میزان هیدرو کربور وشیل موجود در سازند قرار می گیرد چکیده کامل
    تخلخل یکی از سه متغیر مهم در ارزیابی ویژگی های یک میدان نفتی است .بطور معمول از نمودار های چاه نگاری به منظور تخمین تخلخل استفاده می شود تخلخلی که از این نگار ها به دست می اید ،تحت تاثیر عواملی همچون دما،فشار، نوع سیال ،میزان هیدرو کربور وشیل موجود در سازند قرار می گیرد ودر نتیجه با میزان واقعی تخلخل کمی متفاوت است .بنابر این تخمین های توام با خطا وعدم قطعیت هستند. شاید بهترین ودر عین حال عملی ترین روش جهت کاهش عدم قطعیت تخمین ها ،استفاده از منابع مختلف داده جهت تخمین ودر واقع استفاده از تکنیک های ترکیب اطلاعات باشد .کار کرد اصلی این تکنیک ها ،افزایش اطمینان وکاهش ریسک در تصمیم گیر یها است .در این تحقیق با استفاده از تکنیک های ترکیب اطلاعات (تئوری بیزین )مقادیر تخلخل در 4 چاه از میدان نفتی آزادگان تخمین زده شده است .برای بررسی قابلیت تعمیم این روش ،تخلخل در یک چاه دیگر میدان نیز تخمین زده شده است .از حداکثر هفت متغیر ورودی برای تخمین تخلخل در چاه مورد مطالعه استفاده شده است .نتایج نشان داد که تکنیک ترکیب اطلاعات (تئوری بیزین )نسبت به روش های متداول (رگرسیون چند متغیره وشبکه عصبی )که همبستگی نتایج با یافته های مغزه در این روش ها حدود 7/0تا 8/0 می باشد.،تخلخل را به مراتب ،بهتر تخمین زده است .به نحوی که همبستگی نتایج با نتایج مغزه حفاری بیش از 9/0بدست امده است . پرونده مقاله